Canada - frihandelsavtale

Undertegning: 26. januar 2008 i Davos, Sveits.
Ikrafttredelse: 1. juli 2009.

Generelt om avtalen

Handelsavtalen mellom EFTA-statene og Canada omfatter varehandel, konkurranse, handelsregler, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsningsbestemmelser. Avtalen har ikke materielle bestemmelser om handel med tjenester eller investeringer, men inneholder mandater for at det skal innledes forhandlinger innenfor disse områdene tre år etter avtalens ikrafttredelse.

For Norge innebærer avtalen tollfri eksport av industrivarer til Canada, med unntak for enkelte typer proteiner og noen skip.

I tilknytning til handelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Canada. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med handelsavtalen.

Industrivarer
I avtalens kapittel II om varer, forplikter EFTA-statene og Canada seg til å avvikle all importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for industrivarer inkludert fisk og marine varer.

Gjennom avtalen binder Canada seg til å eliminere toll på alle industrivarer fra avtalens ikrafttredelse, med unntak av noen svært få varegrupper. Unntakene omfatter enkelte typer albuminer, peptoner og deres derivater og noen typer dekstrin og annen modifisert stivelse, slik det er beskrevet i vedlegg F. Det er også gjort unntak for en del typer skip (se eget avsnitt om skip), som vil være gjenstand for gradvise tollreduksjoner istedenfor full tolleliminering fra avtalens ikrafttredelse.

Fisk og marineprodukter
I avtalen har Canada forpliktet seg til å avskaffe all toll for fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse. 

Skip
For Norge har et viktig hensyn i forhandlingsprosessen vært å oppnå tollreduksjoner for eksport av skip og flytende innretninger til Canada. I 2006 lå den anvendte tollsatsen for en rekke typer skip som produseres i Norge på 25 prosent. Canada har heller ikke bundet tollsatsene for en rekke skipstyper i WTO, noe som medfører at landet til enhver tid står fritt til å øke tollsatsene. Handelsavtalen medfører at tollen blir fullt avviklet ved avtalens ikrafttredelse for skip og plattformer, med unntak for noen typer som er sensitive for Canada (se avtalens vedlegg E):

• Passasjerskip og ferger, transportskip, slepe- og skyvefartøyer, mudderverk, fyrskip, flytedokker og enkelte typer plattformer/lektere: Full eliminering av toll etter 15 år. Tollen skal gradvis reduseres med like store årlige reduksjoner i 13 år. Den første tollreduksjonen finner sted tre år etter at avtalens ikrafttredelse.

• Tankskip, fiskefartøyer og fabrikkskip med høyst 30,5 meters lengde, boreplattformer, produksjonsplattformer, boreskip og – lektere og flytende borefartøyer samt enkelte andre typer båter (unntatt krigsskip og åpne båter): Full eliminering av toll etter 10 år. Tollen skal gradvis reduseres med like store årlige reduksjoner i åtte år. Den første tollreduksjonen finner sted det tredje året etter at avtalens ikrafttredelse.

• For noen fartøy der tollen i henhold til prinsippene ovenfor skal avvikles etter 10 eller 15 år, og som er over en viss størrelse, avvikler likevel Canada all toll fra avtalens ikrafttredelse, fordi det ikke produseres nok slike skip i Canada. Dette gjelder cruiseskip og ferger, tankskip, transportskip og åpne skip over 194,13 meters lengde og dekksbredde på over 32,31 meter.

Landbruksvarer
EFTA-statene har i avtalen forpliktet seg til å gi Canada de samme tollreduksjoner som de gir EU, mens Canada skal gi tollreduksjoner til EFTA-statene i henhold til tabell 2. Avtalen innbærer at Norge viderefører dagens system med råvarepriskompensasjon overfor Canada.

Vedlegg G artikkel 4 forbyr eksportsubsidier for bearbeidede landbruksvarer som er gjenstand for tollkonsesjoner. I henhold til vedleggets artikkel 5 skal partene se videre på mulighetene for å forbedre vilkårene for handelen med bearbeidede landbruksvarer.

Handelen med ubearbeidede landbruksvarer mellom EFTA-statene og Canada er regulert i bilaterale avtaler mellom den enkelte EFTA-stat og Canada. Avtalene er en integrert del av handelsavtalen med Canada.

Canada og Norge bekrefter i den bilaterale landbruksavtalen at de landbruksvarene som er inntatt i listene over tollkonsesjoner ikke er gjenstand for eksportstøtte. Dersom en av partene innfører eksportstøtte for noen av disse, kan motparten øke tollavgiften opp til den generelle tollsatsen for disse varene, med andre ord fjerne fordelen som handelsavtalen gir for de varer som det innføres eksportstøtte for. For de ubearbeidede landbruksvarene som ikke er inntatt i listene over tollkonsesjoner, gjelder de forpliktelser og rettigheter for eksportstøtte som følger av WTO.

Partene stadfester i avtalen at de vil se videre på mulighetene for å forbedre vilkårene for handelen med ubearbeidede landbruksvarer.

Tjenester
Avtalen har ikke materielle bestemmelser om handel med tjenester, men inneholder utviklingsklausuler som innebærer at det skal innledes forhandlinger tre år etter avtalens ikrafttredelse.

Investeringer
Avtalen har ikke materielle bestemmelser om investeringer, men inneholder utviklingsklausuler som innebærer at det skal innledes forhandlinger tre år etter avtalens ikrafttredelse.

Konkurranse
Konkurransereglene er bygget over samme lest som konkurransereglene i EØS-avtalen og andre av EFTAs frihandelsavtaler.

Offentlige anskaffelser 
I tillegg til en henvisning til WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, angir bestemmelsen om offentlige anskaffelser at dersom EFTA eller Canada tiltrer en internasjonal avtale som gir bedre markedsadgang eller mer åpenhet enn WTO-avtalen, skal de gi den andre parten adgang til å forhandle like gode vilkår. Partene forplikter seg videre til å samarbeide i Den blandede komité om videre liberalisering av offentlige anskaffelser. Partene skal møtes innen tre år etter avtalens ikrafttredelse for å gjennomgå artikkelen.

Tvisteløsning
Dersom en av partene mener at avtalen blir brutt, kan det reises tvisteløsningssak. Tvister skal først søkes løst gjennom konsultasjoner i Den blandede komité eller partene imellom. Hvis partene i tvisten ikke blir enige innen 90 dager etter en av partene har anmodet om konsultasjoner, kan partene bringe saken inn for et voldgiftspanel.

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité skal forvalte gjennomføringen av avtalen og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens bestemmelser. Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Canada og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Det første møtet ble avviklet i november 2010.  

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Canada om gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Canada, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Canada.

Lenke til EFTAs nettsider om Canada.