Oslo kommune - innsigelse til områderegulering for byutvikling på Furuset

Departementet godkjenner områderegulering for byutvikling på Furuset i Oslo kommune. Departementet forutsetter at Statens vegvesen kan komme tilbake til spørsmålet om lokk over E6, eventuelt ved å fremme innsigelse til detaljreguleringen for området. Etter departementets vurdering kan tekniske forhold knyttet til lokk over E6 først avklares endelig i forbindelse med detaljreguleringen.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 9. januar 2017 av områderegulering for byutvikling på Furuset. Saken er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13. Bakgrunnen er at Statens vegvesen har fremmet innsigelse til deler av planen.

Departementet godkjenner områderegulering for byutvikling på Furuset i Oslo kommune. Departementet forutsetter at Statens vegvesen kan komme tilbake til spørsmålet om lokk over E6, eventuelt ved å fremme innsigelse til detaljreguleringen for området. Etter departementets vurdering kan tekniske forhold knyttet til lokk over E6 først avklares endelig i forbindelse med detaljreguleringen.

Bakgrunn

Oslo kommune vedtok 16. november 2016 områderegulering for miljøvennlig og klimaeffektiv byutvikling på Furuset. Hensikten med planen er å legge til rette for opprustning og høyere arealutnyttelse rundt knutepunktet Furuset. I planen er det åpnet for at det kan etableres et lokk over E6. Hensikten med et lokk er å fjerne motorveien som barriere, å redusere støy og lokal forurensning, samt å gi plass for ca. 700 nye boliger. Ved offentlig ettersyn ble planforslaget vist med og uten lokk over E6.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til deler av områdereguleringen. Statens vegvesen viser til at forslaget om et langt lokk over E6 vil gi negative konsekvenser for veisystemet, og at tiltaket vil ha en lav nytte sett opp mot kostnadene. Videre mener Statens vegvesen at det er flere forhold som må utredes og avklares nærmere. Blant annet gjelder dette feltbruk på E6, vurdering av anleggsgjennomføring og utvidelse av omkjøringsvei via Karihaugveien, inkludert koblinger mot det overordnete veinettet. Innsigelsen gjelder felt P4, P5, P6, K7, K8, K9 og hovedsykkelvei innenfor H810 5.

Meklingsmøte ble gjennomført 26. mai 2015. Partene ble enige om å ta inn en formulering som skulle sikre at Statens vegvesen kan fremme innsigelse ved detaljreguleringen for tunnel og lokk over E6. Ved den nærmere avklaringen av dette punktet har imidlertid Statens vegvesen kommet til at de ikke vil akseptere løsningen. Statens vegvesen tolker plan- og bygningsloven § 5-5 slik at den begrenser adgangen til å fremme innsigelse i detaljreguleringen for området.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener at så lenge partene ikke er enige om en felles avtale hvor Statens vegvesen gis mulighet til å fremme innsigelse til et eventuelt lokk på neste plannivå med detaljregulering, bør departementet ta innsigelsen til følge.

Møte i saken ble holdt 17. mars 2017 med representanter fra Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten med møtet var blant annet å avklare om det kunne ligge til rette for at vegmyndighetenes interesser kan ivaretas ved å presisere at innsigelsesretten er i behold ved detaljreguleringen av området.

Kommunen viser i brev av 22. desember 2016 til at innsigelsesretten kan videreføres til detaljplannivå, slik partene var enige om i meklingsmøte.

Samferdselsdepartementet uttaler i sitt brev 22. juni 2017 at det er viktig at Statens vegvesen har innsigelsesretten i behold dersom planen godkjennes. De mener det er nødvendig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner en løsning som sikrer at Statens vegvesens innsigelsesrett knyttet til tekniske forhold, inkludert lokkets lengde, opprettholdes i detaljreguleringen.

Samferdselsdepartementet viser til at E6 er en del av det transeuropeiske vegnettet (TEN-T), og er en av landets mest trafikkerte strekninger med om lag 100 000 i årsdøgntrafikk. På den aktuelle strekningen er det seks felt, samt av- og påkjøringsramper ved Furusetkrysset. Det er flere broer som krysser E6 i området. Et lokk over E6 ved Furuset er et byutviklingsprosjekt, og Samferdselsdepartementet mener tiltaket ikke vil gi noen endring når det gjelder tilrettelegging for miljøvennlig transport, og heller ingen nytte for trafikantene.

