Veiledninger for statens prosjektmodell

Her har vi samlet veiledere som er relevante for departementer og etater som skal utarbeide konseptvalgutredninger eller grunnlagsdokumentasjon for forprosjekter. I tillegg har vi også lagt ut veiledning og maler for den eksterne kvalitetssikringen.

Overordnede føringer er gitt i Rundskriv R-108 Statens prosjektmodell - Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten (PDF)

Veiledning for konseptvalgutredninger

Sektorspesifikke tema:

Veiledning for forposjekt

Andre relevante veiledere

Maler for ekstern kvalitetssikrer