Bangladesh - reiseinformasjon

Normal, internasjonal luftfart til/fra Bangladesh er gjenopptatt fra 1. mai, etter noen ukers suspensjon. Endringer i reiserestriksjoner kan komme på kort varsel. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 28. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Bangladesh - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Bangladesh.

Sikkerhet

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Bangladesh. Den største sikkerhetsrisikoen i Bangladesh anses å være voldelig kriminalitet og politiske demonstrasjoner.

Det er i tillegg vedvarende fare for terrorangrep i Bangladesh. 1. juli 2016 ble en restaurant i den diplomatiske sonen i Dhaka utsatt for et alvorlig terrorangrep, hvor 22 personer ble drept. Majoriteten av de drepte var utenlandske.

I løpet av våren 2017, var det flere angrep mot lokale sikkerhetsstyrker ved bruk av selvmordsbomber, blant annet ved en politipost utenfor Dhakas internasjonale flyplass.

 I 2018 ble en frittalende forfatter og forlegger skutt og drept. De mistenkte er antatt å være medlemmer av bangladeshiske terrororganisasjoner. Det har imidlertid ikke vært angrep rettet direkte mot utlendinger siden 1. juli 2016.

Politiet har gjennomført flere aksjoner hvor de har beslaglagt våpen, arrestert og drept antatte medlemmer av lokale terrororganisasjoner, men truslene er fortsatt tilstede og nye voldsaksjoner kan ikke utelukkes. Fra tid til annen forekommer IEDs (mindre såkalte «cocktail-bomber») i Dhaka. Disse virker hovedsakelig å være innenrikspolitisk drevet og har ikke rammet utlendinger. 

Politisk uro: Det forekommer politiske demonstrasjoner som kan bli voldelige, og det var tidligere også flere generalstreiker (hartals). Demonstrasjonene varsles som regel i forkant og pågår vanligvis ikke i områder hvor utlendinger hyppig ferdes. Likevel bør man trekke seg raskt unna dersom store folkemengder samles.

I forbindelse større demonstrasjoner oppfordres norske borgere til å oppholde seg i den diplomatiske sonen i Dhaka (Gulshan, Banani, Baridhara) som er mer beskyttet enn andre deler av byen. Man må likevel utvise varsomhet ved ferdsel i den diplomatiske sonen fordi det har vært sporadiske episoder også der.

Dersom det er demonstrasjoner andre steder i landet, anbefales det å følge råd fra lokalbefolkningen og/eller holde seg innendørs. Det anbefales å følge med i lokale og sosiale medier og unngå å ferdes i områder med store folkemengder eller der slike aksjoner er planlagt. .

Trafikk: Viktig informasjon om trafikksikkerhet er samordnet i avsnittet trafikk og transportmidler under praktisk informasjon.

Kriminalitet: Volds- og vinningskriminalitet forekommer hyppig i Bangladesh. Selv om man som utlending ikke er spesielt utsatt, må man allikevel ta forholdsregler og være forsiktig til enhver tid. 

Man bør så langt som mulig unngå å ferdes ute etter mørkets frembrudd, da risikoen for å bli utsatt for en kriminell handling øker betydelig.

Ran/veskenapping på åpen gate, eller mens man ferdes i rickshaw, forekommer også på dagtid, spesielt i periodene før store høytider. Dersom man skulle bli utsatt for et ran, bør det antas at raneren er bevæpnet med slag- eller stikkvåpen. Derfor bør man ikke gjøre motstand eller gjøre noe som provoserer raneren.

Det anbefales å ha eventuell veske på én skulder, ikke på kryss over kroppen. Om ran fra motorsykkel e.l. skulle forekomme, reduserer man risikoen for personskade ved å ikke ha vesken festet til kroppen.

På flyplassene forekommer det ran ved at tilreisende distraheres av tyver som tilbyr assistanse.

Politiet er som regel hjelpsomme overfor utlendinger, selv om korrupsjon er et problem. Kvinner bør imidlertid ikke møte alene på politistasjonen pga. risikoen for seksuell trakassering. Meld fra til ambassaden om ethvert tilfelle av overgrep.

