Nullvisjonen

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde, har vært grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet siden 2001.

I Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033 (NTP), er nullvisjonen ett av fem sidestilte mål for transportsektoren. I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) er det nedfelt en ambisjon at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte eller hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i veisystemet. Nullvisjonen bygger dessuten på et delt ansvar mellom myndighetene og trafikantene.

Figuren nedenfor viser at det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet har hatt effekt. Det har vært en langsiktig nedadgående trend, til tross for at trafikkmengden er mer enn tredoblet i samme periode. I 2020 var det for første gang siden 1947 færre enn 100 drepte på norske veger i løpet av ett år, med 93 drepte. I 2021 var tallet 80 drepte. I 2022 har det imidlertid vært en oppgang i alvorlige ulykker. Etter tredje kvartal 2022 har 97 personer omkommet i veitrafikken. Figuren viser kurve for ambisjonen når det gjelder utviklingen i drepte og hardt skadde frem mot 2030.

Bilde1.png

Utvikling i antall drepte og hardt skadde – registrert situasjon og ambisjon for utviklingen fram til 2030.

Nullvisjonen omfatter i tillegg hardt skadde. Som figuren viser var det til sammen 649 drepte og hardt skadde i trafikkulykker 2021, hvorav 80 drepte og 549 hardt skadde. Over tid har det vært en betydelig mer positiv statistikk over drepte enn for hardt skadde. I perioden 2010–2021 er antall drepte i veitrafikken redusert med 62 prosent, mens antall hardt skadde er redusert med 20 prosent.