Ecuador - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 25. juni 2018 i Sauðárkrókur, Island
Ikrafttredelse: 1. november 2020                               

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ecuador omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterialrettigheter, opprinnelsesregler, konkurranse, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære bestemmelser, handelstiltak (inkludert antidumping), handel og bærekraftig utvikling, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning.

Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid.

Industrivarer
Avtalen innebærer nulltoll for alle industrivarer og fisk, men for noen varer vil dette først tre i kraft etter en nedtrappingsperiode. EFTA-statene gir nulltoll på industrivarer og fisk fra avtalens ikrafttredelse, mens ecuadoriansk importtoll fjernes ved avtalens ikrafttredelse eller ved tollavvikling over en periode på opptil 17 år for de mest sensitive varene. Siden Ecuador er et utviklingsland har EFTA-landene akseptert at Ecuador bruker tollnedtrapping for å gi nasjonal industri tid til å tilpasse seg. All sjømat vil ha nulltoll fra avtalens ikrafttredelse. Videre gis EFTA den samme tollnedtrappingen som EU på de fleste varer der vi har eksportinteresse.

Jordbruksvarer
Når det gjelder jordbruksvarer er Norges sensitive jordbruksinteresser ivaretatt, samtidig som Ecuador har fått forbedret og tollfri markedsadgang for de aller fleste jordbruksvarer som de eksporterer til Norge i dag. Dette omfatter bedre markedsadgang for Ecuador for blant annet en rekke blomster, tropiske frukter og grønnsaker, samt lik behandling som den EU får for bearbeidede landbruksvarer som sjokolade og sukkervarer.

Opprinnelsesregler og handelsfasilitering                    Opprinnelsesreglene går ut på at det settes bestemte krav for at varene skal regnes for å ha opprinnelse i en av EFTA-statene eller Ecuador, slik at varer uten tilknytning til frihandelsavtalens parter ikke får fordeler av de tollreduksjoner som frihandelsavtalen gir.

TBT og SPS                                                                                                             For veterinære og plantesanitære tiltak (SPS) fastslår avtalen blant annet at partene har plikt til å konsultere om SPS-tiltak innført av en part, som en annen part mener strider mot WTOs SPS-avtale eller denne artikkelen og som innvirker på handelen mellom partene. For både SPS og TBT forplikter Ecuador seg til å forhandle med EFTA-statene om å gi dem samme behandling som de eventuelt gir EU i fremtiden. 

Tjenester
Avtalen sikrer et forutsigbart rammeverk og forbedret markedsadgang for norske tjenesteytere, og gir generelt sett like fordelaktige betingelser som EU har i sin frihandelsavtale med Ecuador. Ecuador har påtatt seg forpliktelser som går utover deres eksisterende WTO-forpliktelser.

Investeringer
Investeringskapitlet (investeringer utenfor tjenestesektoren) sikrer norske investorer nasjonal likebehandling i Ecuador, med relativt få reservasjoner fra Ecuadors side.

Immaterielle rettigheter
Avtalens bestemmelser på immaterialrett sikrer norsk næringsliv god beskyttelse på det ecuadorianske markedet.

Offentlige anskaffelser
Avtalen innebærer at EFTA-statene gir Ecuador tilsvarende vilkår som EFTA-statene har i WTO-avtalen om offentlige innkjøp, mens Ecuador gir et tilnærmet parallelt forpliktelsesnivå til EFTA-statene, både med hensyn til hvilke oppdragsgivere som er omfattet, terskelverdier og unntak.

Konkurranse
I tråd med vanlig EFTA-modell inneholder kapitlet beskrivelse av hva slags adferd som regnes for å være konkurransebegrensende, i tillegg til samarbeids- og konsultasjonsmekanismer.

Handel og bærekraftig utvikling                                                                    I tillegg til bestemmelsene som tidligere har vært inkludert i dette kapitlet i EFTAs handelsavtaler, har kapittelet i avtalen med Ecuador bestemmelser om handel og naturmangfold, handel og bærekraftig fiskeri og handel og klimaendringer. Kapittelet bidrar til en bevisstgjøring og aksept for at handel skal foregå på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder bestemmelser om tvisteløsning ved tvister om tolkningen av partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen. Etter at tvistepartene har avholdt konsultasjoner er det gitt adgang til voldgift.

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Ecuador og skal møtes hvert annet år. Komiteen skal forvalte gjennomføringen av avtalen og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Ecuador om gjennomføringen av frihandelsavtalen. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Ecuador.

Lenke til EFTAs nettsider om Ecuador.