Sortland kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel til området SB79 Kvalsaukan og området R13 Kringelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Sortland kommune, vedtatt av Sortland kommunestyre 7. februar 2019, med noen endringer. Området SB79 i Kvalsaukan, som er foreslått avsatt til spredt utbygging, kommer i konflikt med flyttlei gjennom området og godkjennes ikke. Utvidelse av område for masseuttak, R13 Kringelen, og foreslått etterbruk av området til utbyggingsformål, godkjennes heller ikke på grunn av konflikt med reindriftens vinterbeite. Skiløype på Strand tas ut av planen, da forslaget ikke har vært på høring.

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Nordland datert 2. juli 2019. Saken er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd, jf. § 5-6, på grunn av innsigelse fra Sametinget til område for spredt utbygging (SB79 Kvalsaukan), og utvidelse av område for råstoffutvinning (R13 Kringelen) og etterbruk av dette området. Begge områdene ligger på Hinnøya, på østsiden av Sortlandssundet og sør for Hognefjorden.

Sametinget fremmet innsigelse til kommuneplanen i brev 30. september 2016 og 4. mai 2017. Innsigelsen til SB79 Kvalsaukan er begrunnet med at spredt utbygging i området vil føre til aktivitet som vil gi negative konsekvenser for reindrifta, fordi tilgang til vinterbeite og flyttlei vanskeliggjøres. For R13 Kringelen, mener Sametinget at det er viktig for reindrifta at etterbruk av masseuttaket settes til arealformålet LNFR­­, og ikke til boliger eller næring. Sametinget mener at konsekvensutredningen er mangelfull, fordi det ikke er gjort en vurdering av hvilke konsekvenser det nye formålet i arealplanen har for reindrifta.

Mekling ble gjennomført 28. august 2018. For område R13 ble det ikke meklet, fordi daværende fylkesmann i Nordland ble ansett for å være inhabil. For område SB79 fant man ingen løsning.

Kommunestyret i Sortland vedtok kommuneplanens arealdel 7. februar 2019. I oversendelsen til fylkesmannen hevder kommunen at Sametinget ikke har anledning til å fremme innsigelse, ettersom det ikke ble fremmet innsigelse av fylkesmannen v/ reindriftsavdelingen som faginstans for reindrifta. Kommunen mener videre at det er lite trolig at en begrenset utbygging på SB79 i Kvalsaukan vil få negative følger for reindrifta. Den samme begrunnelsen gjøres gjeldende for området R13 Kringelen. Kommunestyret hevder at det ikke er dokumentert rett til reinbeite i området.

Fylkesmannen sendte saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. juli 2019. Fylkesmannen mener det kommunale handlingsrommet for å bestemme arealbruken er stor, forutsatt at saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven følges. Fylkesmannen skriver at planprosessen i denne saken har vært særlig omfattende og lite forutsigbar. Dette gjelder både hvordan planarbeidet har vært tilrettelagt, og hvordan planen ble sluttbehandlet i kommunestyret. Fylkesmannen finner det problematisk at det ble gjort vesentlige endringer i planen ved kommunestyrets behandling etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Fylkesmannen viser til at området R13 i den vedtatte planen er vesentlig større enn det som har vært utredet og vært på høring. Fylkesmannen anbefaler at et område tilsvarende det som ble foreslått i høringsutkastet, og som i størrelse samsvarer med eksisterende massetak, avsettes til formålet, og at det stilles plankrav. Fylkesmannen tilrår videre at etterbruken av området bør være LNFR-formål, og ikke annet utbyggingsformål.

For området SB79 skriver fylkesmannen at saksbehandlingsregler om konsekvensutredning ikke er oppfylt, og at arealbruken ikke er avklart med reindriftsinteressene. Fylkesmannen viser til at kommunen og Sametinget under meklingen sa seg villig til å føre dialog om en planløsning. Etter mekling tok kommunen kontakt med reinbeitedistriktet for å avklare muligheten for å fastsette en byggegrense, som både kunne gi mulighet for bebyggelse i området, og samtidig ivareta flyttlei/trekklei. Fylkesmannen skriver at reinbeitedistriktet ikke ønsket å gå i dialog om bruken av området, før en helhetlig vurdering av planens virkninger for reinbeitedistriktet var vurdert. For det aktuelle området overlater fylkesmannen til departementet å avgjøre arealkonflikten. 

