Hva er innovasjonspolitikk?

Når vi vet at innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier blir det innovasjonspolitikkens rolle å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utvikle og koordinere politikk som styrker næringslivets arbeid med forskning og innovasjon, i samarbeid med de andre departementene. 

Innovasjon spenner fra utvikling og forbedring av produkter som omsettes i markedet og tilhørende framstillingsprosesser, nye organiseringsforhold og innretngen til ulike markeder. Fordi nyetablerte foretak er en viktig kilde til innovative løsninger, er entreprenørskap også en del av det store bildet. Innovasjon og lansering i et marked foregår lettere med god tilgang til kompetente mennesker, arenaer for utveksling av kunnskap, funn og metoder, effektive kapitalmarkeder og regelverk som er enkelt og krever mindre oppfølging. En politikk må derfor favne bredt og må se ulike politikkområder i sammenheng. Noen av de sentrale grenseflatene mellom politikkområder finner vi innen utdannings- og kompetansepolitikken, forskningspolitikken, og miljøpolitikken, men mange andre områder kan være like viktige for å fremme innovasjon.

Nærings- og fiskeridepartementet bidrar gjennom et bredt virkemiddelapparat og ulike forskningsmiljøer. Virkemiddelapparatet spenner over de tre store organisasjonene Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Store deler av departementets tilskudd til innovasjon og næringsrettet forskning kanaliseres gjennom disse aktørene, og videre til forskningsinstitutter og foretak. Vider er også de statlige kapitalvirkemidlene, f.eks. Investinor, en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Et nyere tiltak er Nysnø, som har fått i oppgave å bidra til utvikling av grønn næringsvirksomhet som investor. Kapitalvirkemidlene skal blant annet bidra til å styrke kompetente private eiermiljø og mobilisere mer privat kapital til tidligfasebedrifter.