Levanger kommune – innsigelse til reguleringsplan for Finnåsen hytteområde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer reguleringsplanen for Finnåsen hytteområde, ved at antallet hyttetomter begrenses fra 40 til 20. Utbyggingen må skje så langt vest i planområdet som mulig, for å unngå negative konsekvenser for reindriften.

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) i brev datert 24. november 2020. Reguleringsplan for Finnåsen hyttefelt er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, på grunn av uløst innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag som reindriftsmyndighet.

Forslaget til reguleringsplan omfatter utbygging av 40 nye fritidsboliger i Finnåsen, ved innsjøen Grønningen syd i Levanger kommune. Planforslaget omfatter også én eksisterende fritidsbolig, og et område avsatt til naust nede ved vannet. Planområdet er på totalt 220 dekar, og består i hovedsak av skogsmark. Planforslagets bestemmelser legger opp til hytter på maksimalt 120 m2. Det åpnes også for anneks på maksimalt 30 m2, og garasjer/uthus på maksimalt 50 m2. Samtlige nye tiltak skal tilknyttes kommunal infrastruktur, og alle tomtene skal ha veiadkomst. Bestemmelsene angir også at det skal etableres minst to biloppstillings­plasser på hver tomt.

Planområdet er en del av et område på om lag 2200 dekar som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsbebyggelse. I planbeskrivelsen til kommuneplanen er det skissert en utbygging av fem fritidsboliger, men i planbestemmelsene er det ikke knyttet begrensninger til antall fritidsboliger. Det er seks eksisterende fritidsboliger i området, og alle ligger nede ved innsjøen.

Fylkesmannen i Trøndelag fremmet innsigelse til reguleringsforslaget i brev av 22. august 2019. Innsigelsen er begrunnet med at oppføringen av 40 nye fritidsboliger vil gi store negative konsekvenser for reindriften i Feren reinbeitedistrikt. Utbyggingen vil føre til betydelig økt menneskelig aktivitet i et viktig beiteland. Innsigelsen er hjemlet i reindriftsloven § 1 og Grunnloven § 108. Utbyggingen vil komme i konflikt med nasjonale interesser for å sikre samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf. plan- og bygningsloven § 3-1c.

Fylkesmannen mener at utbyggingen som planforslaget legger opp til, ikke er forenlig med reindriftens interesser. Fylkesmannen viser også til at konsekvensutredningen til reguleringsplanforslaget er mangelfull i omtalen av virkninger for reindriften. Utbyggingen av hyttene vil føre til økt menneskelig aktivitet, som vil forstyrre reinen under kritiske perioder.

Planområdet er en del av et vinterbeiteområde, og ligger i tilknytning til et viktig kalvingsområde. Det er viktig at reinen ikke blir forstyrret under vinterbeite, en periode der reinen er i negativ energibalanse på grunn av mindre næringstilgang. Fylkesmannen mener dagens situasjon med spredte hytter, brøytet vei og løypenett, allerede gjør at en er nær tålegrensen for når reinen helt vil unngå å beite i området. Utbygging av høystandard hytter vil også kunne medføre økt bruk av hyttene gjennom hele året.

Fylkesmannen viser til at det ble utarbeidet en helhetlig konsekvensutredning for hele Feren reinbeitedistrikt i 2014. I denne ble det vurdert at oppføring av hytter i området som omfattes av forslaget til reguleringsplan, vil ha meget store negative konsekvenser for reindriften.

Levanger kommune vedtok 23. september 2020 å sende saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Kommunen mener det er kvalifiserte vurderinger som ligger bak planforslaget. Det er gode tradisjoner med fjellhytter i Grønningen-området, og det er viktig for kommunens attraktivitet å kunne tilby dette. Å utvikle områdene rundt Grønningen, vil også minske presset på områder med stor utfart andre steder i kommunen. Dette gjelder for eksempel området rundt Heståsdalen, som ligger mer sentralt i reinbeitedistriktet.

Kommunen tolker innsigelsen primært til å være knyttet til økt bruk av området og mulig ferdsel i beite- og kalvingsområdene til reinen. Etter kommunens vurdering vil planen ikke føre til vesentlig økt ferdsel inn i de angitte viktige beite- og kalvingsområdene. Planforslaget innebærer at inngrepene blir samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur i utkanten av de viktigste interesseområdene for rein. Topografien i området gjør at menneskelig aktivitet vil begrense seg til de allerede etablerte ferdselsårene opp til fjellet. Terrenget øst i planområdet er såpass krevende at det ikke vil være naturlig å ferdes der.

Mekling ble holdt 2. juni 2020. Under møtet ble det diskutert hvor mange hytter som kan aksepteres i området. Kommunen kunne gå med på å fremme et forslag i kommunestyret om å begrense antall hytter til 20. Fylkesmannen foreslo å begrense antallet til 10, men dette ville ikke kommunen akseptere. Utbyggingen krever investeringer i kommunal infrastruktur, og ifølge kommunen vil ikke 10 hytter være tilstrekkelig til at det er økonomi i prosjektet. Partene ble derfor enige om at saken skulle sendes til Kommunal- og moderniserings­departementet for endelig avgjørelse.

