Den sørafrikanske tollunion (SACU)

Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland

Undertegning: 26. juni 2006. Frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen ble undertegnet av Norge, Island og Liechtenstein på Island den 26. juni 2006. Sveits, Sør-Afrika og Swaziland undertegnet avtalen i Sveits den 1. juli 2006, mens Namibia og Botswana undertegnet avtalen i Botswana den 14. juli. Lesotho undertegnet avtalen den 7. august 2006.
Ikrafttredelse: 1. mai 2008. 

Den sørafrikanske tollunion (SACU) omfatter Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland. Hovedmålet med frihandelsavtalen er å stimulere til økt handel og økonomisk samarbeid mellom partene, samt å sikre EFTA-statenes eksportvarer like gode vilkår som EU har i disse markedene.

Avtalen omhandler i hovedsak handel med varer. Den inneholder også basisbestemmelser for konkurranse, investeringer, offentlige innkjøp, immaterielle rettigheter og en utviklingsklausul for handel med tjenester. Handelsavtalen vil etter hvert kunne videreutvikles til å gjelde mer omfattende forpliktelser på de sistnevnte områdene. Avtalen danner således en god plattform for videreutvikling av handels- og samarbeidsforbindelsene mellom partene.

I tillegg til frihandelsavtalen inngikk Norge en bilateral landbruksavtale med SACU. Landbruksavtalen vil trådte i kraft samtidig med frihandelsavtalen.

Frihandelsavtalen er asymmetrisk fordi den gir SACU-statene til dels andre og bedre vilkår enn EFTA-statene. På den måten ivaretar avtalen både handels- og utviklingspolitiske formål.

Les mer om avtalen

Til toppen