Frosta kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område B10 Småland i kommuneplanens arealdel for Frosta kommune. Departementet legger vekt på at området er begrenset, og mener at en omdisponering til boligformål ikke i så stor grad er i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale interesser at kommunens vedtak bør settes til side. Departementet forutsetter imidlertid at kommunen ved neste revisjon av kommuneplanen tilbakefører et byggeområde av minst samme størrelse, til landbruksformål.

Bakgrunn

Saken er i brev 6. april 2020 fra Fylkesmannen i Trøndelag oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. Fylkesmannen i Trøndelag har innsigelse til planen fordi den kommer i konflikt med nasjonal jordvernpolitikk.

Kommuneplanens arealdel 2017-2027 ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24. mai til 10. juni 2017. Frosta kommune ønsker i kommuneplanen å legge til rette for at område B10 Småland avsettes til boligformål for 3 eneboliger, med tilhørende atkomst og felles ute-/lekeområde.

Området ligger om lag 3 km fra Alstad, med utsikt over Trondheimsfjorden. Området er på 5 daa, og består av 4,2 daa dyrka mark av svært god kvalitet i et sammenhengende, småskala kulturlandskap. Det ble i 2014 søkt om dispensasjon til omdisponering, men kommunen besluttet den gang å behandle saken på overordnet nivå.

Fylkesmannen i Trøndelag fremmet i brev 7. juli 2017 innsigelse til planen fordi den kommer i konflikt med nasjonal jordvernpolitikk. Fylkesmannen viser til at Frosta er en viktig landbrukskommune med store sammenhengende landbruksarealer og et viktig kulturlandskap, og at det er viktig å ha langsiktige strategier for ivaretakelse av ressursgrunnlaget for framtidig landbruksproduksjon. Fylkesmannen viser også til at området berører dyrka mark av svært god kvalitet. Fylkesmannen mener at en høyere boligtetthet vil ha store negative konsekvenser for landskapskarakteren og landskapsrommet, og at det må finnes alternative arealer for boligbygging.

Frosta kommune vedtok 27. november 2017 kommuneplanens arealdel 2017-2027, uten å ta innsigelsen til område B10 Småland til følge. Det er fra kommunens side vist til at mye av boligbyggingen på Frosta har vært styrt mot fortetting av sentrumsområdene. Selv om området kommer i konflikt med fulldyrkede jordbruksarealer og et verdifullt kulturlandskap, har kommunen, på grunn av de arronderingsmessige forholdene på stedet, vurdert en omdisponering som akseptabel. Kommunen viser også til at planområdet ligger utenfor 100-meters beltet, med kort avstand til strandsonen og i nærheten av en småbåthavn, og ønsker å gi attraktive tomter for innbyggere som vil etablere seg i mer rurale omgivelser.

Frosta kommune sendte i brev 29. mars 2019 den vedtatte kommuneplanen til Fylkesmannen i Trøndelag. Kommunen viste til at de i perioden 2017-2019 har brukt tid på en gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner opp mot den nye arealplanen. Fylkesmannen i Trøndelag har i brev 6. mai 2019 opprettholdt innsigelsen til område B10 Småland.

Mekling i saken ble gjennomført 26. juni 2019, uten at det ble oppnådd enighet.

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler i oversendelsen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til at området berører 5 daa dyrka mark av svært god kvalitet, og vurderer at en omdisponering er i strid med nasjonal jordvernpolitikk, spesielt når området avsettes til boligformål.

Møte ble gjennomført 18. juni 2020, med representanter fra Frosta kommune, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Befaring av området er ikke gjennomført.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev datert 30. juni at innsigelsen tas til følge. Departementet mener at hensynet til jordbruket, jordvernet og kulturlandskapet må veie tungt. Departementet legger avgjørende vekt på at det foreslåtte boligområdet B10 omfatter dyrka mark av høy kvalitet i et større sammenhengende jordbruksområde, og at det derfor skal foreligge samfunnsinteresser av stor betydning for å tillate nedbygging av arealet.

Landbruks- og matdepartementet kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner til å omdisponere B10, særlig siden det er avsatt tilstrekkelig areal til boligformål i kommuneplanen, også i nærområdet (B11). Selv om området er lite, er konflikten med jordbruket, jordvernet og kulturlandskapsinteressene store, og en utbygging kan skape uheldig presedens og øke presset for å bygge ned flere jordbruksarealer på Småland. Forslaget er etter departementets vurdering heller ikke i tråd med viktige prinsipper for utbygging i de statlige retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd avgjøre om innsigelsen til område B10 Småland til boligformål skal tas til følge, eller om kommunens vedtak skal godkjennes. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Nasjonale føringer for jordvern framgår av jordvernstrategien, hvor Stortinget har satt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrket jord skal være under 4000 daa. I Landbruks- og matdepartementets brev 1. oktober 2018 fremgår det at det i innsigelsessaker skal legges vekt på om arealet er av nasjonal eller vesentlig regional verdi, herunder om det er lettdrevet, og om det er en del av et større sammenhengende jordbruksareal.

Også i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er det et uttrykt mål å ta vare på dyrka mark. Praktisering av retningslinjene skal likevel tilpasses regionale og lokale forhold, og hensynet til jordvern må vurderes opp mot andre samfunnsnyttige hensyn.

I denne saken mener fylkesmannen og Landbruks- og matdepartementet at det er sterke jordverninteresser, og at det ikke foreligger tungtveiende grunner til å omdisponere B10 til boligformål.

Frosta kommune ønsker å tilrettelegge for etablering i kommunen i mer rurale områder. Kommunen har vist til at det er vanskelig å drive jordbruk på eiendommen, og at kommunen i kommuneplanprosessen har tatt andre områder ut av planen av jordvernhensyn. Nærliggende områder er i all hovedsak avsatt til eller bebygd med fritidsbebyggelse, og kommunen har begrenset med areal avsatt til boligbebyggelse i rurale områder. Området ligger utenfor 100-metersbeltet, men er likevel i umiddelbar nærhet til sjø, og er attraktivt for etablering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er nødvendig å vurdere område B10 i en større sammenheng. Fylkesmannen har i sin oversendelse av saken pekt på at Frosta kommune har gjort gode grep med å styre boligbygging inn mot sentrale områder, og at dette kan gi mindre press på viktige omkringliggende landbruksområder. Det er også positivt at kommunen i kommuneplanprosessen har tatt ut andre områder av jordvernhensyn. På denne bakgrunnen kan departementet heller ikke se at faren for presedensvirkning kan tillegges særskilt vekt i vurderingen av saken.

Departementet har etter dette kommet til at område B10 kan godkjennes til boligformål. Området er av begrenset omfang, og departementet finner at en omdisponering til boligformål ikke i så stor grad er i konflikt med nasjonale og vesentlige regionale interesser at kommunens vedtak bør settes til side. Av hensyn til jordvernet, forutsetter departementet imidlertid at kommunen ved neste revisjon av kommuneplanen tilbakefører et byggeområde av minst samme størrelse, til landbruksformål.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Innsigelsen er ikke begrunnet med hensyn til naturmangfold. Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner at kunnskapsgrunnlaget med hensyn til naturmangfold er tilstrekkelig utredet.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frosta kommunes vedtak 27. november 2017 om å sette av område B10 Småland til boligformål i kommuneplanens arealdel for 2017-2027.

Ved neste revisjon av kommuneplanen må et område av minst tilsvarende størrelse, tilbakeføres til landbruksformål.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Frosta kommune
Landbruks- og matdepartementet