Gjøvik kommune - Innsigelse til B1 Brobakken i kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdet B1 Brobakken i kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune. Departementet har lagt vekt på at planen samlet ivaretar en god balanse mellom lokale behov og nasjonale føringer. B1 Brobakken innebærer ikke en ny utviklingsretning, men ligger mellom eksisterende boligområder langs Odnesvegen og vil kunne bidra til å styrke lokal infrastruktur som barnehage, skole og kollektivtilbud.

Bakgrunn for saken
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse av saken fra Statsforvalteren i Innlandet 22. januar 2021. Kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune er sendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16, på grunn av uløst innsigelse fra Statens vegvesen.

Innsigelsen fra Statens vegvesen er rettet mot boligområdet B1 Brobakken. Området ligger langs Odnesvegen, 2 km fra Hunndalen bydelssenter og 5 km fra Gjøvik sentrum. Arealet er på ca. 93 dekar, og planforslaget legger til rette for 93 boenheter som småhusbebyggelse.

Statens vegvesen Region øst fremmet i brev 20. september 2020 innsigelse til boligområdet B1. Innsigelsen er begrunnet med at forslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov. Det er vist til at området ligger utenfor definert byvekstgrense. Selv om det er sammenhengende gang- og sykkelveg til Hunndalen og Gjøvik, mener Statens vegvesen at avstand og høydeforskjell til sentrum vil bidra til at området i stor grad vil bli bilbasert.

Gjøvik kommune har i sitt oversendelsesbrev av 14. desember 2020 til statsforvalteren, vist til at det er behov for flere boligområder med småhusbebyggelse i nærheten av Gjøvik by. Brobakken ligger langs Odnesvegen, mellom tettstedet Bybrua og bydelssenter Hunndalen. Kommunen viser til at det har vært en stabil utbygging av nye boligområder langs Odnesvegen i lang tid, og at dette er et attraktivt område, spesielt for barnefamilier. Planreservene for nye boliger på denne strekningen er begrenset. Ifølge kommunen er vekstaksen langs Odnesvegen viktig, og boligområdet på Brobakken vil bidra til å knytte sammen Bybrua og Hunndalen.

Kommunen har forsøkt å imøtekomme innsigelsesmyndighetene gjennom planprosessen, ved tidlig dialog og i mekling. Kommunen har gjennom forhandlinger med innsigelses-myndighetene tilbakeført flere usentrale boligområder i gjeldende kommuneplan til LNF-formål, og har også tatt ut foreslåtte boligområder og 35 tomter med LNF-spredt fra plan-forslaget. Resultatet er ifølge kommunen en plan der boligområdene i langt større grad er tilpasset nasjonale og lokale føringer om å begrense transportbehovet.

Meklingsmøte ble avholdt 19. august og 15. september 2020. Det ble oppnådd enighet om alle innsigelsene unntatt for B1 Brobakken. Statsforvalteren hadde også innsigelse til B1 Brobakken, men frafalt denne i meklingsmøtet som følge av at kommunen tok ut andre områder. Statens vegvesen opprettholdt sin innsigelse.

Gjøvik kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel i møte den 29. oktober 2020. Planen ble unntatt rettsvirkning for B1 Brobakken.

Statsforvalteren i Innlandet tilrår i sin oversendelse at innsigelsen tas til følge. Statsforvalteren forstår kommunens ønske om å knytte sammen Hunndalen og Bybrua, og kan være enig med kommunen i at området kan fremstå som attraktivt for barnefamilier med kort avstand til marka. Området ligger imidlertid utenfor definert byvekstgrense, og er ikke i samsvar med en satsing på sentrum og en kompakt byutvikling. Statsforvalteren bemerker videre at boligreserven i kommunen er betydelig.