Møte og befaring ble holdt 10. oktober 2019 med representanter fra Sortland kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er fagmyndighet for det aktuelle reinbeitedistriktet, og har gitt en reindriftsfaglig vurdering av innsigelsesområdene. Vurderingen er oversendt departementet i brev fra Fylkesmannen i Nordland av 4. november 2019.

For området R13 Kringelen skriver fylkesmannen at utvidelse av masseuttak vil innebære beslag av beitearealer og støy i forbindelse med anleggsvirksomhet. Dette vil føre til negative konsekvenser for reinbeitedistriktet som følge av direkte beitetap, og ved at rein trekker seg bort og ytterlige beiteområder dermed går tapt.

For området SB79 Kvalsaukan peker fylkesmannen på at det går flyttlei. Boligutbygging vil skape en barriereeffekt, ved at rein blir hindret i å komme seg gjennom området, og føre til reduserte muligheter for å utnytte lavereliggende vinterbeiteområder langs Sortlandsundet og Hognfjorden. Fylkesmannen peker på at flyttleier er essensielle for å flytte reinen mellom ulike beiteområder gjennom året. Det er topografiske forhold som avgjør hvor flyttleiene går, og det er ofte avgjørende at flyttleiene ikke forringes ved inngrep.

Samlet sett mener fylkesmannen som fagmyndighet at de ovennevnte tiltakene med stor sannsynlighet vil påvirke reinens arealbruk negativt, og føre til tap av viktige beiteområder.

Sortland kommune ved kommunestyret har ettersendt et notat datert 22. oktober 2019, der kommunestyret anerkjenner at retten til reindrift i konfliktområdene likevel er tilstede. Når det gjelder området avsatt til spredt boligbygging (SB79), ønsker kommunestyret en viss fortetting i området, men skriver at det ikke er av avgjørende betydning for kommunen at det åpnes opp for boliger her. For kommunen er det viktig at skiløype etableres på denne siden av øya, samt at fortsatt helårsdrift sikres for det eksisterende masseuttaket.

Landbruks- og matdepartementet tilrår i brev av 11. desember 2019 at innsigelsen fra Sametinget tas til følge. Departementet peker på at saken framstår som lite oversiktlig med hensyn til fakta og prosess, blant annet hvorvidt alle deler av planen har vært gjenstand for tilstrekkelig utredning og høring.

For SB79 Kvalsaukan viser departementet til fylkesmannens vurderinger av de negative konsekvensene som boligbygging kan få for reinens bruk av området. Departementet viser til at det går flyttlei i området, og at boligbygging kan skape barriereeffekt som gjør at reinen kan hindres i å benytte seg av området og få redusert tilgang til lavereliggende vinterbeiteområder. Departementet viser til at flyttleier er svært viktig for reindriftas næringsutøvelse, og at de har en særskilt beskyttelse i reindriftsloven.

Når det gjelder området R13 legger departementet til grunn at innsigelsen både gjelder utvidelse av masseuttaket, og foreslått etterbruk til utbyggingsformål. Både utvidelse av området og etterbruk til bolig/utbygging, vil etter departementets vurdering ha negative konsekvenser for reindriften. Departementet anbefaler at område for råstoffutvinning avsettes i tråd med dagens bruk, og at etterbruk settes til LNFR-formål.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelser i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional verdi, eller av andre grunner har vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal etter plan- og bygningsloven § 5-6 avgjøre om innsigelsen skal tas til følge, eller om kommunens vedtak skal godkjennes. Departementet kan gjøre de endringer i planen som er nødvendig.

Innledningsvis vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastslå at Sametinget har innsigelsesrett i plansaker av vesentlig betydning for samisk kultur, næringsutøvelse eller samfunnsliv. Reindriften utgjør viktig grunnlag for samisk kultur, og er avhengig av tilstrekkelig tilgang på arealer.

Det fremgår av forskrift om konsekvensutredninger at planforslag skal beskrive og vurdere virkningene som planen kan få for miljø og samfunn, herunder samisk natur- og kulturgrunnlag. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistriktet vurderes. Både kommunen og fylkesmannen har opplyst at konsekvensutredning ikke ble gjennomført for område SB79 Kvalsaukan. Dette er problematisk, ettersom reindrifta bruker området til vinterbeite.

