Møte i IMFC – 24. april 2010

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 24. april 2010 sitt halvårlige møte i Washington DC. IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Norske synspunkter ble fremmet gjennom den finske sentralbanksjefen Erkki Liikanen, som representerte den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget pekte valgkretsen på at verdensøkonomien er i ferd med å ta seg opp etter finanskrisen, samtidig som finansmarkedene har stabilisert seg. Det er nå viktig å gradvis fase ut de ekstraordinære tiltakene som myndighetene har satt i verk for å dempe virkningene av det økonomiske tilbakeslaget. Mange land er nå i en statsfinansiell situasjon som ikke er bærekraftig, og bør starte med konsolidering av sine offentlige budsjetter. Som et ledd i arbeidet med å reformere regelverket for finanssektoren, bør man på internasjonalt nivå utforme prinsipper for skattlegging av banksektoren.

I innlegget tok valgkretsen også opp spørsmålet om endringer i styresettet til IMF. Et viktig premiss for dette arbeidet er at globale diskusjoner og vedtak om økonomiske og finansielle bør finne sted i multilaterale fora der alle land er representert. Valgkretsen ønsker derfor å styrke IMFs rolle og IMFC som en attraktiv og effektiv arena der ministre og sentralbanksjefer kan drøfte problemstillinger og gi strategiske råd om IMFs virksomhet. Valgkretsen ønsker dessuten bedre representasjon for framvoksende økonomier og lavinntektsland. Kvotene i IMF bør baseres på objektive økonomiske og finansielle kriterier. Valg til ledende posisjoner bør skje gjennom en åpen prosess og på grunnlag av kvalifikasjoner.

IMFs overvåkning av verdensøkonomien og nasjonale økonomier, organisasjonens finansieringsrolle i medlemslandene, samt innsatsen i lavinntektsland, er også tema som ble drøftet i innlegget.

Les det nordisk-baltiske IMFC-innlegget
Les kommunikeet fra Den internasjonale monetære og finansielle komité her.

Til toppen