LHBT: Homofili er forbudt i henhold til straffelovens seksjon 377 fra 1860, som forbyr «aktiviteter mot naturens orden» og kan straffes med fengsel i opptil to år. Selv om loven anvendes svært sjelden, lever mange individer med frykt for overgrep og forfølgelse. I Dhaka er homofili blitt mer sosialt akseptert i enkelte liberale kretser de siste årene, men svært få tør å være åpne om det. Homofile menn gifter seg ofte heteroseksuelt for å ivareta sosiale og familiære forpliktelser, og lever et dobbeltliv. Homofile menn har vesentlig større frihet og mobilitet enn lesbiske kvinner, selv om enkelte av disse også har fått flere muligheter til å bli økonomisk og sosialt selvstendige.

Såkalte hijraer (mann-til-kvinne-transpersoner/tredje kjønn) har en særstilling i det bangladeshiske samfunnet og i Sør-Asia. I 2014 anerkjente bangladeshiske myndigheter hijraer som et tredje kjønn. Historisk sett har denne minoriteten vært en viktig del av samfunnet, og mange opptrer i brylluper. Hijraer opplever imidlertid fortsatt stor grad av diskriminering og mange tvinges til å livnære seg som tiggere eller prostituerte. Det er også utbredt blant hijraer å leve i bofellesskap som fungerer som alternative husholdninger hvor hijraer og feminine gutter og menn kan søke tilflukt etter at de har blitt utstøtt fra familien.

Naturkatastrofer: Bangladesh rammes regelmessig av flom og fra tid til annen også sykloner. Flom kan oppstå i monsuntiden fra juni til september. Selv i et normalår blir opptil 20 prosent av landarealet oversvømt på denne årstiden. Dette er en del av de sesongvise variasjonene, og folk innretter seg slik at normalflom har liten innvirkning på dagliglivet. Hele landet ble sist hardt rammet av storflom (opptil 40 prosent av landarealet oversvømt) i 2004, da flere millioner mennesker måtte flytte fra sine hjem.

Planlegger man lange reiser i Bangladesh under monsuntiden, bør man undersøke på forhånd om det går an å ferdes som normalt på veiene.

Bangladesh rammes tidvis av sykloner (tropiske stormer). Disse oppstår som regel før og etter monsuntiden, gjerne i april-juni og i oktober-desember. Det sør-vestlige Bangladesh ble i november 2007 rammet av syklonen "Sidr", som forårsaket store ødeleggelser og omlag 3500 døde. Syklonen hadde omtrent samme vindstyrke som de to forrige store syklonene i 1970 og 1991 hvor omlag 500.000 og 140.000 mennesker døde. Den store forskjellen i tapstall skyldes bl.a. at Bangladesh nå har etablert et stadig mer velfungerende tidligvarslingssystem og et etter forholdene godt utbygd nettverk av tilfluktsrom.

Deler av Bangladesh ligger i en høyrisikosone for jordskjelv, og konsekvensene kan bli fatale dersom landet skulle rammes av et kraftig jordskjelv. Dette skyldes i første rekke at store deler av bygningsmassen ikke er sikret mot jordskjelv. Bangladesh ble ikke rammet av tsunamien i 2004, og fikk bare mindre skader etter jordskjelvet i Nepal i april 2015 som målte 7,9 på Richters skala. Mindre skjelv oppleves med jevne mellomrom i Bangladesh, men disse har ikke ført til nevneverdige skader.

Reiser til Sundarbans: Det har forekommet noe sjørøvervirksomhet i Sundarbans, verdens største mangroveskog og Bangladesh sitt mest populære turistmål. Denne type virksomhet later til å ha avtatt de senere årene, men besøk til området bør likevel arrangeres gjennom en velrenommert turoperatør. Turoperatøren vil skaffe til veie nødvendige tillatelser som kreves fra skogforvaltningsmyndighetene for å reise inn i området.

Seriøse turoperatører vil dessuten respektere den spesielle og sårbare økologien i området og ikke legge opp til aktiviteter som skader naturen eller forstyrrer det rike fugle- og dyrelivet.