Departementet har lagt vekt på fylkesmannens vurdering av at forslaget om å tillate boligbygging i området SB79, vil være i konflikt med flyttlei, og til Landbruks- og matdepartementets tilrådning om å ta innsigelsen til følge. Departementet viser også til notatet fra Sortland kommunestyre 22. oktober 2019, der kommunen ikke finner det avgjørende at det tilbys nye boligtomter i Kvalsaukan. På denne bakgrunnen godkjenner ikke departementet forslaget om avsette område SB79 Kvalsaukan til utbyggingsformål.

Når det gjelder området R13, legger departementet til grunn at innsigelsen både gjelder spørsmålet om utvidelse av masseuttak, og foreslått etterbruk av området til utbyggingsformål. Også her vil viktige reindriftsinteresser bli negativt påvirket av en utvidelse av området, eller dersom det åpnes opp for annet utbyggingsformål når driften av massetaket er avsluttet.

Departementet viser til uttalelsen fra Sortland kommunestyre av 22. oktober 2019, hvor det sies at kommunen ønsker fortsatt helårsdrift i masseuttaket på Kringelen. Samtidig skriver kommunen i sin oversendelse av innsigelsessaken til Fylkesmannen i Nordland, at den nye arealplanen ikke vil få virkning for drift av eksisterende massetak, bare for etablering av et nytt massetak. Departementet legger derfor til grunn at det vil være grunnlag for fortsatt drift av eksisterende massetak selv om området ikke tillates utvidet.

Også for område R13 Kringelen har departementet kommet til at tilrådningen fra Landbruks- og matdepartementet følges. Dette innebærer at området for råstoffutvinning ikke tillates utvidet utover eksisterende uttaksområde, og at etterbruken settes til LNFR-formål.   

Fylkesmannen i Nordland har i sin oversendelse av saken til departementet også tatt opp spørsmål vedrørende kommunestyrets vedtak i møte 2. november 2017 om å avsette en lysløypetrasé på Strand. Traséen ble innarbeidet i plankart og planbeskrivelse/ KU, uten å ha vært på høring. Administrasjonen i kommunen anbefalte at denne traseen skulle tas ut, fordi den er i konflikt med reindrifta og på grunn av potensiell skredfare. Fylkesmannen tilrår at lysløypa tas ut av planen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stor forståelse for at Sortland kommune ønsker å legge til rette for en skiløype på Strand. Traséen som kommunen har vedtatt har imidlertid ikke vært på høring, og kan være i konflikt med reindrifta. Det vises til konsekvensutredningen for kommuneplanens arealdel, som sier at traséen ligger i aktsomhetsområde og utløpsområde for rein. Manglende høring er en saksbehandlingsfeil. Det kan ikke utelukkes at feilen kan ha hatt betydning for vedtaket, og dette fører til at vedtaket av skiløypa må anses for å være ugyldig. Departementet tilrår at tilrettelegging for en skitrasé på Strand bør skje gjennom en egen prosess, i god dialog med reinbeitedistriktet. Kommunen må selv vurdere hva som vil være en hensiktsmessig planprosess.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal det fremgå av vedtaket hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og vektlagt i saken. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget som foreligger, er det ikke grunn til å tro at planen vil virke inn på truede eller nær truede arter, eller annet verdifullt naturmangfold. Det er derfor ikke gjort ytterligere vurderinger av prinsippene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16, godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sortland kommunestyre sitt vedtak av 7. februar 2019 av kommuneplanens arealdel, med følgende endringer:

R13 Kringelen: Kun areal som tilsvarer eksisterende masseuttak avsettes i kommuneplanen. Etterbruk av masseuttaket settes til LNFR-område.

SB79 Kvalsaukan: Mulighet til å bygge 5 boliger i planperioden godkjennes ikke.

Lysløype på Strand godkjennes ikke, ettersom den ikke har vært med i høringsprosessen.

Departementet ber om at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Landbruks- og matdepartementet
Nordland fylkeskommune
Sametinget
Sortland kommune