Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

- om utlevering, viderebruk og annen behandling

På denne siden finner du veiledning om tilgang og publisering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Matrikkelen omfatter faktiske opplysninger om alle registrerte eiendommer i landet, bl.a. matrikkelnummer, eiendomsgrenser og adresseopplysninger. Grunnboken omfatter tinglyste opplysninger om eiendommene, bl.a. opplysninger om den som står oppført som hjemmelshaver til en eiendom.

Regelverk og veiledning

Utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen reguleres av forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen (Lovdata).

Reglene i forskriften er viktige for alle som ønsker elektronisk tilgang til opplysningene med sikte på videre behandling av opplysningene.

Departementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder til utleveringsforskriften med merknader til de enkelte bestemmelsene. I veilederen finnes også praktiske eksempler.

Innsyn til privat bruk

Dersom du bare ønsker innsyn i opplysningene til eget bruk, er enkle opplysninger om bl.a. eiendomsgrenser, adresser og bygninger som hører til en eiendom, gratis tilgjengelig på www.seeiendom.no. Der får du også tinglyste opplysninger fra grunnboken. Krav om innsyn i matrikkelen ut over dette rettes til kommunen, se også mer om innsyn i matrikkelen og utskrift av matrikkelbrev. Krav om utskrifter fra grunnboken og kopi av tinglyste dokumenter, rettes til Kartverket.