Jordan - frihandelsavtale

Undertegning: 21. juni 2001 i Vaduz
Ikrafttredelse: 1. september 2002

Generelt om avtalen
Avtalen med Jordan omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, samt fisk og andre marine produkter. I 2014 vil toll på de fleste industrivarer, fisk og andre marine produkter være avskaffet.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Jordan. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Avtalen slår fast at partene på sikt ønsker å utvide avtalens omfang når det gjelder investeringer og handel med tjenester.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet handelsavtaler med en rekke middelhavsland, som Jordan.

Industrivarer
EFTA-statenehar avviklet all toll for industrivarer ved avtalens ikrafttredelse.  Jordan nedtrapper ikke toll for alle industrivarer, men avtalen åpner for at partene skal forhandle om dette senere, det vil si i forbindelse med møter i Den blandede komité. I tabell C til vedlegg III fremgår det hvilke varer dette gjelder. I vedlegg IV forbeholder Jordan seg retten til å opprettholde eksportavgifter for enkelte skrapmetaller og i vedlegg V forbeholder Jordan seg retten til å opprettholde kvantitative restriksjoner for brukte dekk.

Fisk og marine produkter
EFTA-statene og Jordan har i avtalen forpliktet seg til å avskaffe all toll på fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse, med visse unntak spesifisert i vedlegg II. Laks, makrell og sild er Norges viktigste eksportprodukter til Jordan og det er nå frihandel for disse.

Landbruksvarer
Handelen med ubearbeidede landbruksvarer er regulert i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Jordan. Avtalen innholder en klausul som forplikter partene til å tilstrebe en økning i handelen med landbruksvarer.

EFTA-statene og Jordan gir tollreduksjoner for bearbeidede landbruksvarer som spesifisert i vedlegg I og protokoll A. Avtalepartene har under visse forutsetninger forpliktet seg til å gi hverandre en behandling som minst er jevngod med den som, til enhver tid, praktiseres overfor EU. Alkoholholdige drikkevarer er tatt ut av protokollens vareomfang. Protokoll A åpner for å praktisere ordningen med råvarepriskompensasjon.

Tjenester og investeringer
Når det gjelder handel med tjenester og finansielle tjenester, slår partene fast at de på sikt ønsker å utvikle og utvide samarbeidet på disse områdene. Partene vil gjennom samarbeidet i Den blandede komité også arbeide for å fremme investeringer og for å oppnå gradvis åpning av markedet for handel med tjenester. 

Konkurranse
Konkurransekapittelet gir en oversikt over hva slags avtaler og atferd mellom bedrifter som anses som uforenlig med avtalen. Dette gjelder alle avtaler mellom foretak, alle beslutninger truffet av foretak, og alle former for samordnet praksis mellom foretak hvis målet er å hindre, innskrenke eller vri konkurransen. Det samme gjelder for utilbørlig utnyttelse av dominerende markedsposisjon.

Offentlige anskaffelser
Dekningsområdet i avtalens kapittel om offentlige anskaffelser tilsvarer i hovedsak WTOs avtale om offentlige anskaffelser, GPA-avtalen (artikkel 16). Avtalen innehar en utviklingsklausul hvor partene forplikter seg til å videre åpne sine markeder for offentlige anskaffelser basert på gjensidighet og ikke-diskrimineringsprinsippet.

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir bestemmelser om vern av immaterielle rettigheter (artikkel 17 og vedlegg VI).

Tvisteløsning
Gjennom konsultasjoner og bindende voldgift sikrer tvisteløsningsmekanismen en effektiv avgjørelse av tvister mellom partene (artikkel 31 og vedlegg VII).

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Jordan og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Jordan relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Jordan eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Jordan. 

Lenke til EFTAs nettsider om Jordan.