Stipend til masteroppgaver om boligmarkedet - høsten 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet lyser ut stipend til studenter som ønsker å levere masteroppgave om boligmarkedet høsten 2022.

Departementet har anledning til å innvilge to-tre stipend på kr 30 000 per semester. Søknadene vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Alle studenter som er tilknyttet et masterprogram innenfor økonomi eller samfunnsvitenskap, kan søke.

Eksempler på aktuelle emner for stipendet er:

  • Lavinntektshusholdninger og andre gruppers muligheter på boligmarkedet.
  • Kjennetegn ved det norske leiemarkedet, for eksempel boforhold, leieprisutvikling og geografiske forskjeller.
  • Flytting (f.eks. flyttemønstre, årsaker til flytting, "selektiv flytting", effekten av hyppig flytting).
  • Usaklig forskjellsbehandling på leiemarkedet.
  • Boliger og bomiljø i distriktene.
  • Analyse av tomtemarkedet i de store byene.
  • Samfunnsøkonomiske konsekvenser av høy eller lav boligbygging, i byene.
  • Prisrespons av boligbygging og tilbudsrespons som følge av boligprisutviklingen – årsaker, situasjon og forskjeller mellom ulike boligmarkeder.
  • Byggekostnader og produktivitetsutvikling i bygg- og anleggsnæringen – årsaker, situasjon og forskjeller mellom ulike deler av næringen.
  • Analyse av virkemidler for og samfunnsøkonomisk nytte av økt produktivitet i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.
  • Samfunnsøkonomiske virkninger av grønn omstilling i bygg- og anleggsnæringen.
  • Analyse av virkemidler for å bidra til grønn omstilling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.
  • Analyse av virkemidler for og samfunnsøkonomisk nytte av bedre klimatilpasning i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.
  • Betydningen av EUs taksonomiforordning i bolig -og byggemarkedene.
  • Boligens betydning for utdanning, sysselsetting, sosial mobilitet, osv.
  • Husbankens boligsosiale virkemidler (startlån, bostøtte og tilskudd til utleieboliger)
  • Boforhold i kommunale utleieboliger.
  • Bostedsløshet.
  • Erfaringer med nye boligmodeller.

For å søke på stipendet må du:

 • skrive søknad
 • legge ved prosjektskisse med masteroppgavens tema og problemstillinger
 • legge ved karakterutskrift og dokumentasjon på annen relevant erfaring
 • sende søknaden som e-post til ricardo.arciniegas@kdd.dep.no 

Søknadsfrist: 30. juni 2022.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når søknaden er innvilget av departementet. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales.

Studenter som får tildelt stipend forplikter seg til:

 • Å presentere oppgaven for KDD på forespørsel.
 • Å nevne i oppgavens forord at studenten har mottatt stipend fra KDD.