Egypt - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 27. januar 2007 i Davos
Ikrafttredelse: 1. august 2007

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Egypt omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Videre inneholder avtalen grunnleggende bestemmelser for investeringer, kapitalbevegelser, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, og en utviklingsklausul for handel med tjenester. For enkelte produkter er det bestemt tollnedtrappingssatser.

EFTAs forhandlingsresultat innebærer at EFTA-statene har fått tilnærmet de samme handelsbetingelsene som EU for industrivarer og samtidig har avtalen gitt Norge betydelig bedre markedsadgang for fisk og marine produkter til Egypt enn hva EU har.

Parallelt med frihandelsavtalen har Norge og Egypt inngått en bilateral landbruksavtale. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet en rekke handelsavtaler med middelhavsland, som Egypt.

Industrivarer
Fra 1. januar 2020 har Egypt fjernet tollen for alle norske industrivarer. EFTA-statene avviklet all industritoll fra avtalens ikrafttredelse. 

Fisk og marine produkter
Frihandelsavtalen med Egypt åpner for nulltoll med fisk på sikt.                I avtalen forpliktet Egypt seg til å redusere tollsatser for en rekke produkter innenfor kvoter. Seks år etter at avtalen er trådt i kraft, opphørte kvotebegrensninger for en rekke viktige produkter som laks og makrell slik at disse produktene kan idag eksporteres til nulltoll uten kvotebegrensninger.

Landbruksvarer
For bearbeidede landbruksvarer forpliktet EFTA-statene seg ensidig over en periode på fem år til å ikke gi Egypt dårligere behandling når det gjelder handel med bearbeidede landbruksvarer enn den behandlingen EFTA-statene innrømmer EU for de samme varene. Norge har flere ganger forlenget perioden der Egypt gis EU-behandling for bearbeidede landbruksvarer, men fra 1. oktober 2021 opphørte dette.

Handel med ubearbeidede landbruksvarer er regulert i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Egypt. Landbruksavtalen inneholder en liste over tollkonsesjoner fra norsk side og opprinnelsesregler for handelen med landbruksvarer. Den inneholder videre en klausul som forplikter partene til å søke å oppnå en utvikling i handelen med landbruksvarer.

Investeringer 
I avtalen slår partene fast at de vil samarbeide for å fremme investeringer og at de vil tilkjenne investeringer fra den andre part beskyttelse og rettferdig behandling i samsvar med internasjonale rettsprinsipper.

Tjenester
Partene har slått fast at de har som målsetning å oppnå en gradvis og gjensidig markedsadgang for handel med tjenester i henhold til WTOs avtale for handel med tjenester, GATS.

Konkurranse
I konkurransekapittelet er det en oversikt over hva slags atferd mellom bedrifter som anses som konkurransehemmende og dermed uforenlig med avtalen. Eksempler på slik atferd er avtaler og samordning mellom foretak, hvis formålet eller virkningen er å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, eller utilbørlig utnyttelse av dominerende markedsposisjon. 

Offentlige anskaffelser
Partene er enige om at det er ønskelig at deres markeder åpnes for handel med offentlige anskaffelser.

Immaterielle rettigheter
Avtalen sikrer høy beskyttelse for immaterielle rettigheter og dekker områder som patenter, opphavsrett, industriell design og geografiske indikatorer (artikkel 23 og vedlegg V). På enkelte områder går avtalen lengre enn WTOs avtale for immaterielle rettigheter, TRIPS avtalen.

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artikkel 41 og vedlegg VI).

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Egypt og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. 

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Egypt relatert til gjennomføringen av frihandelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Egypt eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Egypt. 

Lenke til EFTAs nettsider om Egypt.