Fiskerisamarbeidet med Færøyene

Før opprettelsen av de økonomiske sonene på 200 nautiske mil hadde norske fiskere i en årrekke fisket utenfor Færøyene. Det var i hovedsak et banklinefiske etter bunnfisk, men i perioder også et fiske etter pelagiske arter. Fiskere fra Færøyene hadde tradisjonelt drevet fiske i norske farvann, særlig etter torsk og hyse i Barentshavet.

Den 7. februar 1979 inngikk Norge og Færøyene en rammeavtale om gjensidige fiskerettigheter. Avtalen er gjensidig, balansert og regulerer byttet av kvoter på eksklusive bestander. I medhold av denne avtalen inngår Norge og Færøyene hvert år en kvoteavtale om utveksling av fiskekvoter i hverandres økonomiske soner.

Kvoteavtalen mellom Norge og Færøyene for 2010 ble inngått i Oslo 13. januar 2010.

Strukturen i byttet går grovt sett ut på at Færøyene får torsk, sei og hyse i Barentshavet, mens Norge får bunnfisk og kolmule av Færøyene.  Færøyene har også tradisjonelt fisket sin makrellkvote i norske farvann.

Den norske bunnfiskekvoten i færøysk sone holder seg på et relativt stabilt nivå sammenlignet med 2009, med ca.
4 % nedgang. De norske kvotene i 2010 er 2425 tonn lange/blålange, 1774 tonn brosme, 101 tonn sei og 855 tonn andre arter. Når det gjelder kolmule, har den norske kvoten økt med 15 % sammenlignet med fjorårets kvotestørrelse, fra 11300 tonn til 12995 tonn.

Den færøyske kvoten på torsk i 2010 i Barentshavet er økt med 293 tonn til 2244 tonn, og hysekvoten er økt med 121 tonn til 1581 tonn. Kvoten på sei i 2010 er redusert til 1125 tonn fra 1500 tonn i fjor. I tillegg kan Færøyene fiske 100 andre arter som bifangst (samme nivå som i 2009). Det er ingen loddekvote for 2010.

I Nordsjøen er Færøyene tildelt 500 tonn brisling og 100 tonn andre arter. Kvotene omfatter også bifangst av andre arter, utenom sei, sild og øyepål. Øyepål kan i 2010 bare fiskes som uunngåelig bifangst, som avregnes kolmulekvoten. Videre kan færøyske fartøy fiske 50 tonn sei og 712 tonn sild. Kvotene omfatter også bifangst i andre fiskerier.

Norge og Færøyene har videre byttet til hverandre 2000 tonn makrell hver. Den færøyske kvoten på hestmakrell er 200 tonn og kan også fiskes i Barentshavet, mens Norge fikk 50 tonn av samme fiskeslag, og dette er sammenfallende med tall fra 2009.