Endringer i statens prosjektmodell

Finansdepartementet samlet dagens krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten i et nytt rundskriv i 2019. Rundskrivet er senere revidert og fra og med 1. juli 2023 gjelder R-108/23 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten.

Ved å samle kravene til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i et eget rundskriv blir informasjon om ordningen og statens utredningskrav lettere tilgjengelig for de som planlegger investeringsprosjekter på vegne av staten og for offentligheten. Rundskrivet er en del av Finansdepartementets oppfølging av de største investeringsprosjektene.

Det gjøres endringer i terskelverdien for å stille særskilte krav for investeringsprosjektene. Terskelverdien var uendret fra 2011 da den ble satt til 750 millioner kroner.

Fra 21. september 2019 knyttes terskelverdien til anslått kostnadsramme (P85). P85 tilsvarer det beløpet som gir 85 prosent sannsynlighet for å unngå overskridelse. Ved å knytte terskelverdien til kostnadsrammen vil prosjekter med høy risiko i større grad fanges opp av ordningen.

Det er fastsatt en egen terskelverdi på 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter. Dette innebærer at flere digitaliseringsprosjekter vil bli omfattet av kravene. Endringen gjøres for å styrke oppfølgingen på et område som er viktig for utvikling av offentlig sektor.

For øvrige prosjekter settes terskelverdien til 1 milliard kroner. Dette tar høyde for prisutviklingen siden 2011.

Kravene til konseptvalgutredningen er oppdatert for å ta høyde for endringer i ny utredningsinstruks som kom i 2016. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det gjort rede for nye tiltak for å bedre styringen og kostandskontrollen i store investeringsprosjekter. I rundskrivet er det gitt nærmere beskrivelse for hvordan kravene til endringslogg og kostnadsstyringen av prosjektene i forprosjektfasen skal følges opp.

Rundskrivet trådte i kraft fra 21. september 2019, og endringene gjelder for prosjekter som kommer til kvalitetssikring etter dette. Dette sammenfaller med at det er inngått nye rammeavtaler med private konsulentfirmaer om å gjennomføre den eksterne kvalitetssikringen.