Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til kommunedelplan for Loshavn-Eikvåg, Farsund kommune

Miljøverndepartementet er opptatt av å sikre de kulturhistorisk viktige områdene i Loshavn-Eikvåg, men mener verdiene disse representerer ikke blir påvirket av utbygging av to hytter slik planen legger opp til. Departementet viser til viktigheten av å terrengtilpasse hyttene gjennom bebyggelsesplan.

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 5. juli 2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Vest-Agder fylkeskommune har fremmet innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet er opptatt av å sikre de kulturhistorisk viktige områdene i Loshavn-Eikvåg, men mener verdiene disse representerer ikke blir påvirket av utbygging av to hytter slik planen legger opp til. Departementet viser til viktigheten av å terrengtilpasse hyttene gjennom bebyggelsesplan.

Bakgrunn for saken

I kommuneplanen er området Loshavn- Eikvåg utlagt til tettbebyggelse hvor utbygging ikke er tillatt før den inngår i helhetlig reguleringsplan som omfatter hele tettstedsområdet. Det er også forutsatt at overordnet arealbruk skal avklares gjennom en kommunedelplan.

Formålet med denne planen er derfor å gi rammer for ny bebyggelse, tilrettelegge for bruk av området som turistmål, samt ivareta hensynene til eksisterende bebyggelse.

Loshavn er opprinnelig en gammel uthavn, med hvite trehus i klynge. Stedet fremstår i dag hovedsakelig som et feriested, nesten uten fastboende. En bygning i Loshavn er fredet etter kulturminneloven og området er i kommunedelplanen vist som byggeområde med underformål bevaring.

Farsund kommune egengodkjente kommunedelplanen for Loshavn-Eikvåg 13. juni 2006, med unntak av de to hyttene det nå er innsigelse til. Kommunen mener lokaldemokratiet bør få disponere arealene så lenge dette gjøres på en riktig måte. Planen ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer i kommunestyret.

Vest-Agder fylkeskommune har i innsigelsen anført at Loshavn-Eikvåg-området har nasjonal, regional og lokal interesse på grunn av bevaringsverdige bygningsmiljøer med omkringliggende kultur- og naturlandskap. Bakgrunnen for innsigelsen har vært å balansere forholdet mellom utbyggings- og bevaringsinteresser. Fylkeskommunen mener etablering av ny bebyggelse rundt de bevaringsverdige miljøene vil svekke opplevelsen av uthavnene og deres verneverdi. Det er også ønskelig å sikre brukerne av området tilgjengelige friluftsområder med bade- og fiskemuligheter samt et større sammenhengende ubebygd landskapsområde mot sjøen.

Fylkesmannen viser i sitt oversendelsesbrev til departementet, til at fylkeskommunen ikke har konkretisert hvordan de to hyttene vil komme i konflikt med bevaringsverdige bygningsmiljøer, omkringliggende kultur- og naturlandskap og friluftsinteresser. I denne forbindelse nevnes det også at fylkeskommunen ikke har tatt opp hvorvidt hyttene vil berøre automatisk fredete kulturminner, men at de ønsker å komme tilbake til dette i detaljplanleggingen.

Fylkesmannen tilrår at innsigelsen tas til følge på grunn av de generelle verneinteressene i området.

Befaring ble avholdt 12. desember 2007, med representanter fra Miljøverndepartementet, fylkesmannen, fylkeskommunen, Farsund kommune og grunneier til stede.

Riksantikvaren anbefaler i sin uttalelse av 11. januar 2008, at innsigelsen tas til følge. Det vises til at Loshavn har et særpreget bygningsmiljø som er godt bevart og har klare nasjonale interesser. Bebyggelsen er tett og avgrenset til området rundt havnen.

Riksantikvaren støtter fylkeskommunen i vurderingen av virkningen de to nye hyttene vil ha Ved å tillate flere fritidshus i området, vil bebyggelsen i Loshavn spre seg utover, noe som vil få følger for stedets opplevelsesverdi. Dette gjelder særlig opplevelsen av havnestedet fra sjøsiden. En hyttebygging som planlagt vil øke presset på flere hytter i området ved neste rullering av planen. Riksantikvaren mener en utnytting av området i tråd med planen vil redusere opplevelsesverdien av Loshavns kulturmiljø.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet ser at det er et utbyggingspress i Farsund-området, og er opptatt av at kulturmiljøet i Loshavn blir ivaretatt.