Reiser til Chittagong Hill Tracts: I distriktene Khagrachari, Bandarban og Rangamati, som ligger i Chittagong Hill Tracts (CHT), blusser det tidvis opp etnisk baserte uroligheter. I tillegg er det uveisomme jungelområdet tilholdssted for væpnede bander av kriminelle og smuglere, og det hender at opprørsgrupper fra Myanmar streifer over grensen. Kidnappinger for løsepenger har forekommet i dette området. Området er kontrollert av de militære og det kreves særskilt tillatelse fra myndighetene for å reise inn i området. Slik tillatelse kan skaffes på flere måter, bl.a. via turoperatør. Turister vil som regel få politieskorte. Det er viktig å være oppmerksom på sikkerhetsaspektet ved reiser til CHT.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bangladesh oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Nødnummeret i Bangladesh er +880299. I krise eller nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på tlf +880 2 556 68 570 / +47 23 98 25 00  eller pr  e-post: emb.dhaka@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved innreise til Bangladesh må det forevises pass med minimum seks måneders gyldighet. Visum er påkrevd. Nordmenn som ønsker å reise til Bangladesh anbefales å søke om visum hos den bangladeshiske ambassaden i Stockholm (som er sideakkreditert til Norge) før utreise fra Norge. Årsaken til at den bangladeshiske ambassaden i Stockholm behandler nordmenns visumsøknader er at Bangladesh ikke har ambassade i Norge. Det bør beregnes minst to uker fra passet sendes til den bangladeshiske ambassaden i Stockholm til det kan forventes returnert.

Ettersom Bangladesh ikke har egen ambassade i Norge, er det også mulig for norske borgere å få et «Visa on Arrival» ved ankomst ved Hazrat Shahjalal International Airport i Dhaka, som er gyldig opp til 30 dager. Avgiften for dette visumet er for tiden 51 USD. Det anbefales medbragt amerikanske dollar i kontanter til betaling for «Visa on Arrival», da internasjonale kreditt- og betalingskort kun unntaksvis kan benyttes på flyplassen. Immigrasjonsmyndighetene på flyplassen har vanligvis ikke veksel, så det anbefales å medbringe små sedler for betaling av visumgebyret.

Et invitasjonsbrev fra en privatperson eller organisasjon i Bangladesh kan gjøre anskaffelse av «Visa on Arrival» enklere, men er normalt ikke påkrevd for utstedelse av slikt visum.

NB! Returbillett fra Bangladesh må forevises for personer som ønsker å få «Visa on Arrival» ved ankomst ved Hazrat Shahjalal International Airport.

Ordningen med utstedelse av visum på flyplassen blir tidvis suspendert av bangladeshiske myndigheter, f.eks. som sikkerhetstiltak i forbindelse med statsbesøk til Bangladesh. Det forekommer også at ansatte i flyselskaper som flyr til Dhaka ikke er kjent med ordningen «Visa on Arrival» for borgere av land hvor Bangladesh ikke har ambassade. Dette har resultert i episoder hvor nordmenn uten visum til Bangladesh har blitt nektet ombordstigning på fly med destinasjon Dhaka. I de fleste tilfeller fungerer imidlertid ordningen med «Visa on Arrival». Bestemmelsene sier også at reisende på kortere opphold må ha minimum 500 USD tilgjengelig i kontanter eller kredittkort ved søknad om «Visa on Arrival».

Turister har som regel begrenset mulighet til å få forlenget turistvisum hos bangladeshiske immigrasjonsmyndigheter.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er fremdeles høy forekomst av smitte i Bangladesh, selv om trenden de seneste par ukene har vært nedadgående. 

Reiserestriksjoner: Normal internasjonal luftfart til/fra Bangladesh er gjenopptatt fra 1. mai, etter noen ukers suspensjon. Øvrige reiserestriksjoner inkludert oppdaterte karantenekrav omtales under.

Innreiseregler:

 • Innreise fra Norge er igjen tillatt fra og med 1. mai. Reiserådet som fraråder alle reiser til Bangladesh gjelder imidlertid fortsatt.
 • Reisende som kommer til Bangladesh må fremvise negativ covid-19 PCR-testresultat uavhengig av vaksinasjonsstatus. Testen kan ikke være gjennomført tidligere enn 72 timer før avreisetidspunkt. Unntak for barn under ti år. Merk at flyselskapene kan ha andre og strengere krav til testing.
 • Tilreisende må gjennomføre 14 dagers karantene i eget hjem/oppholdssted. Dersom man har symptomer ved ankomst, vil man bli overført til sykehus for videre testing og overføres til offentlig institusjonell karantene.
 • Ved ankomst i Bangladesh må helsedeklarasjon utfylles og man må gjennom temperaturscreening.
 • Visum ved ankomst har lenge vært suspendert for alle land, med unntak av investorvisum dersom man har nødvendig forhåndsgodkjenning. Det anbefales uansett at alle reisende har gyldig visum fra en bangladeshisk ambassade før avreise. For søknad om visum fra Norge, ta kontakt med den bangladeshiske ambassaden i Stockholm. Se for øvrig punktet om innreise.
 • Norske reisende som har oppholdt seg i andre land enn Norge i perioden frem til ankomst i Bangladesh kan være omfattet av andre restriksjoner, og bes sette seg inn i disse. Dersom man skal mellomlande på vei til Bangladesh, bør man ikke forlate flyplassen i løpet av mellomlandingen. Detaljer finnes i luftfartsmyndighetenes rundskriv.

