Møte i IMFC - 25. april 2009

Den internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC) avholdt 25. april 2009 sitt halvårlige møte i Washington D.C. IMFC fastsetter de overordnede politiske retningslinjene for virksomheten til Det internasjonale valutafondet (IMF) og har medlemmer på minister- eller sentralbanksjefnivå.

Norske synspunkter ble fremmet gjennom Sveriges finansminister Anders Borg, som for tiden representerer den nordisk-baltiske valgkretsen i IMFC. I innlegget pekte valgkretsen på at et bredt sett med tiltak trengs for å gjenopprette tilliten til finansmarkedene, dempe nedgangskonjunkturen og skape ny vekst i verdensøkonomien. IMF spiller en viktig rolle i krisehåndtering ved å bidra med makroøkonomiske råd og betalingsbalansestøtte til de land som har behov for det. I tillegg tok valgkretsen i innlegget til orde for at IMF må forsterke sin innsats for å overvåke verdensøkonomien og finansmarkedene. Blant annet bør IMFs særskilte gjennomgang av finansmarkedene (såkalte FSAPs) gjøres obligatorisk for alle medlemsland. Valgkretsen pekte også på at IMF er viktig som en multilateral og institusjonell forankring til initiativene som er tatt for forsterket internasjonalt samarbeid, blant annet i G20.

Reform av styresettet til IMF, behovet for å sikre organisasjonen tilstrekkelige utlånsmidler, reform av låneordningene i IMF, samt valgkretsens erfaring med håndtering av finanskrisen, er også tema som ble drøftet i innlegget.

IMFC kommuniké
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09139.htm

Nordisk-baltisk innlegg
http://www.imf.org/External/spring/2009/imfc/statement/eng/swe.pdf

Til toppen