Libanon - reiseinformasjon

Antall smittede av covid-19 har økt kraftig siden nyttår. Det rapporteres daglig om flere tusen nye smittede og et økende antall dødsfall som følge av covid-19-sykdom. Fra 1. mars gjelder et nasjonalt portforbud mellom 20:00 og 05:00. Se «Innreise» og «Helse» for mer informasjon om koronasituasjonen.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Libanon - reiseråd

Alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Syria nærmere enn ti km fra grensen, frarådes, inkludert byene Arsal og Hermel. Alle reiser og opphold nærmere enn fem kilometer fra den såkalte blå linjen mot Golan, frarådes. 

Alle reiser til den palestinske flyktningleiren Ain el Hilweh frarådes. Alle reiser til Beiruts sørlige forsteder (Dahiyeh) frarådes, med unntak av den internasjonale flyplassen og hovedveien til denne. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Sør-Libanon sør for elven Litani, frarådes, med unntak av byen Tyre og områder vest for hovedveien Saida-Tyre-Naquora. 

Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Bekaa-dalen nord for Zahleh, med unntak av Baalbek by og hovedveien til Baalbek, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til Tripoli, frarådes. Reiser og opphold som ikke er strengt nødvendige til provinsen Nord-Libanon (distriktene Akkar og Miniyeh-Danniyeh), frarådes.

Sikkerhet

Oppryddings- og reparasjonsarbeider etter eksplosjonen i Beirut havn 4. august 2020 pågår fortsatt. De landsomfattende demonstrasjonene som har preget Libanon siden midten av oktober 2019 har avtatt i intensitet, men voldelige sammenstøt forekommer. Norske reisende og fastboende oppfordres til å utvise aktsomhet ved all ferdsel ute.

Libanon er inne i en alvorlig økonomisk krise, og bankene utøver en form for kapitalkontroll. Det er for tiden ikke mulig å ta ut amerikanske dollar med internasjonale kredittkort i minibanker. Lokal valuta er tilgjengelig i minibanker som aksepterer internasjonale kredittkort. Situasjonen forblir uoversiktlig og kan endre seg raskt. Norske reisende og fastboende oppfordres til å utvise aktsomhet ved all ferdsel ute, unngå store folkemengder, holde seg oppdatert om utviklingen, og følge råd fra lokale myndigheter. Norske borgere som befinner seg i Libanon anbefales også å registrere seg på reiseregistrering.no.

Sikkerhetssituasjonen i Libanon påvirkes i tillegg av krigen i nabolandet Syria. Det er generelt høy sikkerhetsberedskap i landet. I enkelte områder er det fortsatt tilstedeværelse av væpnet milits.

Faren for terrorangrep eller utbrudd av væpnede sammenstøt er høyere i enkelte områder. Dette gjelder spesielt nord-øst i Bekaadalen, områder langs grensen til Syria, Beiruts sørlige forsteder, Tripoli og provinsen Nord-Libanon og flere av de palestinske flyktningleirene. Sikkerhetstruende hendelser langs den såkalte «blå linjen» mot Israel eller i Unifils operasjonsområde kan forekomme. Terrorangrep eller andre sikkerhetstruende hendelser i andre områder av Libanon kan ikke utelukkes.

Eventuelle besøk i palestinske flyktningleirer bør skje via organisasjoner med tilstrekkelig lokal innsikt og etter en nærmere vurdering av sikkerhetssituasjonen i den aktuelle leiren.

Norske reisende bør være oppmerksomme på at det fortsatt kan finnes rester av klasevåpen og antipersonellminer i deler av Libanon. Ved turgåing anbefales det å følge oppmerkede løyper og forhøre seg med lokalbefolkningen i området.

Det er høye ulykkestall i trafikken. Det kjøres i høye hastigheter, og trafikkbildet er uoversiktlig og uforutsigbart. Kjøremønstrene er annerledes enn i Norge, og trafikkregler overholdes ikke alltid. Det oppfordres til kun å bruke taxi fra registrerte selskaper, som er tydelig merket. Bruk av såkalte service-taxi, hvor man deler taxi med flere ukjente, frarådes.

Det er risiko for jordskjelv i Libanon. I februar 2008 ble landet rammet av flere jordskjelv, der det største var på 5,3 på Richters skala. Det ble bare rapportert om mindre skader.

Lokale nødnumre er: 112 - generelt nødnummer (politi), 140 - medisinsk hjelp/ambulanse (Libanesisk Røde Kors), 175 - brannvesen.