Utreiseregler:

 • Alle utreisende må fremvise negativ PCR covid-19-testsertifikat ved avreise. Testen kan ikke være gjennomført tidligere enn 72 timer før avreisetidspunktet. Unntak for barn under ti år. Merk at flyselskap og/eller destinasjonslandet kan ha strengere regler for testing. Testsertifikatet må være utstedt av et myndighetsgodkjent laboratorium. Ta kontakt med flyselskap eller reisebyrå for oppdatert informasjon vedr. krav i destinasjonsland og godkjente teststeder.
 • Etter at testresultat fra godkjent laboratorium er mottatt, må reisende skrive ut en egen rapport med QR-kode fra myndighetenes nettside. Nettsiden er kun på bengali, men rapporten kommer på engelsk. Legg inn det lokale mobilnummeret som testen ble registrert på, motta engangspassord på sms, og velg testresultat. Denne rapporten med QR-kode må skrives ut og medbringes til flyplassen i flere kopier. Påse at alle persondetaljer, inklusive navn og passnummer, er korrekt før avreise. Kontakt eventuelt laboratoriet.
 • Alle passasjerer må ha gyldige reisedokumenter, inkl. eventuelle visum, helsesertifikat/negativ covid-19-test o.a. som pålagt av destinasjonslandets myndigheter.
 • Ved utreise må man benytte munnbind, gjennomgå temperatursjekk og fylle ut helsedeklarasjon på flyplassen.
 • Alle reisende bes å beregne god tid på flyplassen, og å ha alle dokumenter inkl. covid-19 testsertifikat skrevet ut i flere kopier.
 • I tillegg til disse bestemmelsene, kan flyselskapet ha egne krav. Ta kontakt med flyselskapet direkte.

Inn- og utreisebestemmelser kan endres på kort varsel, inkl. mulighet for innreise og test- og karantenekrav. Alle reisende bes å holde seg oppdatert ved kontakt med flyselskap og/eller reisebyrå, og å følge med i lokale medier. Oppdaterte direktiver om luftfart finnes på nettsiden til Civil Aviation Authority of Bangladesh.

Smitteverntiltak i Bangladesh: Nedstengingen varer t.o.m. 5. mai, men det er gjort enkelte lettelser. Følgende tiltak gjelder:

 • Alle offentlige og private bedrifter må holde stengt. Unntak for fabrikker i klesindustrien.
 • De fleste butikker og kjøpesentre får holde åpent daglig fra kl. 10 til kl. 18.
 • Offentlig transport (buss, tog, ferger) vil delvis gjenopptas som følge av gjenåpningen av butikker. Innenlands flyvninger er delvis gjenopptatt med enkelte flyselskaper som har fått spesialtillatelse til å operere.
 • Bruk av munnbind er pålagt og brudd vil håndheves.
 • Sykehus og andre nødetater er unntatt de fleste restriksjoner.

Det gjøres oppmerksom på at nye smitteverntiltak kan bli innført på kort varsel, og reisende bes holde seg oppdatert i lokale medier.

Generelle råd: Myndighetenes og flyselskapenes tiltak kan endres på kort varsel. Følg med i lokale medier for siste oppdateringer. Denne informasjonen vil bli oppdatert når det kommer vesentlige endringer.

Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan viruset utvikler seg. Offisielle tall kan finnes på nettsiden til Institute of Epidemiology, Disease Control and Research. Reisende bes å sørge for gyldig reiseforsikring og å følge rådene fra lokale myndigheter.

Folkehelseinstituttet gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Den generelle helsesituasjonen og det generelle helsetilbudet i Bangladesh er av gjennomgående lav standard. Mangelfull hygiene og fare for sykehusinfeksjoner er utbredt. For mindre alvorlige sykdommer er behandling tilgjengelig lokalt, og det finnes private sykehus som er av litt høyere standard (Apollo, Square og United). Ved alvorlig sykdom eller større medisinske inngrep er medisinsk evakuering til India, Thailand eller Singapore å anbefale.

