India - frihandelsavtale

Under EFTAs ministermøte i Genève i desember 2006 besluttet EFTA-statene og India å innlede arbeidet med en forstudie og 26. januar 2008 lanserte EFTA og India forhandlinger om en handelsavtale i Davos. Ambisjonen er en omfattende og bred handelsavtale.

India har under forhandlingene signalisert at de prioriterer ikke-tollmessige handelshindre som eksempelvis tekniske standarder og mattrygghetskrav, samt bedre markedsadgang for eksport av tjenester fra India.

Norge prioriterer markedsadgang for norsk industrivareeksport, inkludert fisk, samt eksport av handel med tjenester, særlig skipstransport, energitjenester og telekommunikasjon. EFTA-statene har også presentert modellkapitlet om handel og bærekraftig utvikling i forhandlingene.

Forhandlingene bygger på hovedprinsippene i forstudierapporten som India og EFTA-statene utarbeidet i 2007.

Den totale samhandelen med varer mellom EFTA og India beløp seg i 2010 til totalt 4,28 milliarder US dollar, fordelt på henholdsvis 1,37 og 2,90 milliarder US dollar i import og eksport. Fra norsk side vurderes India som et spennende marked i stor vekst, blant annet grunnet forventninger om økt innenlandsk etterspørsel. Norske eksportinteresser knytter seg særlig til tjenester, deriblant telekommunikasjon og skipsfart. 

Lenke til EFTA nettsider om India