Bangladesh - reiseinformasjon

Normal, internasjonal luftfart til/fra Bangladesh er gjenopptatt. Endringer i reiserestriksjoner kan komme på kort varsel. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Bangladesh kreves norsk pass med minimum seks måneders gyldighet.

Visum. Visum er påkrevd. Fra Norge søker man visum hos den bangladeshiske ambassaden i Stockholm før utreise. Det bør beregnes minst to uker fra passet sendes fra visumsøker, til passet kan forventes returnert. Norske borgere har tidligere kunnet søke visum ved ankomst i Bangladesh (visa on arrival), men denne ordningen er suspendert grunnet covid-19. Når man fyller ut søknadsskjema til visum, kan man oppleve tekniske problemer. Det kan være hensiktsmessig å ikke forsøke å laste opp passbilde digitalt, da dette kan forsinke prosessen ytterligere. Passfoto må uansett legges ved som fysisk kopi.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt id-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til bangladeshisk politi og kontakte ambassaden i Dhaka. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Dhaka og prosessen kan ta flere dager.

Trafikk. Trafikksikkerheten på veiene i Bangladesh er dårlig og trafikken utgjør den største hverdagsrisikoen. Ulykker skyldes hensynsløs kjøring, et kaotisk trafikkbilde, ukyndige sjåfører og et stort antall teknisk dårlige kjøretøyer. Det er særlig å krysse gatene som fotgjenger som er farlig. Ferdsel på veiene etter mørkets frembrudd frarådes. Planlegg lengre turer godt. Legg inn god margin for eventuelle forsinkelser og/eller motorstopp. De fleste utlendinger leier sjåfør og unngår å kjøre selv. Offentlig transport (buss, taxi osv.) bør unngås.

Terror. Etter et alvorlig angrep i 2016 har det ikke vært terrorangrep rettet mot utlendinger i Bangladesh. Likevel kan det ikke utelukkes at angrep kan komme, og at utlendinger kan bli rammet, selv om de ikke er målgruppen. Reisende må utvise aktsomhet og bør unngå større ansamlinger.

Politisk uro. Det forekommer ofte politiske demonstrasjoner som i blant kan bli voldelige. Demonstrasjonene varsles som regel i forkant og pågår vanligvis ikke i områder hvor utlendinger hyppig ferdes. Likevel bør man trekke seg raskt unna dersom store folkemengder samles. Det anbefales å følge med i lokale og sosiale medier og unngå å ferdes i områder med store folkemengder eller der slike aksjoner er planlagt.

Koronavirus (covid-19). Smitteutviklingen har de seneste månedene gått i bølger, og dette kan forventes å fortsette. Det reelle smitteomfanget er vanskelig å anslå grunnet lavt antall tester. Størst er omfanget i storbyene Dhaka og Chattogram.  

Et ambisiøst vaksinasjonsprogram er iverksatt og skyter fart etter at tilgangen på vaksiner har bedret seg. Høy befolkningstetthet og generelt lav overholdelse av smitteverntiltakene er risikomomenter. Ved opphold i Bangladesh bør man derfor ta forholdsregler for å holde avstand ved å unngå kollektivtrafikk og andre folkemengder. Helsevesenet er generelt utilfredsstillende, og i perioder med høy smitte kan kapasiteten bli sprengt. Den enkeltes ansvar for eget smittevern understrekes.

Innreiserestriksjoner. Innreiserestriksjoner endres hyppig. Innreise fra Norge er tillatt, men med krav om å følge lokale test- og karantenekrav. Norske reisende som har oppholdt seg i andre land enn Norge i perioden frem til ankomst i Bangladesh kan være omfattet av andre og strengere restriksjoner.

Testkrav. Fullvaksinerte reisende med godkjent WHO-vaksinasjonsstatus slipper PCR-test ved fremvisning av vaksinasjonssertifikat. Uvaksinerte reisende må fremvise negativ covid-19 PCR testresultat. Testen må være gjennomført innen 72 timer før avreisetidspunkt.. Barn under tolv år trenger ikke ta PCR-test, men følger samme regler som sine medreisende. Merk at flyselskapene kan ha andre og strengere krav til testing.

Innreisekarantene. Det er ulike karanteneregler avhengig av vaksinasjonsstatus og tidligere destinasjon(er). For tilreisende fra gruppe A (Armenia, Bulgaria, Estland, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Palestina, Romania, Serbia, Slovenia og Ukraina) kreves sju dager hjemmekarantene for vaksinerte og sju dagers institusjonell karantene for uvaksinerte, etterfulgt av PCR-test. Kostnaden tilfaller den enkelte.

Tilreisende som har vært i Botswana, Eswatini, Ghana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe innen de siste 14 dagene, må gjennomføre 14 dagers institusjonell karantene. Kostnaden tilfaller den enkelte.

For tilreisende fra resterende land gjelder ikke karanteneplikt for fullvaksinerte, men uvaksinerte må gjennomføre 14 dagers karantene i eget hjem/oppholdssted. Barn under 18 år vil følge de bestemmelsene som gjelder sine voksne medreisende. Dersom man har symptomer ved ankomst, vil man bli overført til sykehus for videre testing og overføres til offentlig institusjonell karantene.