På Folkehelseinstituttets nettsider gis det offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet. Ta kontakt med helsepersonell i Norge i god tid før avreise til Bangladesh for vurdering av anbefalte vaksiner.

Denguefeber forekommer i hele Bangladesh. Sommeren 2019 var Bangladesh rammet av dengue-utbrudd, hvor ca. 24.000 mennesker fikk påvist denguefeber. Dhaka var spesielt  hardt rammet. Myggartene som overfører dengue-viruset stikker vanligvis på dagtid, men de kan også stikke på kvelds- og nattestid. Det er også rapportert om sesongvise tilfeller av chikungunya.

På grunn av mangel på vaksine og/eller tabletter mot disse sykdommene, er bruk av beskyttende påkledning (langermet skjorte, bukse osv.) og myggmidler blant de viktigste tiltakene. Det er uansett viktig å unngå insektstikk, f.eks. ved å bruke myggmiddel som inneholder DEET (diethyltoluamide) og alltid påse å sove under myggnetting.

Malariaprofylakse (-forebyggelse) bør vurderes ved opphold utenfor Dhaka, særlig i Chittagong Hill Tracts. Malaria i Sør-Asia, Bangladesh inkludert, er resistent mot klorokinin.

Zika-viruset anses å være endemisk i Bangladesh, som vil si at viruset er antatt å være tilstede og kan opptre som sporadiske enkelttilfeller eller mindre utbrudd. Norske helsemyndigheter har fra 3. mai 2017 endret råd til gravide og andre reisende til områder med zika. Gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser til områder med zika og/eller malaria. Mer informasjon finnes påpå Folkehelseinstituttet sine sider om zikaviruset.

På den tørre årstiden (november til februar) er luftforurensningen i Dhaka meget høy. I tillegg til støv fra bakken og forurensing fra trafikken er det mange teglsteinsfabrikker som er virksomme og spyr ut partikler og svoveldioksid i atmosfæren. Dette kan være svært helseskadelig, og folk med astma eller luftveisplager vil kunne få problemer i Dhaka. Ved lengre opphold bør luftrensere brukes i oppholds- og soverom, samt holde dører og vinduer lukket. I de verste periodene bør man begrense utendørs fysisk aktivitet.

Pga. varme og fuktighet er det viktig å drikke mye, særlig om man har diaré. Elektrolyttpulver i poser, med de viktigste stoffene kroppen trenger ved væsketap, kan kjøpes på apoteker og bør medbringes på reiser. Vann fra det offentlige vannforsyningsnettet frarådes som drikkevannskilde i hele Bangladesh. Flaskevann fås kjøpt stort sett overalt. Påse at forseglingen på vannflasken du ønsker å kjøpe er intakt.

Matforgiftning og bakterie/parasitt-infeksjoner må dessverre påregnes fra tid til annen. Myndighetene forsøker å stanse den utbredte praksisen på markedene med bruk av formalin i fisk og kjøtt og kjemikalier på frukt for å øke holdbarheten. Noen markeder er erklært formalinfrie, men det er svært vanskelig å kontrollere.

Skallfri frukt og grønnsaker bør skrelles og/eller saltvann-behandles (to teskjeer salt pr. liter vann i en-to timer). Kjøtt bør gjennomstekes og/eller kokes. Man bør kun handle importert melk med lang holdbarhet..

 


Praktisk informasjon

Strøm: Spenningen til strømnettet i Bangladesh er 220V. Hyppige strømavbrudd er vanlig over hele landet. Støpsler og kontakter finnes i et utall varianter. På grunn av store spenningsvariasjoner, anbefales det å bruke spenningsregulator for å beskytte dyrt elektronisk utstyr. Dette og universaladaptere fås kjøpt de fleste steder i Bangladesh.

Telefoni: Retningsnummer til Bangladesh er +880. Internettdomenet er «.bd». 3G-nett er godt utbygd i Bangladesh, unntatt i Sundarban i sør-vest og i deler av Chittagong Hill Tracts i sør-øst.

4G-nett er også tilgjengelig i de største byene og bygges gradvis ut i hele landet. Mobiltelefoni i Bangladesh og til utlandet er som regel pålitelig og ofte å anbefale fremfor fasttelefoni. Fasttelefonforbindelsen i Dhaka fungerer som oftest brukbart, men forbindelsen til andre regioner er mer upålitelig. Mobiltelefoni er meget rimelig ved normal bruk i Bangladesh.

