Albania - frihandelsavtale

Undertegning: 17. desember 2009 i Genève, Sveits.
Ikrafttredelse: 1. august 2011.

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania omfatter handel med industrivarer, herunder fisk og andre marine produkter, bearbeidede landbruksvarer, konkurransespørsmål og immaterielle rettigheter. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Frihandelsavtalen innebærer at bedret markedsadgang for norsk eksport ved at Albania skal fjerne all toll for industrivarer senest fire år etter avtalens ikrafttredelse. I frihandelsavtalens fortalebestemmelser bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter.

I tilknytning til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Albania. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

Industrivarer
Frihandelsavtalen innebærer at EFTA-statene og Albania skal avskaffe all toll for industrivarer ved avtalens ikrafttredelse.

Fisk og marine produkter
EFTA oppnådde et godt resultat for fisk og sjømat i frihandelsavtalen med Albania og avtalen kan bidra til at Albanias betydning som marked for norsk fisk kan øke. I avtalens vedlegg II har EFTA-statene og Albania forpliktet seg til å avskaffe all toll på handel med fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse.

Landbruksvarer
Frihandelsavtalen omfatter bearbeidede landbruksprodukter slik det fremgår av avtalens artikkel 6 b). Produktene som er dekket av avtalen er spesifisert i protokoll A. Protokoll A innebærer at EFTA-statene og Albania gir tollkonsesjoner for bearbeidede landbruksvarer i henhold til varelistene i vedlegget. For Norges del omfatter dette blant annet frisk, tørket og hermetisert frukt og grønnsaker, fruktsafter, nøtter, mais, sukkerholdige produkter og matolje og matoljeprodukter. EFTA-statene skal gi Albania de samme tollreduksjoner de har gitt EU, mens Albania skal gi tollreduksjoner til EFTA-statene i henhold til tabell 2 i protokoll A. Norge viderefører dagens system med råvarepriskompensasjon overfor Albania.

Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er ikke regulert gjennom EFTA-samarbeidet. Det er derfor fremforhandlet bilaterale landbruksavtaler mellom Albania og hver av EFTA-statene om handel med slike varer. De bilaterale landbruksavtalene er en integrert del av frihandelsområdet mellom EFTA-statene og Albania. Landbruksavtalen mellom Norge og Albania inneholder lister over tollkonsesjoner fra norsk og Albanias side. I samsvar med bestemmelsene i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Albania gjelder opprinnelsesreglene i frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania også for varene omfattet av den bilaterale landbruksavtalen. Avtalen inneholder en klausul som forplikter partene, innenfor deres respektive landbrukspolitikk, til å søke å oppnå ytterligere tollreduksjoner for handelen med landbruksvarer.

Tjenester
Avtalen inneholder en utviklingsklausul for handel med tjenester. Dersom en part til  avtalen inngår en frihandelsavtale med et annet land som inneholder bestemmelser som gir bedre betingelser for handel med tjenester enn i avtalen mellom EFTA-statene og Albania, skal det gis mulighet til å forhandle om tilsvarende behandling.

Investeringer
Partene skal legge til rette for å skape stabile, rettferdige og transparente betingelser for investorer som ønsker å investere innenfor partenes territorium. Partene er enige om og ikke å oppmuntre til økte investeringer ved å lempe på standardene for helse, sikkerhet eller miljø.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter
Frihandelsavtalens bestemmelser om immaterielle rettigheter er nedfelt i avtalens kapittel 3 og reguleres av avtalens vedlegg V. Bestemmelsene sikrer ikke-diskriminerende vilkår for beskyttelse av immaterielle rettigheter. Bestemmelsene er på nivå med WTO-avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS). Unntak fra prinsippet om nasjonal likebehandling må være i tråd med artikkel 3, 4 og 5 i TRIPS. Partene skal, dersom en part etterspør det i Den blandede komité, gjennomgå bestemmelsene om beskyttelsen av immaterielle rettigheter med tanke på å utvide beskyttelsesgrunnlaget.

Konkurranse
Frihandelsavtalens bestemmelser om konkurranse er nedfelt i avtalens artikkel 19. Avtalen forplikter partene til å ha konkurranselovgivning som omfatter forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende markedsstilling, samt tilsyn med foretakssammenslutninger. EFTA-statene og Albania har anledning til å bringe saker som angår konkurransekapittelets bestemmelser for Den blandede komité.

Offentlige anskaffelser
Partene skal videreutvikle sin gjensidige forståelse av hverandres offentlige innkjøpslover – og reguleringer med tanke på en progressiv liberalisering, basert på ikke-diskriminering og resiprositet, av sine innkjøpsmarkeder. For å forbedre gjennomsiktigheten, skal partene publisere sine lover, eller på andre måter å gjøre sine lover reguleringer og administrative bestemmelser offentlig tilgjengelig. Dette gjelder også internasjonale avtaler som kan tenkes å påvirke innkjøpsmarkedene.

For å sikre EFTA-statene behandling på nivå med andre som inngår handelsavtaler med Albania, har partene forpliktet seg til å starte forhandlinger med sikte på å gi samme vilkår som for andre handelspartnere dersom en av frihandelsavtalens parter krever det.

Betalinger og kapitalbevegelser
Frihandelsavtalens bestemmelser om betalinger og kapitalbevegelser er nedfelt i avtalens kapittel 5. Partene forplikter seg til å tillate at alle betalinger for løpende transaksjoner foretas i en fritt konvertibel valuta. Kapital til investeringer foretatt i selskaper som er opprettet i samsvar med partenes lovgivning, all avkastning av kapitalen og de beløp som er et resultat av avvikling av investeringer, skal være fritt overførbare.

Partene har anledning til å treffe restriktive tiltak med hensyn til løpende betalinger dersom dette er tvingende nødvendig. Slike tiltak skal være i samsvar med vilkårene fastsatt innenfor rammen av GATT og i artikkel VIII og XIV i Det internasjonale valutafondets vedtekter.
Artikkel 31 om avklarende merknader forutsetter blant annet at en investors rett til fritt å overføre beløp i forbindelse med sin investering ikke berører denne investors eventuelle skattemessige forpliktelser.

Institusjonelle bestemmelser
Frihandelsavtalens institusjonelle bestemmelser er nedfelt i avtalens kapittel 6. Det er bestemt at det skal nedsettes en blandet komité som har til oppgave å administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen. Den blandende komité skal bestå av representanter fra hvert av EFTA-statene og Albania. Komiteen skal normalt møtes hvert annet år.

En av komiteens viktigste funksjoner er å treffe beslutninger om eventuelle endringer i avtalens vedlegg eller tillegg. Slike endringer vil normalt være av teknisk art, for eksempel som følge av endringer i det WTO-regelverket som avtalen bygger på.

Komiteen skal også vurdere om det er behov for å utvide avtalen og kan beslutte at det skal innledes forhandlinger på områder som ikke er dekket av avtalen, eller som komiteen er enig om å videreutvikle.

Den blandede komité er konsultasjonsorgan i handelstvister. Hittil har det ikke vært handelstvister under en EFTA-handelsavtale.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder prosedyrer for tvisteløsning vedrørende tvister om tolkningen av partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen. Dette er aktuelt først i de tilfeller der spørsmålet ikke er løst gjennom konsultasjoner i Den blandede komité.

Lenke til EFTAs nettsider om Albania.