Georgia - frihandelsavtale

Undertegning av avtalen: 27. juni 2016 i Bern, Sveits.
Ikrafttredelse: 1. september 2017 (for Norge, Island og Georgia) og 1. mai for Sveits og Liechtenstein.

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Georgia omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, opprinnelsesregler, konkurranse, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære bestemmelser, handelstiltak (inkludert antidumping), bærekraftig utvikling, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning.

Avtalen gir Norge forbedret markedsadgang for industrivarer, landbruksvarer og fisk. Alle industrivarer og fisk får nulltoll fra avtalens ikrafttredelse. EFTA fikk gjennomslag for sitt forslag til kapittel om handel og bærekraftig utvikling.

Industrivarer
Både Georgia og EFTA-statene har forpliktet seg til å avvikle all importtoll og avgifter med tilsvarende virkning på industrivarer, fisk og marine produkter fra avtalens ikrafttredelse. 

Landbruksvarer
Georgia har gitt Norge nulltoll på alle jordbruksprodukter som Norge ba om under forhandlingene. På landbruksområdet har Norge generelt gitt tollreduksjoner innenfor de rammer som gis andre frihandelspartnere. For bearbeidede jordbruksvarer har Norge gitt Georgia de samme tollkonsesjonene som er gitt EU.

Opprinnelsesregler og handelsfasilitering                      Opprinnelsesreglene i Konvensjonen om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet (PEM-konvensjonen) inntas i avtalen, noe som gjør at man lettere kan bruke innsatsfaktorer fra flere land uten å miste preferansene som gis i avtalen.

TBT og SPS                                                                                                                 For tekniske handelshindre og det veterinære og plantesanitære området der partene begge har avtaler med EU, skal partene bli enige om å gi hverandre lik behandling som den hver avtalepart gir EU. Dette innebærer at norske eksportører vil bli behandlet likt som EUs eksportører og dermed gi dem bedre konkurransebetingelser.

Tjenester
Avtalen sikrer et forutsigbart rammeverk og forbedret markedsadgang for norske tjenesteytere. Frihandelsavtalen sikrer gode og ikke-diskriminerende betingelser for norsk eksport av sjøtransport, telekommunikasjon, ingeniørtjenester, sjøforsikring og energirelaterte tjenester. Generelt innebærer avtalen like fordelaktige betingelser som EU har i sin frihandelsavtale med Georgia.

Investeringer
Investeringskapitlet (investeringer utenfor tjenestesektoren) sikrer norske investorer nasjonal likebehandling i Georgia, med relativt få reservasjoner fra georgisk side.

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir høy beskyttelse av immaterielle rettigheter i tråd med norsk- og georgisk lovgivning, og innholdet i avtalen er i stor grad bygget på assosieringsavtalen mellom EU og Georgia.

Offentlige anskaffelser
Kapitlet er basert på den reviderte WTO-avtalen om offentlige innkjøp som trådte i kraft 6. april 2014. EFTA-statene er tilsluttet denne avtalen, mens Georgia ikke er medlem. Dette innebærer at Georgia ikke hadde noen bindende forpliktelser på offentlige anskaffelser overfor EFTA-statene før denne frihandelsavtalen.

Avtalen innebærer at EFTA-statene gir Georgia tilsvarende vilkår som EFTA-statene har i WTO-avtalen om offentlige innkjøp, mens Georgia gir et parallelt forpliktelsesnivå til EFTA-statene, både med hensyn til hvilke oppdragsgivere som er omfattet, terskelverdier og unntak. Avtalen gir garantier om åpenhet og reell konkurranse for offentlige anbudskonkurranser.

Konkurranse
I tråd med vanlig EFTA-modell inneholder kapitlet beskrivelse av hva slags adferd som regnes for å være konkurransebegrensende, i tillegg til samarbeids- og konsultasjonsmekanismer. 

Handel og bærekraftig utvikling                                                                    EFTA fikk gjennomslag for sitt forslag til kapittel om handel og bærekraftig utvikling. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om bærekraftig forvaltning av skog, håndheving av miljø- og arbeidstakerlovgivning og internasjonale arbeidsstandarder og -avtaler. Videre bekrefter partene sine forpliktelser under miljøavtaler og i ILOs erklæringer og kjernekonvensjoner.

Tvisteløsning
Avtalen inneholder bestemmelser om tvisteløsning ved tvister om tolkningen av partenes rettigheter og forpliktelser etter avtalen. Etter at tvistepartene har avholdt konsultasjoner er det gitt adgang til voldgift.

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Georgia og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Komiteen skal forvalte gjennomføringen av avtalen og påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Georgia om gjennomføringen av frihandelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Georgia, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Georgia.

Lenke til EFTAs nettsider om Georgia.