Forsiden

Forskningsprogrammet Concept

Finansdepartementet finansierer forskningsprogrammet Concept for å bidra til faglig utvikling av KS-ordningen og beholde ordningens relevans for styringen av offentlige investeringsprosjekter.

Det er i den sammenhengen et behov for å sørge for at krav og retningslinjer i regimet representerer beste-praksis og er godt faglig forankret. Som forvalter av KS-ordningen har Finansdepartementet behov for kunnskap om effekten av KS-ordningen. Concept samler data om KS-prosjektene, gjør empiriske analyser på dataene og arbeider med videreutvikling av relevante teorier og metoder.

Concept er et uavhengig forskningsprogram, og er ikke en del av KS-ordningen. Concept samler inn data for alle prosjekter som har vært gjennom KS1 og/eller KS2. Dataene benyttes til egne og andres forskningsprosjekter og til utvikling og forbedring av KS-ordningen. I noen av prosjektene innhenter de også egne data om hvordan KS-ordningen og det øvrige styringssystemet har fungert (for eksempel gjennom deltakelse i KS-prosesser, evalueringsmøter, eller egne evalueringer).

Det er viktig for Concept-forskerne å kjenne ordningen godt fra innsiden. Derfor ønsker forskerne med jevne mellomrom å delta i konkrete kvalitetssikringsoppdrag. Muligheten til å sette inn følgeforskere i kvalitetssikringsoppdragene er forankret i rammeavtalen mellom Finansdepartementet og kvalitetssikringsfirmaene. Forskeren vil i slike tilfeller være en del av kvalitetssikrers team og rapportere til teamleder, men skal ikke ha noen stemme i de endelige beslutningene om anbefalinger.

Concept-programmet bidrar med formidling av resultater fra forskningen gjennom seminarer og møter. I tillegg formidler programmet forskningsresultater gjennom Concepts egne publikasjonsserier, lærebøker og artikler. Disse er fritt tilgjengelig på internett. Concept kan også bidra direkte med faglig rådgivning til departementer og etater som ønsker dette.

Concept-programmet er bidragsfinansiert og størrelsen på bidraget fastsettes årlig av Stortinget gjennom bevilgning til Finansdepartementet. Bidraget omtales i kap. 1600 post 21 i Finansdepartementets budsjettproposisjon. Finansdepartementet fastsetter årlige mål for programmet i et gjennomføringsbrev til NTNU. NTNU utarbeider et årsregnskap og en årsrapport som er tilgjengelig på deres hjemmesider.

Den løpende styringen av programmet skjer under ledelse av en styringsgruppe med en representant fra Finansdepartementet (leder) og to representanter oppnevnt av NTNU. Organiseringen av forskningsprogrammet er fastsatt gjennom en samarbeidsavtale mellom NTNU og Finansdepartementet.