De halvårlige møtene i IMF og IMFC

De fem nordiske og de tre baltiske landene utgjør en valgkrets i IMF. Det holdes to møter årlig i denne komiteen.

Innlegg fra IMFC-leder april 2023

Innlegg av de nordisk-baltiske landene

Det nordisk-baltiske kontor ved IMF utarbeider halvårlige rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMF sitt styre, og gir en kort presentasjon av de viktigste sakene. Rapportene vil også presentere det syn nordisk-baltisk valgkrets har inntatt.

Rapporter fra nordisk-baltisk kontor ved IMF