Digitalt møte ble avholdt 11. mars 2021. På møtet deltok representanter fra Gjøvik kommune, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet tilrår i sin uttalelse av 13. april 2021 å ta innsigelsen til følge. Departementet viser til at boligbygging på B1 Brobakken vil være i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Området ligger utenfor kommunens definerte byvekstgrense, og både avstand til sentrum og høydeforskjell tilsier at boligområdet i stor grad vil bli bilbasert. Dette er ikke i tråd med nasjonale føringer om kompakt byutvikling og redusert transportbehov, med mål om at flere skal gå, sykle og reise kollektivt.

Samferdselsdepartementet viser til at forslaget til kommuneplan har en boligreserve på over 4000 boliger, og at det er oppgitt et behov for ca. 200 nye boliger i året. Den samlede boligreserven er dermed langt over det oppgitte behovet. Samferdselsdepartementet støtter på dette grunnlaget vegvesenets innsigelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Etter plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd kan statlig og regionalt organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 11-16 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

I denne saken skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om Gjøvik kommunes forslag om boligutbygging på Brobakken skal godkjennes, eller om innsigelsen fra Statens vegvesen skal tas til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert innsigelsen med utgangspunkt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging. Det går fram av retningslinjene at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Retningslinjene skal også bidra til å fremme helse, miljø og livskvalitet, og praktisering av retningslinjene skal tilpasses regionale og lokale forhold. 

Brobakken ligger utenfor kommunens definerte byvekstgrense og 5 km fra Gjøvik sentrum. Det er heller ikke gangavstand til de fleste daglige gjøremål. Samtidig innebærer ikke B1 Brobakken en ny utbyggingsretning i kommunen. Brobakken ligger langs Odnesvegen, 2 km fra bydels­senteret Hunndalen i øst og 1 km fra Bybrua i vest. Det er gang- og sykkelveg langs Odnesvegen, med forbindelse til skole, bydelssenter Hunndalen og Gjøvik sentrum. Det er også umiddelbar nærhet til bussholdeplass, med rutebussavganger og skolebusser. Til barnehage i Bybrua er det gangavstand, og det er sykkelavstand til Gjøvik sentrum.

I sentrum legges det i stor grad opp til å bygge leiligheter, og kommunen vurderer derfor at det i tillegg er et visst behov for boligområder tilrettelagt for småhusbebyggelse. Brobakken vil etter kommunens vurdering være et attraktivt boligområde, med nærhet til marka og med noe lavere boligpriser enn i Gjøvik by.

Departementet vurderer at Gjøvik kommune gjennom planprosessen har lagt vekt på å følge opp nasjonale føringer, og å imøtekomme innsigelsesmyndighetene. Gjennom tidlig dialog gjorde kommunen en ny vurdering av eksisterende boligområder i kommuneplanen fra 2014 opp mot de statlige planretningslinjene, jordvern og attraktivitet. Flere planlagte bolig­områder har blitt tilbakeført til LNF-formål i revisjonen av kommuneplanen. I tillegg har kommunen underveis i planprosessen og i forbindelse med meklingen, trukket flere nye forslag til boligområder og områder for spredt boligbebyggelse som opprinnelig var en del av planforslaget. Dette innebar bl.a. at statsforvalteren trakk sin innsigelse til B1 Brobakken.

Etter departementets syn ivaretar planforslaget samlet sett en god balanse mellom lokale behov og nasjonale føringer, og hvor kommunen i stor grad ønsker å legge til rette for ny boligbygging innenfor byvekstgrensen. Innsigelsen til B1 Brobakken er vurdert i lys av dette. På bakgrunn av vurderingene over, godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet boligområdet B1 Brobakken. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed ikke tatt til følge.  

Vurdering etter naturmangfoldloven
Området er i det vesentlige et skogsområde hvor skogen nylig er avvirket. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for området, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Ut fra foreliggende kunnskap er det ikke noe som tilsier at inngrep vil ha vesentlig negativ innvirkning på økosystemet eller gjøre vesentlig skade på naturmangfoldet.

Vedtak

 I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune, vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29. oktober 2020.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

 

Med hilsen

 

Nikolai Astrup

 

Kopi

Gjøvik kommune

Innlandet fylkeskommune

Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen Vegdirektoratet