Årsmøte i IMF og møte i IMFC – oktober 2009

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 4. oktober 2009 sitt halvårlige møte i Istanbul. IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Norske synspunkter ble fremmet gjennom Sveriges finansminister Anders Borg, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget pekte valgkretsen på at omfattende økonomiske stimulanser har bidratt til å stabilisere verdensøkonomien. Det er nå viktig å understøtte bedringen i økonomien, samtidig som man lager strategier for å bringe økonomien og offentlige budsjetter i bedre balanse. I tillegg må man snarlig sette i verk en reform av regelverket som regulerer finansmarkedene, herunder bedring av insentivstrukturer, og arbeide for tettere internasjonalt samarbeid på området.

I innlegget tok valgkretsen også opp spørsmålet om endringer i styresettet til IMF. Valgkretsen ønsker bedre representasjon for framvoksende økonomier og lavinntektsland, og viste til G20-vedtaket om å gjennomføre en overflytting på fem prosentpoengs stemmevekt fra overrepresenterte til underrepresenterte land. Kvotene i IMF bør baseres på objektive økonomiske og finansielle kriterier. Samtidig pekte valgkretsen på behovet for at styresettreformene i IMF må behandles som en pakke, der ulike elementer som blant annet stemmerett og styrerepresentasjon sees i sammenheng. Den nordisk-baltiske valgkretsen er en stor økonomisk bidragsyter til IMF, og tilstrekkelig representasjon er en forutsetning for å videreføre denne støtten.

 IMFs overvåkning av verdensøkonomien og nasjonale økonomier, behovet forå sikre organisasjonen tilstrekkelige utlånsmidler, samt IMFs rolle i lavinntektsland, er også tema som ble drøftet i innlegget.

 Felles årsmøte for IMF og Verdensbanken ble avholdt 6.-7. oktober. Den finske sentralbansjefen, Erkki Liikanen, holdt IMF-innlegget på vegne av den nordisk-baltiske valgkretsen.

Til toppen