Ulovlighetsoppfølging

Et hovedpoeng ved den nye byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er at kvaliteten i byggverk skal forbedres. For å oppnå dette er det flere grep som skal virke sammen, og sammenhengen mellom dem er viktig. Alle aktørene må få et bedre fokus på kvalitet. Videre må ulovlige forhold oppdages, de må rettes og regelbrudd bør få konsekvenser. Utgangspunktene følger av lov, og utdypes og spisses i forskriftene.

For å bedre fokuset på kvalitetssikring i foretakene og kvaliteten i tiltakene skjerpes reglene om uavhengig kontroll. Dagens regler om egenkontroll omgjøres til et sterkere krav til foretakenes kvalitetssikring om at plan- og bygningslovgivningens krav skal være oppfylt. Uavhengig kontroll kommer altså i tillegg til dette. Reglene om når det kreves kontroll og hvordan den skal gjennomføres vil først og fremst følge av forskriftene. Uavhengige foretak skal kontrollere både prosjekteringen og utførelsen av byggingen. Feil bør oppdages og rettes uten at kommunen behøver å blandes inn. Eventuelle feil meldes internt, til søker og tiltakshaver. Reglene skal sørge for at aktørene skjerper seg, og også selvsagt bidra til at feil oppdages. Et annet viktig punkt som skal gjøre aktørene mer skjerpet og bidra til å oppdage feil er at det blir en klarere plikt for kommunene til å føre tilsyn.  Bl a blir det plikt til å føre tilsyn der kommunen allerede har gitt pålegg, der det foreligger klare ulovligheter, og ved særskilte innsatsområder som bestemmes sentralt. For øvrig skjerpes kravene til ferdigattest, slik at avslutningen på byggetiltakene blir mer ryddig.

Det må reageres mot ulovlige forhold. For det første må de rettes. Reglene om retting er blitt klarere og bedre.  For det andre må det reageres. Ett grep er overtredelsesgebyr. For det andre skjerpes straffene betraktelig, til 2 års fengsel i de mest ekstreme sakene. Det vil neppe idømmes lange fengselsstraffer ofte, men straffenivået påvirker bøtenivået og også hvilke tvangsmidler politiet kan bruke. Straff skal brukes for de mest alvorlige bruddene. Det kan ikke straffes i de mindre tilfellene. I slike tilfeller må sanksjonen være overtredelsesgebyr. Grunnen er at i straff sjelden ilegges i dag, noe som kan komme av politi og påtalemyndighet ikke prioriterer sakene, samt at noen kommuner nøler med å koble inn straffeapparatet i byggesaker.  

Til toppen