Departementet viser til at det ikke er satt av statlige midler til et lokk over E6 i planperioden 2018-2029, jf. Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029. I den lokalt reviderte Oslopakke 3-avtalen fra juni 2016 er det prioritert midler til byutviklingsprosjekt som f.eks. E6 lokk Furuset, E18 Filipstad og E18 Framnes – Lysaker. Den endelige prioriteringen av disse prosjektene skal avgjøres senere, og det er lagt til grunn at grunneierbidrag er en vesentlig forutsetning for å sikre at prosjektene fullfinansieres. Det vises også til Stortingets behandling av revidert avtale for Oslopakke 3, jf. Prop. 86 S (2016-2017).

Samferdselsdepartementet mener det ikke er gjort tilstrekkelig grundige utredninger og vurderinger av tekniske forhold ved den foreliggende planen og planens gjennomførbarhet. Dersom det skal bygges et lokk over E6 på Furuset, er det viktig med grundige vurderinger både av tekniske forhold og kostnader, før det kan konkluderes med hvordan lokket bør utformes og hvor langt det bør være.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Det går frem av ordlyden i plan- og bygningsloven § 5-5 første ledd første punktum at det ikke kan fremmes innsigelse mot arealformål og planbestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de 10 foregående år. Det er utfallet av den konkrete innsigelsesbehandlingen som er avgjørende i vurderingen av begrensningen i adgangen til å fremme nye innsigelser for det samme området. Begrensningen gjelder forhold som er avgjort i en tidligere plansak, og ikke andre forhold. Begrunnelsen for begrensningen i adgangen er å hindre omkamp om forhold som er allerede er avgjort. Etter plan- og bygningsloven § 5-5 første ledd andre punktum gjelder det samme for forhold i en plansak som det kunne ha vært fremmet innsigelse mot. Begrunnelsen for denne begrensningen er at en innsigelsesmyndighet ikke skal vente med å fremme innsigelse til forhold som fremgår og avgjøres i den første planen. 

Når et senere planforslag inneholder nye elementer og mer detaljering, vil det kunne fremmes innsigelse mot disse nye forholdene. Det vil si at dersom tidligere avgjort plan ikke hadde et tilstrekkelig detaljeringsnivå eller utredningsgrunnlag for å ta stilling til det aktuelle forholdet, vil nærmere detaljering og nærmere opplysninger være å regne som nye forhold i saken. Av lovens forarbeider går det også frem at dersom en plan har et detaljeringsnivå som ikke gir grunnlag for å ta stilling til om det bør fremmes innsigelse, bør innsigelsesmyndigheten så lang mulig redegjøre for dette slik at innsigelsesretten er i behold når det fremmes en mer detaljert plan. Det vises til Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 194.

Etter departementets mening er det ikke grunnlag nå for å avgjøre endelig spørsmålet om lokk over E6 ved Furuset, herunder lokkets lengde og tekniske forhold. Kommunal- og moderniseringsdepartementet slutter seg til Samferdselsdepartementets vurdering av at det ikke er gjort tilstrekkelig grundige utredninger og vurderinger av tekniske forhold i områdereguleringen til å kunne ta endelig stilling til spørsmålet. Disse forholdene kan først vurderes nærmere når det foreligger ytterligere opplysninger i en mer detaljert plan. Under meklingsmøte var partene også enige om at samferdselsmyndighetene skulle ha innsigelsesretten i behold ved detaljreguleringen for området når det gjaldt spørsmålet om lokk. I og med at det ikke er godt nok grunnlag for å avgjøre spørsmålet om lokk i områdereguleringen, vil en innsigelse til forslag om lokk i detaljreguleringen ikke være en omkamp eller et forhold det kunne vært fremmet innsigelse mot tidligere.

Departementet legger således til grunn at Statens vegvesen vil ha innsigelsesretten i behold ved detaljreguleringen for det aktuelle området når det gjelder lokk over E6, det vil si lokkets lengde og tekniske forhold.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet områderegulering for Furuset vedtatt 16. november 2016. Spørsmålet om lokk over E6, det vil si lokkets lengde og tekniske forhold, må avklares i kommende detaljregulering.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Oslo kommune er orientert om departementet sitt vedtak ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Vegdirektoratet