Bank og valutasystem: Bangladeshiske taka (BDT) er eneste aksepterte betalingsmiddel. Vekslingskursen er 1 NOK = 10.55 BDT (januar 2020).

Bankkort aksepteres på de store hotellene, i større forretninger og på en del kaféer og restauranter. Utenfor Dhaka, og i fattige deler av Dhaka, er det få minibanker. Bankkort kan her kun benyttes i et fåtall butikker og kjøpesentre, og kontanter er derfor nødvendig å ha med seg. Visa er det mest utbredte internasjonale betalingskortet til bruk i minibank, og de fleste steder godtar også Mastercard og AmEx.

Det er flere minibanker i Dhaka, spesielt i det diplomatiske området (Baridhara, Banani og Gulshan). Det er sikrest å bruke Standard Chartered Bank sine automater. Det finnes også minibank i ankomsthallen på Dhaka internasjonale flyplass og på Westin hotell. 

Åpningstider: Bank søndag - torsdag kl. 09.00 - 15.00, fredag og lørdag stengt.  Offentlige kontorer søndag - torsdag kl. 09.00 - 15.00, fredag og lørdag stengt.

Offentlige helligdager: «Independence Day» og «Victory Day» feires henholdsvis 26. mars og 16. desember. Begge høytidene har sitt utspring fra frigjøringskrigen som dagens Bangladesh kjempet mot Vest-Pakistan i 1971.

«International Mother Language Day» den 21. februar er en annen viktig nasjonal helligdag, som feirer kampen for å få bruke bengali som offisielt språk i Øst-Pakistan (dagens Bangladesh)

Tidspunktet for de muslimske høytidene «Eid-ul-Fitr» og «Eid-ul-Azha» varierer fra år til år da dato for disse avhenger av månens tilsynekomst. «Eid-ul-Fitr» avslutter fastemåneden (Ramadan) mens «Eid-ul-Azha» - kommer litt over to måneder senere.

«Durga Puja» (hinduistisk fest) feires i september eller oktober. Enkelte andre kristne, buddhistiske og hinduistiske høytider er også offentlige helligdager.Vanligvis finnes det god oversikt over helligdager på National Holidays in Bangladesh 2020.

Klima: Bangladesh har et tropisk monsunklima. Luftfuktigheten er om lag 70-90 prosent på sommerstid og rundt 40-60 prosent på vinterstid. Om sommeren kan gradestokken passere 40°C, mens det om vinteren er rundt 20°C i landet og tydelig kjøligere om natten. Det er regntid fra mai/juni til oktober/november, og en stort sett nedbørfri tørketid resten av året. Den mest behagelige tiden å oppholde seg i Bangladesh klimatisk sett er november til mars. Luftforurensningen i de større byene er derimot størst i denne perioden. Om vinteren, særlig medio desember til medio januar, kan det forekomme tett tåke som forsinker flyavgangene.

Året kan findeles i seks årstider (avvik forekommer): 

Sommer:

Medio april til medio juni: sol, til dels svært varmt, noe regn om kvelden, sykloner kan forekomme.

Monsuntid:

Medio juni til medio august: kraftige regnskyll, svært varmt og fuktig

Forhøst:

Medio august til medio oktober: sol, varmt, noe regn

Høst:

Medio oktober til medio desember: sol, noe regn, sykloner kan forekomme.

Vinter:

Medio desember til medio februar: sol, behagelig temperatur, litt kjølig om natten – kan synke til under ti grader,

Vår:

Medio februar til medio april: sol og varmt.

Tidssonen i Bangladesh er UTC/GMT +6 timer. Ved norsk sommertid ligger Bangladesh fire timer foran Norge. Ved norsk vintertid ligger Bangladesh fem timer foran. 

Rekreasjonssted med nordisk tilknytning: Som en av flere uavhengige expat-klubber, ligger the Nordic Club Dhaka sentralt til i Gulshan 2. Nordic Club har blant annet fasiliteter som restaurant, bibliotek, konferansesal og mindre konferanserom, treningsrom, spa, tennisbane, basketballbane og oppvarmet svømmebasseng med tilhørende barnebasseng. Den nordiske klubben tilbyr også overnatting. Adresse: Road 80, House 2, Gulshan 2, Dhaka Telefon: +880-2-8810333, e-post: info@nordicbd.org / manager@nordicbd.org

Flere velrenommerte turoperatører tilbyr pakketurer over store deler av Bangladesh. Privatpersoner kan også kontakte flere av selskapene for tilbud på skreddersydde reiseprogram. 

