Norge er elektrisk

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge. I slutten av august 2022 var det registrert over en halv million elbiler her i landet, noe som tilsvarer omkring 18 prosent av den totale norske bilparken. Elbiler er populære; alle de 10 meste solgte personbilene i første halvår 2022 var elbiler.

Hele 70,7 prosent av nybilsalget i juli 2022 var elbiler.

Norges elbilsatsing

Det er flere grunner til at Norge har lykkes med elbilsatsingen:

1) Først og fremst gjør fritak for de tradisjonelt høye engangsavgiftene og merverdiavgift at det er økonomisk gunstig å kjøpe elbiler i Norge. De fleste andre europeiske land har ikke lignende avgifter og dermed ikke samme mulighet til å tilby finansielle fordeler ved kjøp av elbil.

2) I tillegg har elbiler en rekke fordeler i trafikken:

a. Lavere bompengeavgifter
b. Gratis eller redusert pris på ferge
c. Tilgang til kollektivfelt
d. Gratis parkering

I dag er det opp til lokale myndigheter å avgjøre om de ønsker å gi gratis passering av bomstasjoner, bruk av kollektivfelt og gratis parkering. Det er etablert en nasjonal regel som sikrer at nullutslippsbiler ikke betaler mer enn halv pris av normal takst.

Nulluslippskjøretøy – Norges mål framover

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 presenterte regjeringen Solberg følgende måltall for kjøretøy:

  • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025
  • Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretø
  • Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene være tilnærmet nullutslipp.

Målene følges videre opp i NTP 2022-2033.

Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene, slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med konvensjonelle løsninger, ligger til grunn for måltallene.

Norges utslippsmål for personbiler nådd i 2017

Regjeringens elbilpolitikk har vært viktig for at Stortingets mål om at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2020 skal være maks. 85 gram per km. Dette målet ble nådd allerede i 2017 – tre år før tiden. I september 2019 var det gjennomsnittlige utslippet fra nye personbiler på 47 gram CO2 per km.

Ladekapasitet

En viktig årsak til det høye salget av elbiler i Norge, er at vi også har gode lademuligheter. Siden 2015 har staten investert omkring 136 millioner kroner i ladeinfrastruktur for elbiler gjennom støtte fra ENOVA. I tillegg kommer midler brukt i kommuner og fylkeskommuner Hittil (mai 2021) er det etablert cirka 3000  ladestasjoner med til sammen om lag 17 500 offentlige ladepunkter. Oppdatert informasjon: info.nobil.no

Hva koster Norges elbilsatsing staten?

De økonomiske fordelene elbileiere oppnår betyr mindre inntekter til staten. Kjøp og bruk av elbiler mottar indirekte støtte på flere måter gjennom skattesystemet Et anslag på samlet skattefordel for elbiler i skatte- og avgiftssystemet er beregnet til 19,2 mrd. kroner i 2020. For mer informasjon om skatteutgifter for elbiler se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2020–2021) (side 336) 

Verdien på passeringene med nullutslippskjøretøy som er fritatt bompenger er beregnet ut fra gjennomsnittlig inntekt per passering i de ulike prosjektene, og er anslått til totalt om lag 800 millioner kroner i 2019.