Sør-Korea - frihandelsavtale

Undertegning: 15. desember 2005 i Hongkong
Ikrafttredelse: 1. september 2006

Generelt om avtalen
Sør-Korea er Norges nest største handelspartner i Asia og Norges femte største eksportmarked for varer. Frihandelsavtalen med Sør-Korea bidrar til å styrke Sør-Koreas betydning som eksportmarked for Norge. Norsk vareeksport til Sør-Korea har økt med 178 prosent siden frihandelsavtalen trådte i kraft. Importen har økt med 208 prosent. Sør-Korea er et viktig marked for norsk tjenesteeksport som for eksempel skipsfart og ingeniørtjenester. De viktigste importproduktene er skip, maskiner og biler.

Frihandelsavtalen omfatter handel med varer og tjenester, offentlige anskaffelser og konkurransebestemmelser.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Sør-Korea. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen. 

Industrivarer
Avtalen innebærer tilnærmet fri markedsadgang for norske industrivarer og fisk, og forbedret markedsadgang for tjenester. Som følge av avtalen har Sør-Korea fjernet toll på import fra Norge for ca. 99 prosent av alle industrivarer.

Fisk og marine produkter
For de fleste fiskeslag og fiskevarer innebærer avtalen full tollfrihet. Samtidig er visse produkter underlagt et system med tollkvoter. Dette gjelder bl.a. hel frossen makrell, hvor den tollfrie importen fra Norge til Sør-Korea er begrenset til 5000 tonn pr. år. For fersk laks innebærer avtalen en fjerning av koreansk importtoll på 20 prosent. For detaljert informasjon om tollsatser for fisk og fiskeprodukter se vedlegg V.

Landbruksvarer
Bestemmelsene for handel med ubearbeidede landbruksprodukter finnes i den bilaterale landbruksavtalen samt i handelsavtalens artikkel 2.1(2). Den bilaterale landbruksavtalen omfatter i hovedsak preferanseberettiget innførsel til Norge. Vedlegg I (se side 5) omtaler norske varer til Sør-Korea, og vedlegg II (se side 17) omtaler sørkoreanske varer til Norge.

EFTA-statene og Sør-Korea gir tollreduksjoner for bearbeidede landbruksvarer i henhold til varelistene i vedlegget. Norge reduserer tollen på blant annet frisk, tørket og hermetisert frukt og grønnsaker, fruktsafter, nøtter, korn, sukker og matolje og matoljeprodukter. Sør-Koreas tollreduksjoner finnes i tabell 2 i vedlegget. Bestemmelsene som angår bearbeidede landbruksvarer, er definert i artikkel 2.1(b) og spesifikasjoner er i vedlegg IV.

Tjenester
Avtalen dekker handelen med tjenester og finansielle tjenester og innebærer forbud mot diskriminering unntatt der partene tar forbehold (artiklene 3.1. til 3.20 og vedlegg VII til XI).

I listen over spesifikke forpliktelser er Sør-Korea bundet ut over sine WTO-forpliktelser for blant annet internasjonal skipsfart, telekommunikasjon, finansielle tjenester, miljøtjenester, bygg- og anleggstjenester, varehandel og enkelte forretningstjenester. Sør-Koreas liste over spesifikke forpliktelser inneholder handelsforpliktelser for de fleste tjenestesektorene, med få eller ingen restriksjoner.

Det er et eget vedlegg om telekommunikasjonstjenester og et vedlegg om samproduksjon av kringkastingsprogrammer.

Investeringer
Sveits, Island og Liechtenstein har inngått en separat avtale om investeringer med Sør-Korea som Norge ikke er part til (artikkel 1.4).

Konkurranse
Kapittelet om konkurranse behandler hovedsakelig samarbeid, notifikasjoner og konsultasjoner mellom partene (artikkel 5.1). Kapittelet presiserer landenes målsetninger om å anvende sine konkurranseregler med sikte på å fjerne konkurransebegrensende forretningsatferd. Konkurransekapittelet er unntatt fra tvisteløsning.

Offentlige anskaffelser
Dekningsområdet i kapittelet tilsvarer i hovedsak WTOs avtale for offentlige anskaffelser, GPA-avtalen (artiklene 6.1-6.3 og vedlegg XII). Avtalen gir norsk næringsliv rett til å konkurrere om anbud i Sør-Korea, og sørkoreansk industri har muligheten til å konkurrere blant annet i Norge.

Partene har også forpliktet seg til samarbeid med sikte på ytterligere åpning av markedene for offentlige anskaffelser.

Immaterielle rettigheter
Avtalen gir høye standarder for beskyttelse av immaterielle rettigheter, og dekker områder som patenter, varemerker og opphavsrett (artikkel 7.1 og 7.2, samt vedlegg XIII). I avtalen slår partene fast at de skal arbeide for å utvide samarbeidet om beskyttelse av immaterielle rettigheter.

Tvisteløsning
Avtalen innholder en tvisteløsningsmekanisme for tvister som ikke kan løses mellom partene i Den blandede komité (kapittel 9 og artiklene 9.1. til 9.11).

Konsultasjoner mellom partene
Den blandede komité forvalter gjennomføringen av avtalen (se artiklene 8.1 og 8.2). Komiteen er sammensatt av representanter for EFTA-statene og Sør-Korea og skal møtes med jevne mellomrom, vanligvis hvert annet år. Den blandede komité beslutter blant annet endringer i artikler, nye tillegg til avtalen og endring/erstatning av vedlegg til avtalen. Den blandede komité skal også påse at avtalen utvikles og oppdateres i henhold til avtalens egne bestemmelser. 

Gjennom Den blandede komité har Norge anledning til å ta opp konkrete problemstillinger med Sør-Korea relatert til gjennomføringen av frihandelsavtalen. Bedrifter og andre aktører som handler med Sør-Korea eller på annen måte er aktive i dette markedet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Nærings- og fiskeridepartementet om hvorvidt frihandelsavtalen fungerer tilfredsstillende. Det er også anledning til å ta opp spørsmål relatert til konkrete problemer som bedrifter opplever i handelen med Sør-Korea i Den blandede komité. 

Lenke til EFTAs nettsider om Sør-Korea.