Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) skal gjennomføres ved avslutning av forstudiefasen, før beslutning i regjeringen om eventuell igangsetting av forprosjekt for valgt konsept.

Med konsept menes hvilken konseptuell løsning man velger for å dekke et samfunnsbehov. Eksempelvis behovet for å binde en øyregion sammen med fastlandet, som kan dekkes ved bru, undersjøisk tunnel eller fortsatt fergeløsning som i dag (nullalternativet). Hensikten med KS 1 er at en ekstern kvalitetssikrer skal bistå med å gi et faglig og uavhengig grunnlag for den politiske beslutningen om et konseptvalg. I siste instans er selve konseptvalget en politisk prosess som kvalitetssikrer ikke har noen rolle i. Kvalitetssikrers funksjon er avgrenset til å støtte oppdragsgivers kontrollbehov med den faglige kvaliteten på beslutningsunderlaget.

Det skal foreligge en Konseptvalgutredning (KVU), i forsvarssektoren kalt Konseptuell løsning (KL), som underlag for kvalitetssikringen. Denne skal være strukturert med følgende kapitler:

  1. Behovsanalyse
  2. Strategikapittel
  3. Overordnede krav
  4. Mulighetsstudie
  5. Alternativanalyse
  6. Føringer for forprosjektfasen

Alternativanalysen skal være bearbeidet i en samfunnsøkonomisk analyse, i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-109/14. Mer informasjon om samfunnsøkonomisk analyse finnes på Finansdepartementets internettsider.

Kvalitetssikrer skal kontrollere KVU/KL med hensyn på konsistens i og mellom kapitler, og om de angitte alternativene er relevante og gyldige med tanke på behov, strategi, overordnede krav og utnyttelse av mulighetsrommet. Kvalitetssikrer skal videre gjennomføre en egen usikkerhetsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse, samt gi sin tilrådning om beslutningsstrategi. Det skal gis en anbefaling om rangering av alternativene, basert på prissatte og ikke-prissatte virkninger, alternativets beslutningsfleksibilitet samt finansieringsplan. Til slutt skal kvalitetssikrer vurdere gjennomføringsstrategien, og gi sin tilrådning om føringer for forprosjektfasen, herunder råd om hvilke elementer fra KS1 som bør inngå i styringsdokumentet for prosjektet.

En KS1-utredning tar 5-7 måneder for et normalt prosjekt som er godt utredet gjennom KVU/KL og godt dokumentert. Enkelte saker er mer kompliserte eller omfatter i realiteten mange prosjekter, slik som forslag til nye bypakker på samferdselsområdet som inneholder forslag om kollektivløsninger, vegprosjekter og løsninger for gående og syklende, og da kan utredningene ta lengre tid. Dersom kvalitetssikringen avdekker at prosjekter er mangelfullt utredet eller det kommer opp nye tema som krever mer informasjon kan kvalitetssikringen bli satt på vent i påvente av nye utredninger. Samlet tidsbruk for planlegging av et stort statlig prosjekt kan være 8-10 år, eller mer. Selve kvalitetssikringen utgjør en liten del av dette.

Mer informasjon om KS1

Til toppen