Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hva er KS-ordningen?

For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser skal statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner gjennomgå ekstern kvalitetessikring før prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget.

Målet med ordningen som ble innført i år 2000 (KS2) og senere utvidet i 2005 (KS1) er å sørge for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

KS-ordningen omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt.
  • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget.          
KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg

Statens prosjektmodell er en faseinndelt modell med to kontrollpunkter i prosjektets tidlige fase. Hensikten er å kvalitetssikre informasjonen og analysene som allerede ligger i prosjektet. KS1 skal gi en anbefaling om hvilket konsept eller alternativ som bør velges. Det som er sentralt i en KS1 er å kartlegge hvilke framtidige behov samfunnet vil ha og hvilke prosjektalternativer som kan tilfredsstille dette behovet på best måte. KS2 skal vurdere om planleggingen og kostnadene for det valgte alternativet er realistisk.

Finansdepartementet har inngått rammeavtale med seks selskapskonstellasjoner av eksterne rådgivere om gjennomføring av kvalitetssikringene. Avtalen spesifiserer kravene til innhold i både KS1 og KS2. Gjeldende rammeavtale er i stor grad en videreføring av ordningen i foregående avtaleperiode. Terskelverdien for krav om ekstern kvalitetssikring er 750 millioner kroner. For investeringsprosjekter under terskelverdi er kvalitetssikringsordningen frivillig. Private konsulentfirmaer med særskilt kompetanse utfører kvalitetssikringen i henhold til en rammeavtale med Finansdepartementet.

Finansdepartementet finansierer forskningsprogrammet Concept ved NTNU i Trondheim. Concept samler data om KS-prosjektene, gjør empiriske analyser på dataene og arbeider med videreutvikling av relevante teorier og metoder. Concept er et uavhengig forskningsprogram, og er ikke en del av KS-ordningen. Du kan også finne mer informasjon om forskningsprogrammet og deres publikasjoner på Concept sine nettsider.

Fra 21. september 2019 gjennomføres det enkelte endringer i ordningen. Det er utarbeidet et rundskriv R-108/19 fra Finansdepartementet som beskriver de nye kravene.

Oversikt over ferdigstilte KS-rapporter

 

Mer informasjon om KS-ordningen:

Til toppen