Marokko - frihandelsavtale

Undertegning: 19. juni 1997 i Genève
Ikrafttredelse: 1. desember 1999

Generelt om avtalen
Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Marokko omfatter handel med industrivarer, bearbeidede landbruksvarer, fisk og andre marine produkter. Avtalen vil på sikt føre til frihandel med fisk. For enkelte fiskeprodukter er det bestemt tollnedtrappingsperioder. Videre inneholder avtalen basisbestemmelser for investeringer, kapitalbevegelser, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter, og en utviklingsklausul på tjenester.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Marokko. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet frihandelsavtaler med en rekke middelhavsland, som Marokko.

Industrivarer
EFTA-statene og Marokko avviklet all importtoll for industrivarer, med enkelte unntak for Marokko. Dette gjelder varer listet i tabell D og tabell E. Varer fra EFTA-statene er sikret minst like fordelaktige tollbetingelser som varer fra EU.

Fisk og marine produkter
Gjennom avtalen har EFTA-statene og Marokko forpliktet seg til å avskaffe all toll på fisk og fiskeprodukter fra avtalen trer i kraft, med visse unntak for Marokko. Marokko har eliminert importtoll for fisk gradvis i henhold til frihandelsavtalens bestemmelser (tabell 2-8 i vedlegg II). Handelsavtalen innebærer i dag at Norge kan eksportere fisk tollfritt inn i Marokko, med unntak for ferskvannsfisk som ilegges 2,5 prosent toll. 

Landbruksvarer
Handelen med ubearbeidede landbruksvarer kommer under den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Marokko. Landbruksavtalen ble forhandlet parallelt med avtalen og trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen. Den inneholder en liste over ensidige tollreduksjoner fra norsk side, og har også en klausul som forplikter partene til å samarbeide for å gjensidig åpne sine markeder for ubearbeidede landbruksvarer.

EFTA-statene og Marokko gir tollreduksjoner for bearbeidede landbruksprodukter i samsvar med hvert enkelt lands varelister i protokoll A. Protokollen åpner for å praktisere ordningen med råvarekompensasjon for bearbeidede landbruksvarer. Under visse forutsetninger har avtalepartene forpliktet seg til å ikke gi hverandre dårligere behandling når det gjelder handel med bearbeidede landbruksvarer enn den som til enhver tid blir praktisert overfor EU.

Tjenester og Investeringer
Partene slår fast i avtalen at de ønsker å samarbeide for å fremme investeringer og gradvis åpne sine markeder for handel med tjenester (artikkel 28).

Konkurranse
Avtalen inneholder retningslinjer for hva som utgjør konkurransehemmende virksomhet, og forpliktelser for partene til å unngå slik virksomhet (artikkel 17).

Offentlige anskaffelser
I avtalens artikkel om offentlige anskaffelser lover partene å bestrebe seg på å liberalisere markedet for offentlige anskaffelser i samsvar med sine forpliktelser under WTOs regelverk (artikkel 15).

Immaterielle rettigheter
Partene forplikter seg til å sikre beskyttelsen av immaterielle rettigheter i tråd med WTOs avtale om immaterielle rettigheter, TRIPS-avtalen (artikkel 16 og vedlegg V).

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artikkel 24 og vedlegg VIII).

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Marokko og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg til avtalen. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. 

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Marokko relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Marokko eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Marokko. 

Lenke til EFTAs nettsider om Marokko.