Annet ved innreise. Ved ankomst i Bangladesh må helsedeklarasjon utfylles og man må gjennom temperaturscreening. Det anbefales å ha med papirkopier (i fysisk format, ikke bare digitalt) av vaksinasjonssertifikat og/eller PCR-test. Noen flyselskap krever at man fyller ut helseskjema digitalt før avreise, finnes her: Passenger's Health Declaration (dghs.gov.bd)

Utreisetest. Flyselskapene følger generelt innreisereglene til ankomstlandene, men kan også innføre egne krav. Reisende må følge det aktuelle flyselskapets bestemmelser vedrørende den destinasjonen de skal reise til. Merk at mellomlandinger kan medføre andre og strengere regler. Dersom negativt covid-19 PCR testresultat kreves fra et myndighetsgodkjent laboratorium, må utskrift av QR-kode fra myndighetenes nettside medbringes til flyplassen.

Annet ved utreise. Reisende må benytte munnbind, gjennomgå temperatursjekk og fylle ut helsedeklarasjon på flyplassen. Beregne god tid, og ha all dokumentasjon inkl. Covid-19 testresultat med QR-kode skrevet ut i flere kopier.

Lokale restriksjoner. Det innføres lokale restriksjoner av ulik art basert på smitteutviklingen. Det har ved tidligere vært nasjonale nedstengninger av landet, og det må forventes at dette kan skje igjen. Bruk av munnbind er pålagt, og det gjennomføres temperaturscreening ved inngang til de fleste bygg. De lokale tiltakene følges opp med ulik grad av håndheving. Følg med i lokale medier for endringer og forlengelser av tiltak.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbud. Den generelle helsesituasjonen og det generelle helsetilbudet i Bangladesh er av gjennomgående lav standard. Mangelfull hygiene og fare for sykehusinfeksjoner er utbredt. Folkehelseinstituttet gir helsefaglige reiseråd og veiledning for utenlandsreiser. Ta kontakt med helsepersonell i Norge i god tid før utreise for vurdering av anbefalte vaksiner.

Sykdommer. Denguefeber forekommer i hele Bangladesh. Det er også rapportert om tilfeller av chikungunya og zikavirus. Beskyttende påkledning, myggnetting og myggmiddel er det viktigste forebyggende tiltakene. For reiser i enkelte områder bør malariaprofylakse vurderes. Matforgiftning og bakterie-/parasitt-infeksjoner kan forekomme. Luftforurensningen i Dhaka er svært høy i den tørre årstiden.

Drikkevann. Vann fra springen bør ikke drikkes. Benytt godkjent drikkevannsfilter eller kjøp drikkevann på flaske.

Volds- og vinningskriminalitet forekommer hyppig i Bangladesh. Ta forholdsregler og vær forsiktig til enhver tid. Man bør så langt som mulig unngå å ferdes ute etter mørkets frembrudd. Politiet er som regel hjelpsomme overfor utlendinger, selv om korrupsjon er et problem. Kvinner bør imidlertid ikke møte alene på politistasjonen pga. risikoen for seksuell trakassering. Meld fra til ambassaden om ethvert tilfelle av overgrep.

Bangladesh rammes regelmessig av flom og fra tid til annen også sykloner. Planlegger man lange reiser i Bangladesh under monsuntiden, bør man undersøke på forhånd om det går an å ferdes som normalt. Deler av Bangladesh ligger i risikosone for jordskjelv, og konsekvensene kan bli alvorlige dersom landet skulle rammes av et kraftig jordskjelv. Reisende bes ta nødvendige forbehold for innenlandsreiser og oppholdssteder.

Når man reiser til Bangladesh, er man underlagt bangladeshisk lovgivning. Disse kan avvike meget fra de norske, og forholdene i fengsel kan være svært vanskelige.

Bangladesh har strenge straffer for innførsel og besittelse av narkotika. Bangladeshere har ikke lov til å være i besittelse av alkohol uten særskilt tillatelse. Dette gjelder ikke utlendinger, men det er relativt få steder som serverer alkohol og det er strenge kvoter ved innreise.

Homofili er forbudt og kan straffes med fengsel i opptil to år. Loven anvendes svært sjelden, men homofile anbefales å utvise forsiktighet på offentlige steder.

Situasjonen for kvinner kan oppfattes som krevende og restriktiv sett med norske øyne. Det er tilrådelig å utvise aktsomhet, særlig om man reiser alene. Kvinner bør bruke ledige klær som dekker skuldre og knær når man ferdes utendørs/blant lokalbefolkningen. Bruk av offentlige transportmidler (særlig busser) bør unngås da det kan forekomme ran eller seksuelle overgrep mot kvinner. Kvinner bør unnlate å håndhilse på bangladeshiske menn, med mindre mennene selv tar initiativ til det, ettersom kroppskontakt med kvinner er uakseptabelt for enkelte.

Besittelse av pornografi eller annen «uanstendig» litteratur, filmer e.l. er forbudt. Samvær med prostituerte er forbudt.

Lokalt nødnummer: 999

Kontaktinformasjon til turistpolitiet: Bangladesh Police – Tourist police.

Ambassadens telefonnummer: +880 255668570. For nødssituasjon eller krise utenfor åpningstid, kontakt UDs døgnoperative senter.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside

Bangladesh. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Bangladesh