Forsiden

Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) skal gjennomføres ved avslutning av konseptfasen, og før beslutning i regjeringen om det skal gjennomføres tiltak og hvilket konsept som eventuelt skal legges til grunn for videre planlegging i forprosjektet.

Med konsept menes hvilken konseptuell løsning man velger for å løse et problem eller dekke et samfunnsbehov. Eksempelvis behovet for å binde en øyregion sammen med fastlandet, som kan dekkes ved bru, undersjøisk tunnel eller fortsatt fergeløsning som i dag (nullalternativet). Hensikten med KS1 er at en ekstern kvalitetssikrer skal bistå med å gi et faglig og uavhengig grunnlag for den politiske beslutningen om et konseptvalg. I siste instans er selve konseptvalget en politisk prosess som kvalitetssikrer ikke har noen rolle i. Kvalitetssikrers funksjon er avgrenset til å støtte oppdragsgivers kontrollbehov med den faglige kvaliteten på beslutningsunderlaget.

Det skal foreligge en Konseptvalgutredning (KVU). Formålet med KVU er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å velge hvilket konsept som eventuelt skal videreføres i forprosjektfasen. Konseptvalgutredningen skal være strukturert med følgende kapitler:

  1. Problembeskrivelse
  2. Behovsanalyse
  3. Strategiske mål
  4. Rammebetingelser for konseptvalg
  5. Mulighetsstudie
  6. Alternativanalyse
  7. Føringer for forprosjektfasen

Kravene til hvert kapittel er nærmere spesifisert i Rundskriv R-108/19 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten. Alternativanalysen skal være bearbeidet i en samfunnsøkonomisk analyse, i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-109/14.

Kvalitetssikrer skal kontrollere KVU med hensyn på konsistens i og mellom kapitler, og om de angitte alternativene er relevante og gyldige med tanke på problem, behov, mål, rammebetingelser og utnyttelse av mulighetsrommet. Kvalitetssikrer skal videre gjennomføre en egen usikkerhetsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse, samt gi sin tilrådning om beslutningsstrategi. Det skal gis en anbefaling om rangering av alternativene, basert på prissatte og ikke-prissatte virkninger, alternativets beslutningsfleksibilitet samt finansieringsplan. Kvalitetssikrer skal vurdere gjennomføringsstrategien, og gi sin tilrådning om føringer for forprosjektfasen, herunder råd om hvilke elementer fra KS1 som bør inngå i styringsdokumentet for prosjektet. For å bidra til god styring og kostnadskontroll skal det som hovedregel anbefales et styringsmål for investeringskostnadene til prosjektet. Styringsmålet er startpunktet for en endringslogg som dokumentere hvilke endringer det er besluttet å gjennomføre i løpet av forprosjektfasen. Reglene for styringsmål og endringslogg varierer noe mellom ulike sektorer.

En KS1-utredning tar 4-6 måneder for et normalt prosjekt som er godt utredet gjennom KVU og godt dokumentert. Enkelte saker er mer kompliserte eller omfatter i realiteten mange prosjekter, slik som forslag til nye bypakker på samferdselsområdet som inneholder forslag om kollektivløsninger, vegprosjekter og løsninger for gående og syklende, og da kan utredningene ta lengre tid. Dersom kvalitetssikringen avdekker at prosjekter er mangelfullt utredet eller det kommer opp nye tema som krever mer informasjon kan kvalitetssikringen bli satt på vent i påvente av nye utredninger.