Trafikk og transportmidler: Hovedveinettet er utbedret de senere årene, men det er fortsatt få firefelts motorveier mellom de største byene og reisetiden er derfor lang. Bygging av broer over flere store elver har kortet reisetiden, men fortsatt skjer de fleste elvekrysninger med ferger, og venting kan ta lang tid. Bangladesh praktiserer venstrekjøring. 

Trafikksikkerheten på veiene i Bangladesh er svært dårlig. Det er om lag 23.000 drepte i trafikken hvert år. Ulykkene skyldes hensynsløs kjøring, et kaotisk trafikkbilde, ukyndige sjåfører og et stort antall teknisk dårlige kjøretøyer.  Trafikken utgjør den største hverdagsrisikoen og det er viktig å ha med førstehjelpsutstyr på alle reiser i Bangladesh.

På grunn av det høye antallet trafikanter, harde som myke, beveger trafikken seg med lavere hastighet i byene enn på landeveien. Konsekvensen er redusert risiko for alvorlige trafikkulykker i bil i byene. Mindre alvorlige trafikkulykker forekommer derimot ofte, også i byene. Å ferdes på landeveien med bil, drosje eller buss er forbundet med høy risiko, særlig fordi mange holder meget høy fart, selv på dårlig vedlikeholdte strekninger. Tyngre kjøretøyer forventer at lettere kjøretøyer så vel som myke trafikanter viker.

Ferdsel på veiene etter mørkets frembrudd frarådes. Planlegg lengre turer godt. Legg inn god margin for eventuelle forsinkelser og/eller motorstopp. Risikoen for å bli utsatt for ran og annen kriminalitet er større på tidspunkt av døgnet når veiene og gatene er mindre trafikkerte og færre mennesker beveger seg utendørs; tidlig om morgenen og på kvelds- og nattestid.

Som utlending bør en unngå å kjøre selv, med mindre man er svært godt kjent med lokale forhold. Dette gjelder spesielt om man skal ferdes utenfor Gulshan, Banani og Baridhara. Dersom man skulle bli involvert i en ulykke bør man ikke stoppe. Dette kan være farlig fordi man som utlending ofte vil få skylden for ulykken og kan bli angrepet på stedet. I det minste kan man lett bli forsøkt utpresset for penger, uansett skyldspørsmål. Oppsøk nærmeste politistasjon eller dra tilbake til hotellet eller ambassaden for å kontakte relevante myndigheter. På politistasjonen bør man snakke med sjefen (Officer in Charge).

Bruk av offentlige transportmidler bør i størst mulig grad unngås. De fleste hoteller tilbyr biler, inkludert henting og levering på flyplassen. Private firmaer tilbyr også bil med sjåfør. For turer utenfor Dhaka bør man leie en privatbil med sjåfør. Sjekk at bilen er i god stand, er utstyrt med sikkerhetsbelte, førstehjelpsutstyr, reservehjul og nok drivstoff og vann for hele turen. 

Bangladesh har et omfattende bussrutenett med hyppige avganger, som ofte ikke samsvarer med rutetabellen. De fleste bussene er overfylte og i dårlig teknisk forfatning. Ulykker forekommer hyppig. Lokale busser kan også være åsted for seksuell trakassering av kvinner. Det finnes enkelte ekspressbusser med noe bedre standard, bl.a. med luftavkjøling, men selv disse anbefales ikke. 

Det finnes drosjer i Dhaka, men disse er av svært lav standard og anbefales ikke. Sjåførene snakker ikke engelsk, og bilene har hverken setebelter eller luftavkjøling.

Sykkeldrosjene (rickshaw) er unntaksvis et greit framkomstmiddel for korte avstander på lite trafikkerte strekninger. Disse finnes overalt. Det er imidlertid forbundet med risiko for trafikkulykker med dette fremkomstmiddelet da man som passasjer sitter utsatt til ved eventuelle påkjørsler fra andre kjøretøy. Fra tid til annen er også rickshaw-passasjerer mål for ranere. Ved bruk av rickshaw er det derfor viktig at man holder godt øye med håndvesker og andre verdisaker.

Mange rickshaw-sjåfører forventer høyere betaling av utlendinger. Selv om de fleste som tar rickshaw ikke avtaler pris på forhånd, men heller betaler et rimelig beløp etter turen, kan man velge å avtale pris på forhånd for å unngå ubehageligheter med pruting.

