Mer miljøvennlig ferjedrift

Hydrogen- og batteridrift utgjør en stadig større andel av energiforbruket på ferjer i Norge. Ved å tilrettelegge for innovasjon og bruk av ny teknologi, bidrar Statens vegvesen til mer miljøvennlige riksveiferjer – og det grønne skiftet.

Norled-ferje

MF Ampere var verdens første helelektriske ferje da den startet å trafikkere ruten mellom Lavik og Oppedal i 2015. Siden den gang har stadig flere riksveiferjer fått batteridrift, og i slutten av 2022 vil 12 av de 16 ferjesambandene på riksvei som Statens vegvesen drifter benytte elektrisitet som energikilde.

Batterier gir ikke nok energi for lange ferjestrekninger, og derfor satser man på hydrogen for ruten Bodø – Røst – Værøy – Moskenes. Kravet er at 85 prosent av energien på de to fartøyene som skal trafikkere ruten helårlig skal hentes fra hydrogen. Skipene settes i drift i oktober 2025.

Den 25. januar 2022 deltok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på en markering i Bodø av at Torghatten Nord har inngått kontrakt med Statens vegvesen om drift av hydrogenferje på sambandet Bodø – Røst – Værøy – Moskenes. De nye ferjene vil innebære betydelig økt kapasitet for både passasjerer og personbiler, og det er beregnet at de nye ferjene vil redusere CO2-utslippet i Vestfjordsambandet med 26.500 tonn årlig sammenlignet med dagens ferjer.

Kontrakten mellom Statens vegvesen og Torghatten Nord om drift av hydrogenferjer har en verdi på 4 979 344 000 kroner. Fra venstre på bildet: Anders Sæternes (avdelingsdirektør ferje, Statens vegvesen), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Torkild Torkildsen (administrerende direktør i Torghatten Nord). Foto: Kjell Brataas/SD

 

For mer informasjon, se:

Pressemelding fra markering i Bodø

Detaljer om kontrakten i pressemelding fra Statens vegvesen

Brosjyre fra Statens vegvesen om riksveiferjer