Ved en krise eller nødsituasjon kontakt ambassaden på telefon:
+961 (0)1 763 200 eller e-post emb.beirut@mfa.no.

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no.   

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Den reisende har selv ansvar for å påse at reisedokumentet er gyldig for innreise og å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Oppdatert informasjon kan hentes på nettsidene til de respektive ambassadene.

Alle reisende til Libanon, må ha reiseforsikring som er gyldig for hele oppholdet, og som også dekker covid-sykdom. En slik forsikring kan kjøpes på nett eller ved ankomst (egen forsikringsskranke). Alle reisende må kunne framvise negativ PCR-test ved innsjekking. Testresultatet skal ikke være eldre enn 96 timer ved ankomst Libanon. Et elektronisk skjema fra denne nettsiden Impact (pcm.gov.lb) må fylles ut for oppfølging av karanteneplikten ved ankomst. Kvittering på utfylt skjema framvises ved innsjekking eller før ombordstigning. Med virkning fra 27. januar må reisende ta en ny PCR-test ved ankomst, og deretter være i karantene på sin oppgitte bostedsadresse i tre dager (72 timer). Når karanteneperioden er over skal det umiddelbart tas en ny PCR-test. Hvis en reisende tester positivt vil vedkommende bli fulgt opp av lokale helsemyndigheter. Alle kostnader bæres av den reisende. Barn under 12 år er unntatt fra krav til PCR-testing.  

Libanesiske helsemyndigheter krever i tillegg at informasjon registreres på denne nettsiden Covid19 MOPH Pass (arcgis.com) før avreise.

Alle reisende oppfordres til å undersøke hva som gjelder med reisebyrå eller flyselskap når reisen kjøpes.

Det er libanesiske myndigheter som bestemmer hvilke krav som gjelder for innreise. De kan kontaktes via den libanesiske ambassaden i Stockholm.

Norske borgere trenger visum for opphold i Libanon. Reisende på norsk pass får turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt utreisedato. Visumet er kostnadsfritt og gjelder vanligvis for en måned ved innreise. Det kan normalt fornyes for opptil 90 dagers varighet ved å oppsøke kontorene til General Security. Visum kan også søkes på forhånd fra libanesisk ambassade eller konsulat. Den libanesiske ambassaden i Stockholm dekker visumsøknader fra Norge.

Reisende vil bli avvist ved ankomst hvis du tidligere har besøkt Israel. Du risikerer å bli holdt tilbake på grensen og nektet innreise. Det gjelder også hvis du planlegger å reise til Israel, eller om du har noe i bagasjen som kan tyde på at du har besøkt eller vil besøke Israel.

Nordmenn som reiser til Libanon med nødpass vil kunne bli nektet innreise, da nødpass ikke aksepteres av libanesiske myndigheter.

Av erfaring blir norske borgere av libanesisk opprinnelse, eller statsløse palestinere født i Libanon, betraktet av libanesiske myndigheter som libanesiske borgere og ikke norske statsborgere. Dette begrenser ambassadens mulighet for å tilby konsulær bistand.

Reisende med reisebevis for flyktninger/utlendingspass (grønt og blått reisedokument) må innhente visum ved den libanesiske ambassaden i Stockholm på forhånd.

Gjenstander for personlig bruk, som elektrisk utstyr, videokameraer o.l. trenger man ikke erklære i tollen ved ankomst og utreise.

Derimot er det ikke tillatt å ta med satellittutstyr til Libanon (satellittelefoner, BGAN eller lignende). Det kan bli konfiskert av myndighetene, og du kan risikere å bli ilagt bøter.

Du kan ta med kjæledyr hvis du har veterinærattest. Nærmere informasjon om toll og andre regler kan fås fra den libanesiske ambassaden i Stockholm.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende og fastboende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg.

Det registreres flere tusen nye smittetilfeller per døgn, og den britiske mutasjonen er påvist i landet. Sengekapasiteten for behandling av personer med koronarelatert sykdom er kritisk lav. Ved inngangen til mars er det meldt om i underkant av 5000 covid-19-relaterte dødsfall.

Med virkning fra 15. mars 2020 ble det innført en medisinsk unntakstilstand for å begrense smittespredningen i samfunnet. Ordningen har blitt forlenget og justert en rekke ganger, og gjelder nå fram til 31. mars 2021. Libanesiske myndigheter har i samarbeid med WHO iverksatt flere tiltak for å begrense smittefaren. Det er krav til bruk av munnbind i butikker og andre steder der mange mennesker ferdes. Situasjonen vurderes kontinuerlig, og endringer i tiltakene kan skje på kort varsel. 

