Singapore - frihandelsavtale

Undertegning: 26. juni 2002 i Egilsstadir
Ikrafttredelse: 1. januar 2003

Generelt om avtalen
Singapore er et viktig marked for norske varer, tjenester og utenlandsinvesteringer. Singapore utgjør også en plattform for å fremme norske nærings- og handelsinteresser i regionen. Handelen mellom Norge og Singapore har økt kraftig siden begynnelsen av 90-tallet. Norges viktigste eksportvarer til Singapore er maskiner, kjemikaler, optiske instrumenter og elektronisk utstyr.

Avtalen med Singapore er en av EFTAs mest omfattende frihandelsavtaler. EFTA-landene hadde allerede i forkant av avtalen i praksis tollfri adgang til Singapores marked. Avtalen gir EFTA-landene rettslig sikkerhet for at deres eksport til Singapore fortsatt vil være tollfri.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med Singapore. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen. 

Industrivarer
EFTA-landene og Singapore forpliktet seg til å avvikle all importtoll på industrivarer og avgifter med tilsvarende virkning fra avtalens ikrafttredelse.

Fisk og marine produkter
EFTA-landene og Singapore har forpliktet seg til å avskaffe all toll på fisk og andre marine produkter fra avtalens ikrafttredelse.

Landbruksvarer
Handelen med ubearbeidede landbruksvarer kommer inn under den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Singapore. Denne inneholder lister over tollkonsesjoner fra norsk og singaporsk side, samt opprinnelsesregler for handelen med ubearbeidede landbruksvarer.  

EFTA-landene og Singapore gir tollreduksjoner for bearbeidede landbruksvarer i henhold til de nasjonale varelistene i vedlegg III. Avtalen åpner for å beholde ordningen med råvarekompensasjon.

Tjenester
Kapittelet om tjenester (artikler 21 til 49) dekker handel med tjenester, inkludert separate vedlegg om finansielle tjenester og telekommunikasjonstjenester (vedlegg IX). Avtalen går lengre enn WTOs GATS-avtale i å åpne markeder for handel med tjenester, spesielt hva gjelder EFTA-landenes markedsadgang til Singapore. Norge har også bundet seg til åpning av sine markeder ut over sine WTO-forpliktelser, primært på områdene forskning og utdanning.

Investeringer
Avtalens investeringskapittel sikrer både markedsadgang for investorer til de respektive markeder, og beskyttelse av eksisterende og fremtidige investeringer. Partene forplikter seg til å gi hverandres investorer og deres investeringer behandling som er like gunstig som den som gis egne investorer og investeringer, det vil si såkalt nasjonal behandling. Visse unntak er nedfelt i vedlegg XI. Norge har gjort unntak for eiendomsmegling, fiskeforedlingsindustrien og norske regler om styrer i henhold til allmennaksjeselskapsloven.

Konkurranse
Avtalen omfatter samarbeid og utveksling av informasjon under målsetningen om å sikre og forenkle håndhevelsen av partenes nasjonale konkurranselovgivning (artikkel 50).

Offentlige anskaffelser
Avtalen viser til partenes respektive forpliktelser under WTO-avtalen om offentlige anskaffelser, GPA-avtalen (artikkel 51 til 53). Dette er en plurilateral avtale i WTO som omfatter offentlige anskaffelser av varer og tjenester over visse terskelverdier. Avtalen gir norsk næringsliv adgang til å konkurrere om anbud i Singapore og omvendt.

Immaterielle rettigheter
Avtalen dekker rettigheter til åndsverk, oppfinnelser og design (artikkel 54 og vedlegg XII). Avtalen forplikter partene til å gi hverandres borgere minst like god behandling som de gir sine egne borgere og borgere fra enhver annen stat. Avtalen viser til partenes forpliktelser i henhold til WTOs avtale om immaterielle rettigheter, TRIPS-avtalen.

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (artikkel 56-57).

Konsultasjoner mellom partene (Den blandede komité)
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen. Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-landene og Singapore og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. 

Den blandede komité beslutter blant annet endring i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg til avtalen. Siste møte i Den blandede komité fant sted i juni 2013.

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Singapore relatert til gjennomføringen av handelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Singapore eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt handelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å stille spørsmål relatert til handelen mellom Norge og Singapore.

Lenke til EFTAs nettsider om Singapore.