Loshavns bebyggelse, med tette hvite hus i en markert klynge, er et viktig miljø å ivareta, ikke minst når man kommer sjøveis fra. Loshavn er i dag et feriested, nesten uten fastboende. Ett hus er fredet etter kulturminneloven, og det avgrensede bygningsmiljøet er avsatt med underformål bevaring.

Hyttene som er planlagt ligger utenfor selve Loshavn, i et område med fem spredt bebygde fritidsboliger. De planlagte hyttene skal, sett fra sjøen, plasseres bak og ovenfor to av de eksisterende fritidsboligene.

Fylkeskommunen begrunner sin innsigelse med at etablering av ny bebyggelse rundt de bevaringsverdige miljøene vil svekke opplevelsen av uthavnen og dens verneverdi.

I fylkesmannens tilråding til departementet sies det at det er på grunn av de generelle verneinteressene i området at innsigelsen bør tas til følge. Departementet mener det i denne saken ikke foreligger så store regionale eller nasjonale interesser at det er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkeskommunen til følge. Miljøverndepartementet mener at opplevelsesverdien og verneverdien av Loshavn ikke vil forringes ved at det tillates to nye hytter som planlagt. At en utbygging som denne på sikt vil øke presset på utnytting av området kan ikke sies å være nok til at innsigelsen i denne saken tas til følge. Departementet viser til Riksantikvarens uttalelse der det vises til krav om bebyggelsesplan for hytteområdet, og mener man gjennom en slik plan kan sikre seg at hyttene blir plassert lavt i terrenget, samt at vegetasjonen i området bevares i størst mulig grad.

Miljøverndepartementet ser det som viktig at hyttene legges slik at de ikke hindrer allmenn ferdsel ned til sjøen, og dette må sikres med merket sti gjennom området. Som en oppfølging av planen, er det viktig at kommunen foretar en slik merking, spesielt fordi flere av stiene går tett inntil privat bebyggelse. Pkt 5.4.4 i planen viser til temakart D i planen, hvor eksisterende stier er tegnet inn. Departementet forutsetter derfor at disse opprettholdes og merkes.

Departementet mener fylkeskommunen på en tydeligere måte kunne konkretisert hvordan hyttene kommer i konflikt med planen, noe som også nevnes av fylkesmannen i oversendelsesbrevet av 5. juli 2007.

Gjennom bebyggelsesplanen vil hyttene kunne plasseres skånsomt i terrenget, slik at opplevelsen av Loshavn som kulturmiljø ikke blir redusert. Fra sjøsiden vil hyttene, sammen med de fem fritidsboligene som allerede ligger foran, fremstå som ett sammenhengende hytteområde. Denne plasseringen bidrar ikke til å viske ut Loshavns avgrensning. Det er godt med vegetasjon i området, som også demper inntrykket av de to planlagte hyttene. I en uttalelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling datert 30. april 2004, sies det at området der hyttene er planlagt kan tåle noe mer fortetting. Forutsetningen er at bygningene blir trukket inn i terrenget. De vil da kunne bli mindre eksponerte mot sjøen, samt legges slik at silhuettlinjen ikke blir brutt. Dette mener departementet må tas hensyn til når bebyggelsesplanen utarbeides.

Departementet viser til den gode prosessen som har vært for å komme frem til kommunedelplanen, og mener det er viktig at hyttebyggingen holdes på et lavt nivå i nærheten av Loshavn.

                                           Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, godkjenner Miljøverndepartementet kommunedelplanen for Loshavn-Eikvåg, vedtatt av Farsund kommunestyre 13. juni 2006.

Om kunngjøring av den endelige kommunedelplanen vises det til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Erik Solheim

   

Kopi:

Riksantikvaren

Vest-Agder fylkeskommune

Farsund kommune

Thomas Stave, Vatneveien 55, 4560 Vanse