Det offentlige helsetilbudet i Libanon er begrenset, og det må påregnes redusert tilgang til helsetjenester, både private og offentlige. Situasjonen er ytterligere forverret etter eksplosjonen i Beirut 4. august, da flere sykehus og klinikker ble skadet

Det er opprettet et eget telefonnummer, +961 (0)1 59 44 59, som skal benyttes ved mistanke om smitte. Det er også mulig å ringe den generelle nødlinjen i Libanon, 1214 eller libanesisk Røde Kors, 140.

Følg ellers med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon er blant annet tilgjengelig på det libanesiske helseministeriets nettsider (engelsk) og via nettsidene til WHOs landkontor i Libanon (engelsk).

Det vises for øvrig til informasjon om Utenriksdepartementets reiseråd knyttet til spredningen av koronaviruset.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Mange private libanesiske sykehus og legetjenester i de største byene holder normalt høy standard, men helsevesenet som helhet er under press på grunn av den økonomiske krisen i landet. Dersom antall covid-smittede som trenger behandling på sykehus øker kan behovene raskt overstige kapasiteten både i det private og offentlige helsevesenet.  I rurale områder standarden på helsetilbudet lavere enn i de største byene. Medisinsk behandling kan være svært kostbar i Libanon og reisende oppfordres på det sterkeste til å tegne reiseforsikring før avreise. Merk at libanesiske myndigheter krever gyldig forsikring for behandling av covid-sykdom for alle som ankommer Libanon. Enkelte sykehus krever kontant betaling, og tar ikke kredittkort.

Vann fra springen bør ikke drikkes. Sjekk gjerne forseglingen på vannflasker.

Søk råd hos lege i god tid før avreise om eventuelle vaksiner. Se oversikten over hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler for kortere eller lengre reiser til Libanon.

For mer informasjon se; Folkehelseinstituttet, og Verdens helseorganisasjons (WHO) nettsider om Libanon.


Praktiske opplysninger

Tidsforskjell i forhold til Norge er +1 time. Nasjonal telefonkode er +961.

Libanons myntenhet er libanesiske pund (LBP). Amerikanske dollar (USD) er utbredt. Den offisielle vekslingskursen mellom de to er fastsatt til USD 1 = LBP 1500, og legges fortsatt til grunn av bankene. I kjølvannet av den pågående økonomiske krisen har pundet svekket seg i det lokale markedet og dollar omsettes nå for over 9000 LBP til 1 USD (februar 2021) utenfor bankvesenet. Prisveksten i landet er høy. Per desember 2020 var inflasjonen på 292 prosent, sammenlignet med desember 2019. Subsidierte varer er holdt utenfor.

Visa og Mastercard kan benyttes til uttak av lokal valuta fra minibank. Banker har vanligvis åpent fra 08.30 til 14.00, unntatt søndager. I tilknytting til forskjellig covid-19-tiltak holder bankene periodevis stengt for kunder. Kredittkort aksepteres i de større byene i flere forretninger, restauranter og hoteller. Kontant betaling etterspørres i økende grad, særlig på restauranter og mindre hotell.

Ha alltid kopi av pass med deg. Ved passeringer av militære kontrollposter kan reisende bli spurt om pass eller gyldig ID-dokument. Det er forbudt å ta bilder av sikkerhetsstyrker og militære kontrollposter.

For å ferdes sør og øst for Tyr/Sour trenger man tillatelse fra militærkontoret i Saida. Ambassaden kan ikke bistå i å skaffe slike tillatelser.

Besittelse av narkotika, selv i små mengder, er forbudt og strafferammen er høy.

Strømmen er 220 volt. Stikkontaktene er like de man er vant til i Norge. Strømbrudd er vanlig, også i Beirut.

Utover arabisk er engelsk og fransk utbredt. Kultur og kulturelle koder varierer fra ulike deler av landet. Beirut har mange steder en liberal kultur, mens andre byer og tettsteder er mer tradisjonelle og innebærer for eksempel en strengere kleskode. Dette gjelder også religiøse steder og bygninger.

Libanon observerer både ortodokse og katolske kristne og muslimske høytider, i tillegg til enkelte nasjonale helligdager. De muslimske høytidene flytter seg i tråd med den muslimske kalenderen. Offentlige kontorer og mange forretninger holder stengt i helgen og i offentlige høytider og helligdager. Den enkelte anbefales å undersøke datoer for forestående helligdager.