Møte ble gjennomført digitalt 20. januar 2021. Der deltok representanter fra Statsforvalteren i Trøndelag, Levanger kommune, Landbruks- og matdepartementet, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tilrådning fra Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen tilrår at innsigelsen tas delvis til følge, ved å begrense antall hytter i planforslaget til 10. Fylkesmannen legger vekt på at kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for planforslaget er usikkert. Den helhetlige konsekvensutredningen for Feren reinbeitedistrikt fra 2014, og konsekvensutredningen for planforslaget, viser ulike konsekvenser for reindriften. Førstnevnte omtaler store negative konsekvenser av en utbygging, mens sistnevnte i liten grad identifiserer negative virkninger. Fylkesmannen viser til høringsuttalelsen fra Gasken Laante sijte (Feren reinbeitedistrikt), som er kritisk til både innholdet i og gjennomføringen av konsekvensutredningen til reguleringsforslaget.

Fylkesmannen mener saken handler om hvor mange hytter som kan aksepteres i området uten at virkningene for reindriften blir for store. Høystandard hytter vil trolig føre til økt helårs bruk av fritidsboligene. Dette vil medføre økt ferdsel i området, noe som er det mest problematiske for reindriften.

Tilrådning fra Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet tilrår å støtte fylkesmannens anbefaling om å ta innsigelsen delvis til følge, ved å godkjenne en utbygging av 10 hytter i et konsentrert felt. Departementet viser til at sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv er en nasjonal interesse. Etter departementets vurdering tilsier usikkerheten i kunnskapsgrunnlaget at man må legge føre-var-prinsippet til grunn i behandlingen av saken. En utbygging i stort omfang bør derfor ikke aksepteres uten at man har et mer entydig kunnskapsgrunnlag om at konsekvensene for reindriften vil være av liten betydning.

Landbruks- og matdepartementet viser samtidig til at reguleringsforslaget ikke er i strid med overordnet plan, selv om antallet hytter er høyere enn det som er omtalt i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel. Departementet har også forståelse for at det etterspørres en annen type fritidsbebyggelse nå enn i 2011, da kommuneplanen ble vedtatt. Det er også positivt at kommunen ønsker konsentrert fremfor spredt utbygging, slik kommuneplanen la opp til. Departementet mener at det også er en fordel at friluftsliv kanaliseres til merkede stier og preparerte skiløyper, slik situasjonen er ved Grønningen. De etablerte skiløypene i dette området går heller ikke inn i de mest sårbare arealene for reindriftsnæringen.

Landbruks- og matdepartementet mener dette er forhold som tilsier at man kan akseptere et visst antall nye hytter. Samtidig vil det sannsynligvis være slik at desto flere nye hytter som etableres, desto mer aktivitet og ferdsel kan det bli i nærliggende fjellområder. Ferdsel og støy er den største trusselen for reindriftsnæringen. Departementet mener derfor det er riktig å begrense utbyggingen til 10 hytter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan statlig og regionalt organ fremme innsigelse til spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 12-13 andre ledd avgjør departementet om innsigelsene skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. I denne saken skal departementet avgjøre om reguleringsplanen for Finnåsen hytteområde kan godkjennes slik den er vedtatt av Levanger kommune, eller om konsekvensene av den foreslåtte utbyggingen for reindriften er så store at innsigelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag må tas helt eller delvis til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i at det er usikkerhet knyttet til mulige negative konsekvenser for reindriften av den foreslåtte utbyggingen. Konsekvens­utredningen til reguleringsplanen angir få eller ingen negative konsekvenser for reindriften, mens den helhetlige konsekvensutredningen fra 2014 for hele Feren reinbeitedistrikt viser at utbygging av fritidsboliger i området vil ha store negative konsekvenser. Flere har vurdert kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen, som svakt. Blant annet har Feren reinbeitedistrikt uttalt at forslagsstiller ikke har vært i kontakt med reinbeitedistriktet under utarbeidelsen av konsekvensutredningen, og at utredningen ikke har brukt eksisterende kunnskap om lokale forhold.

Departementet legger til grunn at utbygging av 40 høystandard fritidsboliger vil føre til betydelig økt ferdsel i området gjennom hele året, og at dette sannsynligvis vil kunne få negative konsekvenser for reindriften. Forslaget om 40 hytter avviker også vesentlig fra det som er angitt for området i kommuneplanens arealdel, selv om dette bare er omtalt i planbeskrivelsen, og ikke er en juridisk bindende begrensning. Samtidig legger departementet til grunn at både fylkesmannen og Landbruks- og matdepartementet åpner for en utbygging som er noe høyere enn det som er angitt i kommuneplanen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at det er rom for å tillate en begrenset utbygging av inntil 20 fritidsboliger i området. Dette antallet ble foreslått under meklingen, og sett på som akseptabelt av Levanger kommune. I møtet mellom partene viste kommunen til at ferdselen fra hyttefeltet sannsynligvis vil gå langs etablerte langrenns- og turtraseer som berører planområdet i vest. Det er også denne del av planområdet som ligger lengst unna områdene som er viktige for reindriften. Av hensyn til reindriftsinteressene bør utbyggingen derfor skje så langt vest som mulig innenfor planområdet. Departementet legger videre til grunn at det ikke vil åpnes for mer utbygging innenfor område F08 i kommuneplanens arealdel. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Trøndelag er med dette tatt delvis til følge.

 

Vedtak

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for Finnåsen hytteområde med følgende endringer:

  • Det tillates maksimalt 20 fritidsboliger innenfor planområdet.
  • Tomtene 21- 40, og adkomstvegen til disse, endres til Naturområde (SOSI-kode 3020), eller tas ut av planen.
  • De to nye parkeringsplassene øst i planforslaget endres til Naturområde (3020), eller tas ut av planen.

Departementet ber om at Levanger kommune endrer reguleringsplanen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 andre ledd.

 

Med hilsen

 

Nikolai Astrup

 

 

Kopi

 

Landbruks- og matdepartementet

Levanger kommune