Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til kommuneplan for Klepp 2006-2017, boligområde Pollestad

Miljøverndepartementet mener hensynet til jordvernet og senterstruktur må veie tyngst i denne saken, og tar derfor innsigelsen til følge. Dette innbærer at boligområde nr. 26 ved Pollestad ikke blir godkjent.

Avgjørelse i innsigelsessak, 16. januar 2008

 

Innsigelse til kommuneplan for Klepp 2006-2017, boligområde Pollestad


Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 25. juni 2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener hensynet til jordvernet og senterstruktur må veie tyngst i denne saken, og tar derfor innsigelsen til følge. Dette innbærer at boligområde nr. 26 ved Pollestad ikke blir godkjent.

Bakgrunn for saken

Klepp kommune har lagt ut et ca 20 dekar stort område til boliger. Området er i dag jordbruksareal. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen. Begrunnelsen er hensynet til senterstruktur og jordvern. Det er også lagt vekt på at et annet område (nr. 14), tidligere er godkjent i kommuneplanen for perioden 2002-2013. Dette mener fylkesmannen gir en bedre løsning enn område nr. 26. Grunneieren til område nr.14 ønsker ikke å selge arealet.

På bakgrunn av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, skal kommunen jobbe videre med en langsiktig grense for landbruk. Planen har som prinsipp at veksten skal skje i definerte sentra, og det er satt grenser for det som kalles kjerneområde for landbruk.

Klepp kommune vedtok kommuneplanen 19. juni 2006. Kommunen viser til at boligområde nr. 14 var godkjent i forrige kommuneplan, men grunneieren for området vil ikke selge. Det er ønskelig at Pollestad skal være et bygdesenter for Orre skolekrets. Klepp er en av de største veksthuskommunene i landet, og har hatt et stabilt folketall i Orre skolekrets. Det har blant annet vært viktig for kommunen å kunne tilby boligtomter for å minske presset på boligbygging på landbrukseiendommene.

Kommunen ser det som lite ønskelig med ekspropriasjon av området. Det er liten tradisjon for dette i kommunen.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planen 27. februar 2006. Hovedbegrunnelsene er hensynet til senterstruktur og jordvern. Det vises til at Pollestad ikke er et senter som har slik dimensjon at det er med i den definerte senterstrukturen i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDP-J), men er vist som et kjerneområde for landbruk. I slike områder er det lagt til grunn en avgrenset utvidelse av sentrene. Det vises til at det er et viktig prinsipp at veksten i kommunene skal skje i definerte senterområder, med vekt på god tilknytning til offentlig transport.

I sin oversendelse til departementet, tilrår fylkesmannen at innsigelsen blir tatt til følge. Det er særlig lagt vekt på at det er godkjent et annet mer sentrumsnært område i Pollestad i kommuneplan for 2002-2013. Det vises også til at jordvern har fått et økt fokus etter at planen var på høring, og at det er et økende press når det gjelder utvidelse av mindre tettsteder på Jæren som er lokalisert i kjerneområdet for landbruk.

Befaring ble avholdt 12. september 2007, med representanter fra Miljøverndepartementet, Statens Landbruksforvaltning, fylkesmannen i Rogaland og Klepp kommune.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i brev av 15. oktober 2007 at innsigelsen fra fylkesmannen i Rogaland tas til følge. Det vises til at de to områdene, 14 og 26, synes likeverdige med hensyn til jordbruksmessig verdi, størrelse og arrondering. Forskjellen er at området det er fremmet innsigelse til vil bidra til et mer utflytende utbyggingsmønster i Pollestad. Dersom innsigelsen ikke blir tatt til følge, vil man utvikle en vekst i Pollestad som er i strid med føringene i fylkesdelplanen.

LMD mener arealdisponeringer i et område som Pollestad må sees i en større geografisk sammenheng enn lokalsamfunn og kommune. Regionen har i praksis et felles bolig- og arbeidsmarked, noe som begrunner at viktige arealdisponeringer må sees i et regionalt perspektiv.

LMD mener hensynet til jordvern må veie tyngst, og støtter fylkesmannens vurderinger i saken.

Miljøverndepartementets vurderinger

Saken gjelder spørsmål om utbygging av et ca. 20 dekar stort boligområde på Pollestad. Området som ønskes utbygd er i dag jordbruksareal og delvis dyrket. Det er tidligere godkjent et annet utbyggingsområde i kommuneplanen for 2002-2013 (område 14). Fylkesmannen har innsigelse til område nr. 26, og begrunner denne med hensyn til senterstruktur og jordvern.

Departementet ser det som positivt at Klepp kommune ønsker å prioritere landbruksdrift, fremfor at disse eiendommene selges og bygges ut til boliger. Likevel mener departementet at kommunen har et ansvar for at utbyggingen av nye boliger skjer i samsvar med overordnet plan, og at enkelte grunneieres interesser ikke kan få avgjørende betydning i denne sammenhengen.

Selv om det er behov for nye boliger i området, bør ikke lokale forhold som skolekapasitet eller lokale servicetilbud alene styre hvor boligutbyggingen skal skje.

Regjeringen har blant annet i Soria Moria erklæringen, og i Stortingsmelding nr. 1 (2006-2007) et klart fokus på bevaring av landbrukets produksjonsarealer. I tillegg har Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren lagt føringer for landbruket i regionen. Planen har som mål at veksten skal skje i definerte sentra, og det er satt en grense for kjerneområde for landbruk. I Regjeringens godkjenning av planen er det sagt at de langsiktige grensene som er trukket opp i planen er å anse som nasjonale føringer for arealbruken. Pollestad er vist som en del av kjerneområdet for landbruk. I disse områdene er det lagt til grunn en avgrenset utvidelse av sentrene, basert på en viss videreutvikling av etablert størrelse og struktur.

Departementet viser til at fylkesdelplanen legger til grunn en svært avgrenset vekst ved Pollestad. Det er et økt press på mange mindre tettsteder på Jæren som er lokalisert i kjerneområdene for landbruk. Det er derfor viktig at fylkesdelplanen blir etterfulgt, og at utbygging ikke skjer i strid med prinsippene som her er nedfelt.

Miljøverndepartementet viser til at område nr. 14 tidligere er godkjent i kommuneplanen. Dette vil kunne være et alternativ til område nr. 26.

Departementet er ut fra dette kommet til at hensynet til jordvernet og senterstrukturen må veie tyngst og tar derfor innsigelsen fra fylkesmannen til følge.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd finner departementet ikke å kunne godkjenne Klepp kommune sitt vedtak av 19. juni 2006 om boligbygging på Pollestad (område 26). Dette området avsettes som LNF-område i planen.

De øvrige deler av kommuneplanen er egengodkjent av kommunen. Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak.

Om kunngjøringen av den endelige kommunedelplanen vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved dette brevet.

Med hilsen
Erik Solheim

Kopi:
Klepp kommune, PB 25, 4358 Kleppe
Landbruks- og matdepartementet, PB 8007 Dep, 0030 Oslo
Statens Landbruksforvaltning, PB 8140 Dep, 0033 Oslo
Rogaland fylkeskommune, PB 130, 4001 Stavanger