Innsigelse til reguleringsplan Krogevoll - Strand kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan Krogevoll i Strand kommune. Planen omfatter småbåthavn og 17 boenheter som er omregulert fra fritidsboliger. Planen anses ikke å være i strid med Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, og er i tråd med kommuneplanens intensjoner om å opprettholde Fiskå som grendesenter i Nordre Strand. Boligområdet vil kunne styrke grunnlaget for skolen og barnehagen i Fiskå.

Saken er oversendt fra Fylkesmannen i Rogaland 3. oktober 2016 for behandling etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan Krogevoll i Strand kommune. Planen omfatter småbåthavn og 17 boenheter som er omregulert fra fritidsboliger. Planen anses ikke å være i strid med Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, og er i tråd med kommuneplanens intensjoner om å opprettholde Fiskå som grendesenter i Nordre Strand. Boligområdet vil kunne styrke grunnlaget for skolen og barnehagen i Fiskå.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplan for Krogevoll omfatter byggeområde med 13 boligtomter og inntil 17 boenheter, friområde, småbåthavn med 52 båtplasser og mindre næringsbygg tilknyttet havna. I gjeldende arealplan er området avsatt til byggeområde fritidsbolig, småbåthavn med naust og landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse til reguleringsplanen i brev av 7. august 2015. Innsigelsen er begrunnet i at planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Planen vil også komme i konflikt med viktige strandsone-, friluftslivs- og landskapshensyn.

I møte den 7. september 2015 la fylkesmannen frem et forslag til alternativ løsning. Dette innebar å redusere planen til 5 boliger, og at båthavna ble redusert til å samsvare med antall boliger. Rekkefølgekravet med fortau ble også foreslått fjernet.

Det ble avholdt meklingsmøte den 19. april 2016. Fylkesmannen la her frem et nytt løsningsforslag som innebar å godkjenne boligområdet, men at båtplassene skulle tilsvare antall boliger. Det ble også foreslått å sikre et friluftsområde, en adkomstveg med snuhammer og endring av parkeringsplassen. Strand kommune godtok ikke dette forslaget. Planen ble behandlet endelig i kommunestyret 12. juni 2016, og saken ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Strand kommune begrunner planen med at boligområdet ligger én kilometer fra Fiskå og vil styrke utviklingen i dette området. Det er i tråd med kommuneplanen, hvor Fiskå er utpekt som hovedsatsingsområde i Nordre Strand. Boligområdet vil bidra til finansiering av fortau, og til å opprettholde skole og barnehage. Det er derfor viktig å opprettholde antall boliger i planen. Planen er innenfor rammen av det lokale selvstyret. Det er videre et stort behov for båtplasser i nordre del av Strand.

Fylkesmannen i Rogaland har i sin oversendelse anbefalt departementet å redusere planen til 5 boliger og redusere båtplassene tilpasset antall boliger. Rekkefølgekravet om fortau vil kunne fjernes.  

Befaring og møte ble avholdt 21. november 2016 med representanter fra Strand kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Representanter for tiltakshaver var også tilstede.

Departementet har mottatt flere innspill fra tiltakshaver i saken.

Klima- og miljødepartementet har uttalt seg til saken i brev av 9. januar 2017. Å etablere et større småbåtanlegg enn det kommuneplanen legger opp til, vil ikke gi vesentlig større negative konsekvenser for friluftslivsinteressene enn etablering av det småbåtanlegget som kommuneplanen åpner for. Klima- og miljødepartementet mener at småbåthavna kan godkjennes og anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge på dette punktet.

Kommunen ønsker å satse på boliger i nordre del av kommunen, men det er flere ledige boligtomter i tettstedet Fiskå. Det planlagte boligområdet ligger ca. én kilometer fra Fiskå, som er lokalsenter i Nordre Strand, der det blant annet er skole og barnehage.

Klima- og miljødepartementet viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR) som ble vedtatt av regjeringen 26. september 2014. De har som mål at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Ettersom det er godt med boligtomter i nærheten av tettstedet Fiskå, må kommunen først ta i bruk disse før nye boliger planlegges på Krogevoll. Nye utbyggingsområder må konsentreres mot mer sentrumsnære områder i Fiskå, ettersom potensialet for utbygging her ikke er utnyttet godt nok. En utbygging som planlagt fremmer ikke et kompakt tettsted, slik SPR legger opp til. Klima- og miljødepartementet anbefaler at innsigelsen til de planlagte boligene tas til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Departementet skal ta stilling til om reguleringsplanen skal godkjennes. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til planer i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Etter § 12-13 andre ledd avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Det er uenighet mellom fylkesmannen og kommunen om området kan omdisponeres til boliger og småbåthavn. Fylkesmannen begrunner innsigelsen med at småbåthavna vil ha negative konsekvenser for strandsonen, friluftslivet og landskapet. Området er i kommuneplanen avsatt til fritidsboliger og en mindre småbåthavn.

Siden området allerede er avsatt til utbygging mener Kommunal- og moderniserings­departementet at utvidelsen av småbåthavna ikke vil gi vesentlig negative konsekvenser av nasjonal eller regional betydning. Departementet slutter seg til Klima- og miljødepartementets vurdering på dette punktet. Departementet viser også til at en småbåthavn som var lagt ut i kommuneplanen er omregulert til industriområde, og at det derfor er behov for en større småbåthavn i området.

Innsigelsen til boligområdet er begrunnet med at det ikke er i tråd med prinsippene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det går fram av retningslinjene at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Punkt 4.1 i retningslinjene sier at rammene for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i tråd med disse retningslinjene. Planene bør avklare utbyggingsmønster, lokalisering av regionale handels- og servicefunksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder.

Strand kommune inngår i Regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030, vedtatt i fylkestinget 13. desember 2016. Planen har retningslinjer for boligbygging i punkt 9: «I spreiddbygde område utan tettstadsenter kan det bli planlagt for eit meir differensiert busettingsmønster.»  

I kommuneplanen til Strand kommune, punkt 10.1.1 bolig står det at Fiskå skal videreutvikles som grendesenter i Nordre Strand. På møte og befaring opplyste kommunen at de ønsker å opprettholde den eksisterende skolen og barnehagen, og at nye boliger vil styrke muligheten til dette. Skolen og barnehagen ligger i Fiskå, én kilometer fra Krogevoll.

Avstanden til servicefunksjoner i Tau er ca.11 kilometer. Det finnes busstopp i nærheten av boligfeltet på Krogevoll, de fleste bussavgangene er på skoledager. Det er sannsynlig at området vil bli bilbasert, og derfor ikke er i tråd med målet om å redusere bilbruken. På den annen side er det bare lagt opp til en utbygging av 17 boenheter i et område hvor det allerede er spredt bebyggelse. Departementet vurderer at området ikke er i strid med regional plan, siden det der sies at det i spredtbygde områder kan legges opp til et mer differensiert bosettingsmønster.  

Reguleringsplanen innebærer omregulering av et område fra fritidsbebyggelse til boliger, noe som kan vurderes som positivt for lokalsamfunnsutviklingen. Etter en samlet vurdering legger departementet til grunn at planen ikke er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, og innsigelsen tas derfor ikke til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Krogevoll vedtatt den 15. juni 2016.

Kommunen er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Strand kommune
Klima- og miljødepartementet
Rogaland fylkeskommune