Et utvalg av overvåkings- og oppfølgingsmekanismer i Europarådet

Den europeiske menneskerettsdomstolen er Europarådets viktigste instrument. Den sikrer etterlevelse av medlemslandenes forpliktelser i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Europarådet har også utviklet mer enn 200 andre konvensjoner og protokoller, og flere av disse har tilknyttede overvåkings- eller oppfølgingsmekanismer.

Europarådets overvåkingsorganer arbeider som regel gjennom regelmessige besøk til medlemslandene for å se til at de nasjonale forholdene er i tråd med konvensjonsforpliktelsene. Flere av Europarådets konvensjoner har også en statspartskomité. Statspartskomitéene arbeider ikke nødvendigvis direkte med overvåking av konvensjonsforpliktelser, men i visse tilfeller kan de gjennomføre evalueringer av medlemslands oppfølging av en konvensjon. Dette skjer som regel gjennom teknisk samarbeid med eksperter fra Europarådet.

I tillegg til de formelt etablerte overvåkingsmekanismene, har Europarådet andre mekanismer som foretar periodemessige gjennomganger for å undersøke vilkårene for menneskerettigheter, demokrati og rettsstat i medlemslandene. Samtidig arbeides det med å videreutvikle anbefalinger knyttet til de mange konvensjonene (over 220 til sammen).

Følgende er de mest sentrale overvåkingsmekanismene som Norge er tilsluttet:

  • CDENF (Den faste Styringskomiteen for av barns rettigheter i Europarådet) arbeider aktivt med å fremme barns rettigheter i europeiske land. Den består av representanter fra 46 medlemsland og har som mål å sikre at barns rettigheter blir ivaretatt på alle relevante områder innenfor Europarådet. Komiteen bistår også medlemslandene i å styrke barns rettigheter nasjonalt. For å oppnå dette utvikler CDENF strategier, veiledere, retningslinjer og anbefalinger. Disse verktøyene har som formål å øke forståelsen for og etterlevelsen av barns rettigheter, samtidig som de fremmer god praksis. CDENF følger nøye med på implementeringen av Europarådets strategi for barns rettigheter (2022-2027) i medlemslandene. Strategien om barns rettigheter er oversatt til Norsk, og det er også utviklet barnevennlige versjoner på Lulesamisk, Nordsamisk og Sørsamisk. Arbeidet til Styringskomiteen for barns rettigheter bygger på og fremmer FNs barnekonvensjon og generelle kommentarer fra FNs barnekomite.

  • CPT (Den europeiske komitéen for forebyggelse av tortur) gjennomfører besøk til medlemsland for å undersøke om myndighetene respekterer Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 (som omhandler tortur) og Europarådets konvensjon om forebyggelse av tortur og inhuman behandling eller straff. CPT besøker hvert medlemsland én gang hvert fjerde år, men kan foreta hyppigere ad-hoc besøk om nødvendig. CPT består av én uavhengig ekspert (advokater, leger, politi/fengselseksperter, o.l.) fra hvert av Europarådets medlemsland.
  • Greco (Gruppen av stater mot korrupsjon) er en mellomstatlig gruppe som overvåker medlemslands tiltak mot korrupsjon i henhold til Europarådets antikorrupsjonsstandarder. Greco har 50 medlemsland (alle 47 europarådsland, Hviterussland, Kasakhstan og USA).
  • Grevio (Ekspertgruppen for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner) er en uavhengig ekspertgruppe som overvåker gjennomføringen av Europarådets Istanbul-konvensjon (med samme tematikk som Grevio). Grevio ble opprettet i 2015. Ekspertgruppen foretar jevnlige evalueringer av alle land som har ratifisert Istanbulkonvensjonen (34 av 47 europarådsland).
  • Greta (Ekspertgruppen for tiltak mot menneskehandel) er sammensatt av uavhengige eksperter som overvåker implementeringen av Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Greta publiserer landrapporter med anbefalinger om tiltak mot menneskehandel basert på besøk til medlemsland.
  • ECRI (Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse) er Europarådets ekspertorgan for spørsmål knyttet til rasisme, diskriminering, xenofobi, antisemittisme og intoleranse. ECRI består av 47 uavhengige medlemmer, ett fra hvert av medlemslandene i Europarådet. ECRI utarbeider landrapporter, tematiske rapporter, anbefalinger og samarbeider med sivilsamfunn og nasjonale likestillingsorganisasjoner. Alle medlemsland mottar besøk fra ECRI hvert femte år.
  • ECSR (Den europeiske komitéen for sosiale rettigheter) overvåker Europarådets medlemslands forpliktelser iht. Sosialpakten. Dette skjer gjennom nasjonale rapporter og en kollektiv klagemekanisme som 15 land har sluttet seg til, inkludert Norge. ECSRs beslutninger i klagemekanismen skal respekteres av alle statsparter som har akseptert klagemekanismen. ECSR består av 15 uavhengige og nøytrale medlemmer som blir valgt av Europarådets ministerkomité.
  • Lanzarotekomitéen overvåker gjennomføringen av Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk (Lanzarote-konvensjonen). Komitéen er også en statspartskomité med representanter for landene som har ratifisert Lanzarote-konvensjonen. Overvåkingen skjer gjennom evalueringer av medlemslandenes tiltak på nasjonalt nivå.
  • Parlamentarikerforsamlingens (Pace) overvåkingskomité etterser medlemslandenes gjennomføring av sine forpliktelser etter Europarådets statutter, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), samt andre konvensjoner og forpliktelser. Komitéen har fire ulike overvåkingsmekanismer den kan benytte. Blant annet kan komitéen sette et land under full overvåkingsprosedyre, som innebærer at to Pace-rapportører gjennomfører jevnlige besøk til landet og har dialog med landets myndigheter.