Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 14.06.99

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 14.06.00  

Dagsorden:

 1. Avskrivninger, avgiftsgrunnlag og kapitalkostnader
 2. Interkommunale selskaper, kommunale foretak
 3. Utgiftsbegreper
 4. Lønnsfordelingsprosjekt
 5. Revidert veiledningsrapport
 6. Nøkkeltall for administrasjon

1. Avskrivninger, avgiftsgrunnlag og kapitalkostnader

VAR-gruppen har etterlyst avklaring om hvordan oppstillinger over avgiftsgrunnlag som gjøres i forbindelse med beregning av avgiftsnivået i den enkelte kommune kunne samordnes eller innarbeides i KOSTRA-rapporteringen.

Hass: Gruppen må ta stilling til om dataene skal rapporteres gjennom KOSTRA eller fortsatt gjennom SESAM og SFT.

Solaas: Oppfattet det slik at det viktigste for VAR-gruppen var at man fikk et felles regler for avskrivninger og beregning av gebyrer. Han mente videre at VAR-området sine spesielle behov som her skal ivaretas vil komplisere KOSTRA og at det derfor vil være bedre å få fram en felles plattform for beregning. Solaas henviste til 5 kommuner rundt Kristiansand som har gjort et arbeid for standardisering av beregningsbestemmelser.

Kittelsen: Man må skille mellom selvkost og KOSTRA, dette er to ulike ting, men regnskapsgruppen bør slutte seg til at det arbeides videre med bedre retningslinjer.

Furst: Det er ikke hensiktsmessig at et regnskap skal ivareta forskjellige selvkost-prinsipper. Furst ga støtte til at avgiftsgrunnlaget holdes utenfor KOSTRA oppstillingen. Omveltninger bør foretas i ansvarsstrukturen og kalkylearbeid bør foretas i internregnskapet ikke i KOSTRA-rapporten.

Konklusjon: Enighet om at avgiftsgrunnlaget holdes utenfor KOSTRA. Det er opp til kommunene å løse oppstillinger for avgiftsgrunnlag internt i ansvar eller annet. Rapporteringen til Statistisk sentralbyrå og regional statsforvaltning som skjer i dag videreføres. Direkte kostnader som knytter seg til funksjon fremkommer i KOSTRA. Indirekte kostnader må beregnes internt. Regnskapsgruppen støtter at SSB kan spørre etter indirekte kostnader, kalkulatoriske renter og avskrivninger i sitt VAR-skjema.

Avgiftsgrunnlaget: KOSTRA er basert på nettoprinsippet. Det var enighet om at man velger nettoprinsippet for avgiftsberegninger, der målet er å få fram et betalingsgrunnlag. Regnskapsgruppen er av den oppfatning at felles prinsipp for regnskap og andre sektorer er det viktigste. Gruppen mente også at man trenger en nærmere vurdering om det er grunnlag for brutto prinsippet. Regnskapsgruppen henstiller til VAR-gruppen om foreta en vurdering av avskrivningsprinsipper.

Gruppen var enig om at forskriften for selvkost bør gjennomgås og gruppen retter en henstilling til VAR-gruppen om å foreta en vurdering av retningslinjer for hvordan avgiftsgrunnlaget skal beregnes, der KOSTRA er basis og utgangspunkt.

Ved avskrivninger generelt var det enighet om at man skal velge et prinsipp der påkostninger legges til restverdien av objektet og avskrivninger startes deretter forfra. Regnskapsgruppen vil komme tilbake med kriterier og vurdering angående størrelser og presisering av påkostninger.

2.Interkommunale selskaper, kommunale foretak

Orientering til regnskapsgruppen fra KRD ved Abrahamsen. KRD har under utarbeidelse forskrifter for kommunale og fylkeskommunale foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) etter planen vil disse tre i kraft fra 1.1.2000. Stortinget har vedtatt at KF som hovedregel skal føre regnskap etter regnskapsloven og at IKS har regnskapsplikt etter regnskapsloven, men da med mulighet for unntak for å følge det finansielt orienterte kommunale regnskapsprinsipp. Både KF og IKS skal avgi opplysninger til departementet etter kontoklasse, art og funksjon. Forskriften vil bli sendt på høring på vanlig måte.

3.Utgiftsbegreper.

Notat fra SSB ”Standardisering av utgiftsbegreper i KOSTRA”, 17.03.99. Forslaget fra SSB på brutto driftsutgifter, korrigerte brutto driftsutgifter og netto driftsutgifter ble tatt til følge, med få endringer. Definisjonene vil bli tatt inn i revidert veileder, se pkt. 5.

4.Lønnsfordelingsprosjekt

Orientering fra KRD til regnskapsgruppen. Formål med prosjektet er å kartlegge muligheten for å gjennomføre et prinsipp om fordeling av lønnsutgifter i regnskapene ved hjelp av lønns- og personalsystemene. KRD har foretatt en sondering til fagsystemleverandørene. På bakgrunn av sonderingen vil leverandørene bli invitert til dialog med KRD. Det blir tidligst aktuelt å pålegge fordeling av lønnsutgifter fra og med årsregnskapet 2001.

5.Revidert veiledningsrapport

Veiledningsmaterialet er under revisjon. Gruppens medlemmer kan innen 23.6.99 gi tilbakemelding på foreliggende utkast.

6.Nøkkeltall for administrasjon

Notat fra KRD ”Nøkkeltal for administrasjon- problemnotat”.

Tønseth: Det bør arbeides videre med grenseoppgangen mellom tjenesteytende administrasjon og annen administrasjon.

Johannsen: Det er viktig å vurdere antall årsverk per oppgave administrasjon opp mot administrasjon målt i kroner. Det er også viktig å ha samsvar mellom fylkeskommunal og kommunal administrasjon.

Følgende administrasjonsfunksjoner inngår i KOSTRA:

 • Politisk styring og kontrollorganer
 • Administrasjon
 • Administrasjonslokaler
 • Diverse fellesutgifter
 • Interne servicenheter

Konklusjon: Det var enighet i regnskapsgruppen om at det bør foretas en skille mellom direkte administrasjon og fellestjenester når nøkkeltall blir etablert. Punkt 4 og 5 bør skilles ut som eget begrep. Gruppen ser det som mest hensiktsmessig at det kun etableres nøkkeltall for punktene 1, 2 og 3.

Regnskapsgruppen ga sin tilslutning til at KRD/SSB arbeider videre med et faktaark basert på nøkkeltall etablert av NSD (kommunal Monitor). Rapportering av årsverksdata (blant annet fra PAI-registeret) vurderes på noe lengre sikt.

Lagt inn 29. junii 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen