Palestina - frihandelsavtale

Undertegning: 30. november 1998 i Leukerbad
Ikrafttredelse: 1. juli 1999

Generelt om avtalen
Avtalen mellom EFTA-statene og Det palestinske området dekker handel med varer, fisk og andre marine produkter. Avtalen inneholder utviklingsklausuler som åpner for at samarbeidet kan utdypes på eksisterende områder eller utvides til å gjelde områder som ikke er omfattet av avtalen, herunder handel med tjenester. 

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Det palestinske området som trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Formålet med frihandelsavtalen er å fremme økonomiske relasjoner mellom partene og styrke den økonomiske utviklingen i de palestinske selvstyreområdene.

EFTA støtter opp om samarbeidet mellom EU og middelhavslandene, den såkalte Barcelona-prosessen, for å sikre politisk stabilitet og økonomisk utvikling i regionen. En hovedmålsetning med det økonomiske samarbeidet er å skape et frihandelsområde, Euro-Med, bestående av EU, EFTA og middelhavslandene. På bakgrunn av dette har EFTA forhandlet en rekke frihandelsavtaler med middelhavsland, som Det palestinske området.

Industrivarer
All toll på industrivarer ble avviklet ved avtalens ikrafttredelse.

Fisk og marine produkter
Handel med fisk og andre marine produkter er et av områdene Det palestinske området har begrenset myndighet over etter Paris-protokollen av 29. april 1994. Paris-protokollen er en handelsavtale mellom Israel og Palestina om import til Israel av palestinske varer. På bakgrunn av myndighetsbegrensningene har Det palestinske området fått overgangsordninger for enkelte varer som tilsvarer kravene i Israel/EFTA-frihandelsavtalen (vedlegg II).

Landbruksvarer
Handel med ubearbeidede landbruksvarer er regulert i den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Det palestinske området. Landbruksavtalen inneholder en liste over ensidige tollreduksjoner fra norsk side og opprinnelsesregler for handelen med landbruksvarer. Den inneholder en klausul som forplikter partene til å søke å oppnå en utvikling i handelen med landbruksvarer.

Et annet område som Det palestinske området har begrenset myndighet over, er handelen med bearbeidede landbruksvarer. I tilleggsprotokoll 2 "record of understanding" går det frem at partene har en felles forståelse om at Det palestinske området forplikter seg til å ikke gi EFTA-statene dårligere behandling for landbruksvarer enn den som enhver tid er benyttet av Israel (protokoll A og tabell V). Protokollen gir mulighet til å benytte råvarekompensasjonsordningen.

Tjenester og investeringer
I avtalen slår partene fast at de på sikt ønsker å utvikle og utvide samarbeidet på dette området.

Konkurranse
Konkurransekapittelet inneholder en oversikt over hva slags tiltak og atferd som er i strid med avtalens intensjoner. 

Offentlige anskaffelser
I avtalen stadfester partene at de anser åpningen av sine respektive markeder for offentlig anskaffelser som et viktig mål.

Immaterielle rettigheter
Avtalen slår fast at partene skal gi og sikre tilstrekkelig vern av immaterielle rettigheter. Avtalen fokuserer særskilt på beskyttelse mot piratkopieringer og forfalskninger.

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artikkel 29 og vedlegg VI).

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Det palestinske området og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité skal påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Det palestinske området relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Det palestinske området eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Det palestinske området. 

Lenke til EFTAs nettsider om Palestina.