Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2)

Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag skal gjennomføres ved avslutning av forprosjekt, og før vedtak om bevilgning i Stortinget og oppstart av prosjektet.

Hovedformålet med KS2 er å kontrollere beslutningsgrunnlaget. KS2 skal være en etterkontroll av om grunnlaget for å fremme forslag om godkjennelse av prosjektet med kostnadsramme er tilstrekkelig og peke fremover ved å kartlegge de styringsmessige utfordringer i gjennomføringen av prosjektet.

Prosjekter som meldes opp for KS2 skal være ført frem til fullført forprosjekt. Ved oppstart av kvalitetssikringen skal det foreligge:

  • Sentralt styringsdokument for prosjektet.
  • Dokumentasjon av prosjektets endringslogg
  • Et komplett basisestimat for kostnadene (samt evt. inntekter)
  • Ferdig utredning av minst to prinsipielt ulike kontraktsstrategier.
  • Et oppdatert anslag for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gevinstrealiseringsplan

Kvalitetssikrer skal gjennomgå og kontrollere disse dokumentene, samt gjøre egen analyse av suksessfaktorer/fallgruver og det samlede usikkerhetsbildet. Kvalitetssikrer skal også gi sin anbefaling om:

  • Kostnadsramme inklusive nødvendig avsetning for usikkerhet
  • Styringsramme for den utførende etat.
  • Hvordan prosjektet skal styres for at kostnadsrammen skal holde. Herunder organisatorisk forankring av autorisasjon til å trekke på usikkerhetsavsetningen.

En KS2-utredning tar 2-5 måneder for et normalt prosjekt som er godt utredet gjennom forprosjektet og godt dokumentert. For kompliserte prosjekter eller prosjekter med høy risiko kan utredningene ta lengre tid. Dersom kvalitetssikringen avdekker at prosjekter er mangelfullt utredet eller det kommer opp nye tema som krever mer informasjon kan kvalitetssikringen bli satt på vent i påvente av nye utredninger.