Såkalte «babytaxier» eller CNG er også lett å få tak i. Dette er trehjulte kjøretøy som går på naturgass og har plass til tre passasjer. Ulykker kan forekomme pga. uvøren kjøring, og det er også en viss risiko for ran. Ettersom en CNG er mindre, og mindre sikker, enn andre kjøretøy i trafikken, vil konsekvensene av en ulykke være langt større enn i en bil, og anbefales derfor ikke. Dersom man likevel benytter seg av en CNG, anbefales det å avtale pris i forkant av en CNG-tur, og mange sjåfører forventer høyere betaling av utlendinger.

Bangladesh har et utstrakt, men lite tidsmessig jernbanenett. Dårlig vedlikehold av skinnegangen fører tidvis til avsporinger. Regulariteten er likevel ikke så verst og sikkerheten er bedre enn på buss. Det går tog til bl.a. Chattogram i sør og Sylhet og Mymensingh i nord. Togene vil oftest være overfylte, men som regel kan det reserveres plass på første klasse som har en grei standard og rimelige priser. Rundt store høytider er togene ekstra overfylte, og passasjerer blir sittende på taket eller hengende fra siden av toget og bør derfor unngås på disse tidene av året.

Fly regnes som det tryggeste transportmiddelet i Bangladesh. Flyforbindelsene innenlands er relativt gode og prisene rimelige. Et statlig flyselskap (Biman Bangladesh Airlines) ogtre private, bangladeshisk-registrerte flyselskap (NovoAir, Regent Airways  og US-Bangla Airlines) opererer flyvningene innenlands. De bangladeshiske flyselskapene har flere daglige/ukentlige flyvninger til de hyppigst besøkte delene av landet: Dhaka, Chattogram, Cox’s Bazar, Sylhet, Jessore, Barisal, Saidpur og Rajshahi. Selskapene gjennomfører også noen flyvninger til andre land i regionen. Flere utenlandske flyselskaper trafikkerer Hazrat Shahjalal International Airport i Dhaka.

Ifølge IATA (International Air Transport Association) sin IOSA (Iata Operational Safety Audit) sertifisering, er det kun Biman Bangladesh Airlines som er registrert hos dem. De har ingen anmerkninger når det kommer til sikkerhet. 

Elvene er viktige transportårer for varer så vel som personer, og det foretas daglig flere tusen fergeavganger i Bangladesh. Regelmessige forlis med høye dødsfall gjør derimot ferdsel på elvene risikabelt, særlig i monsunsesongen da høy vannstand og mye nedbør øker faren for kantring og forlis. Det er også flere ulykker på elvene i forbindelse med høytider som Eid, da mange reiser fra byene og hjem til sine landsbyer. En hovedårsak til de mange forlisene i Bangladesh er overfylte fartøyer. Mange båter og ferger er dessuten dårlig utstyrt med redningsvester og annet sikkerhetsutstyr.

Dersom man ønsker å reise med båt på fritidsreiser, er dette et alternativ på strekningene Dhaka - Barisal/Khulna/Sundarbans. Første klasse på båter som trafikkerer disse har brukbar komfort. Kontakt bangladeshiske turoperatører for anbefalinger.

Annen praktisk informasjon

Bangladesh har strenge straffer for innførsel og besittelse av narkotika. Alkohol er ikke tilgjengelig med unntak av noen få restauranter, hoteller og internasjonale klubber i Dhaka. Det er straffbart for bangladeshere å være i besittelse av alkohol med mindre man har særskilt tillatelse. Kravet om slik tillatelse gjelder ikke utlendinger.

Bangladesh er et muslimsk land, og kvinner bør bruke ledige klær som dekker skuldrene, armene ned til albuen og beina ned til anklene når de ferdes ute. Dette er ikke minst viktig ved ferdsel til steder der det sjelden kommer utlendinger på besøk.

Kvinner bør unngå å reise rundt i landet på egenhånd og bør ikke ferdes ute alene etter mørkets frembrudd. Bruk av offentlige transportmidler (særlig busser) bør unngås da det kan forekomme ran eller seksuelle overgrep mot kvinner.

Kvinner bør unnlate å håndhilse på bangladeshiske menn, med mindre mennene selv tar initiativ til det, ettersom kroppskontakt med kvinner er uakseptabelt for enkelte.