Digitaliseringsprosjekter i statens prosjektmodell

Digitalisering åpner for mer effektiv bruk av samfunnets ressurser og for bedre tjenester til den enkelte. Digitale løsninger gir mulighet til å tenke nytt, både om hva som gjøres, hvordan det gjøres og for hvem. Statens prosjektmodell er etablert som et felles rammeverk for utredning, planlegging og ekstern kvalitetssikring av de største prosjektene for å bistå offentlige virksomheter i å lykkes med å realisere mulighetene som ligger i digitalisering.

Den overordnede målsetning med statens prosjektmodell er å legge til rette for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer. Digitaliseringsprosjekter med en anslått samlet kostnadsramme over 300 millioner kroner skal følge denne modellen. Terskelverdien er lavere enn for øvrige investeringsprosjekter fordi digitaliseringsprosjekter i denne størrelsen vurderes som minst like komplekse og risikofylte som fysiske infrastrukturprosjekter med langt høyere kostnadsramme.

Finansdepartementet har utarbeidet en veileder for å støtte arbeidet med å utrede, planlegge og kvalitetssikre digitaliseringsprosjekter etter statens prosjektmodell (PDF).

Veilederens målgruppe er virksomheter som utreder prosjekter, departementer og leverandører som kvalitetssikrer prosjekter. En del virksomheter bruker eksterne ressurser til å bistå i utredningsarbeid. Disse regnes i denne sammenheng som en del av virksomhetene.

Rammen for veilederen er krav definert i rundskriv om Statens prosjektmodell (R-108/19). Veilederen skal hjelpe aktørene involvert i utredning og kvalitetssikring med hvordan kravene i rundskrivet kan forstås i en digitaliseringskontekst, herunder hvilke særegenheter som kjennetegner digitaliseringsprosjekter. Innholdet må ses sammen med generelle anbefalinger i annet relevant veiledningsmateriell. De nevnte kravene har forrang over veiledningene, herunder denne veilederen. Videre legges det til grunn at kvalitetssikrere må følge kravene i rammeavtalen, men samtidig se hen til rådene i denne veilederen.

Ansvarlig departement og virksomheter må selv vurdere behov for annen bistand til uavhengig gjennomgang av grunnlagsdokumentasjon underveis. Virksomhetene kan i tillegg til kvalitetssikringsordningen søke veiledning i Digitaliseringsrådet, samt få veiledning fra DFØ vedrørende utredningsinstruksen, og samfunnsøkonomisk analyse.

Se også: