Russland - reiseinformasjon

Russlands grenser har siden våren 2020 vært generelt stengt. Kun visse kategorier reisende er tillatt å reise ut av eller inn i landet med fly eller over landegrensen. All ordinær flytrafikk til/fra Russland er suspendert. Direkte flyvninger mellom Norge og Russland er fortsatt suspendert (se mer under innreise). Russland har inngått bilaterale avtaler med enkelte land (for nærmere opplysninger, se avsnitt om utreise) om oppretting av regulære flyruter og som hovedregel med gjensidig karantenefri inn- og utreise forutsatt negativ covid-19-test. For annen relevant informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktene Helse og Innreise.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Russland - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til de russiske delrepublikkene Dagestan, Tsjetsjenia, Ingusjetia, Kabardino-Balkaria (inkludert Elbrus-området), Nord-Ossetia og Karatsjajevo-Tsjerkessia, samt de østre og sydlige delene av Stavropolskij Kraj som grenser til Tsjetsjenia.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Aeroflot har siden mai 2021 åpnet for spesielle flyvninger direkte Moskva-Oslo (to ganger ukentlig fra juni). Flyvningene er ikke regulære ruter og kan endres på kort varsel, og endrer ikke innreisevilkårene for reisende. Se bestilling og informasjon på Aeroflots nettsider.

Visum: Russland har visumplikt for norske statsborgere. Visum må skaffes før innreise til landet. Reisende i transitt med flybytte på samme flyplass trenger ikke visum. Skal du bytte flyplass, må du skaffe transittvisum på forhånd.

Russland har innført E-visum som søkes via en elektronisk søknadsportal (ordningen er p.t. suspendert). Det anbefales å lese veiledning til søknadsprosedyren og vilkårene for e-visum svært nøye for å unngå problemer under oppholdet.

Eventuelle spørsmål om visum og opphold  rettes til Russlands ambassade eller til det russiske visumsenteret i Oslo.

På grunn av covid-19-situasjon forlenges utløpet av visum eller oppholdstillatelser automatisk, foreløpig inntil 31. desember 2021. Spørsmål knyttet til de til enhver tid gjeldende visumregler må rettes til russiske myndigheter ved lokalt politi (MVD).

Utenlandske statsborgere skal registreres ved offentlig myndighet senest sju dager etter ankomst til Russland. Hotell eller turistorganisasjoner vil være behjelpelige med registrering. Ved privat innkvartering registreres visumet bl.a. ved politiets passavdeling (pasportnyj stol/OVIR/ОВИР), eller på et postkontor.

Personer med dobbelt statsborgerskap (norsk/russisk) må være oppmerksom på at Russland ikke anerkjenner doble statsborgerskap. Norske borgere som reiser inn i Russland på russisk pass, anses i Russland som russiske borgere, og den norske ambassaden kan i gitte situasjoner normalt ikke bistå overfor russiske myndigheter.

Personer som reiser inn i Russland med russisk pass, må også reise ut med russisk pass (utenrikspass).

Andre reisedokumenter: Reisebevis for flyktninger  og utlendingspass aksepteres for innreise til Russland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Tap av pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort skal meldes til russisk politi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig fremmøte på ambassaden i Moskva eller generalkonsulatet i St. Petersburg eller Murmansk. Tapsmelding fra politi skal fremlegges. Behandlingsstiden kan i noen tilfeller ta flere dager.

Informasjon om pressevisum og akkreditering gis på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva.

I Russland, med unntak av områder omfattet av reiserådet, er det i hovedsak trygt å reise, men ekstra årvåkenhet anbefales. Foruten globalt reiseråd under covid-19-pandemien, gjelder Utenriksdepartementets offisielle reiseråd for reiser til Nord-Kaukasus.

Obs.: Krym er i henhold til folkeretten del av Ukraina. Reiseråd for Krym er oppført under Ukraina.

Terror:  Russland rammes fra tid til annen av terroraksjoner. Oftest forekommer det i Nord-Kaukasus og større byer. Terrorangrep har tidligere primært vært rettet mot russisk politi, soldater og myndighetspersoner, men har også krevd sivile ofre, herunder utenlandske statsborgere. Offentlige samlingsplasser og transportsystemer er mest utsatt, f.eks. jernbanestasjoner og undergrunnsbanene.

Trafikk og kommunikasjon: Russland har et vel utbygd tognett som stort sett er trygt å bruke. Det anbefales ikke å forlate kupeen ubevoktet, og ta spesielt godt vare på eiendelene på nattog

Russiske flyvninger oppfyller ICAOs internasjonale tekniske sikkerhetskrav for luftfart. Innenriksruter, særskilt i fjernere strøk, kan ha varierende sikkerhetsstandard. Servicenivået er gjennomgående på høyde med vestlige selskap.

Veitrafikk. Det russiske veinettet er av varierende kvalitet. Det kreves internasjonalt førerkort (som i Norges utstedes av NAF), og sammen med bilforsikring er dette tilstrekkelig for å kjøre bil i Russland for kortere perioder.. Det er høye dødstall i trafikken og uryddig kjørestil forekommer. Promillegrensen er 0,0, men kjøring i påvirket tilstand forekommer. Det er også rapportert om ran av biler langs landeveiene. Det tas ikke alltid hensyn til fotgjengere.

Veinettet i Moskva og St. Petersburg er moderne og godt utbygd og trafikken stort sett velorganisert, men med tett trafikk. Trafikkreglene overvåkes tett av trafikkpoliti og følges i all hovedsak

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge russiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Reisende bør vise aktsomhet, spesielt dersom de er uvaksinerte. Nye restriksjoner kan bli innført på meget kort varsel.
Det kan være variasjoner mellom regionene.

For mer informasjon se nettsiden til den russiske regjeringen (russisk) og den russiske grensekontrollen (FSB) (russisk) for oppdatert informasjon.

Innreise: Som følge av reiserestriksjoner pga. pandemien kan som hovedregel bare russiske statsborgere reise inn i Russland. Det gjøres unntak for innreise for visse kategorier, bl.a. diplomater, personer med tillatelse til å arbeide (og i noen tilfeller deres familiemedlemmer) og personer med oppholdstillatelse.

Spørsmål knyttet til russiske reiserestriksjoner må rettes til russiske myndigheter.

For reisende til Moskva: Restriksjoner og tiltak endres raskt. Reisende anbefales å holde seg oppdatert over gjeldende bestemmelser hos ansvarlig russisk myndighet, f.eks. på borgermesterens hjemmeside eller bymyndighetenes hjemmesider.

For reisende til/fra Murmansk fylke: Føderale regler gjelder for innreisende utenlandske borgere. Russlands regjering besluttet 12. mars 2020 midlertidig stopp av passering til Russland av utenlandske (ikke-russiske) statsborgere over den norsk-russiske landegrensen (Storskog/Borisoglebsk). Du kan imidlertid krysse grensen ved Storskog/Borisoglebsk dersom du oppfyller unntakene for gjeldende innreiserestriksjoner. Restriksjoner og tiltak endres raskt, og reisende bør derfor holde seg oppdatert på regionale myndigheters hjemmesider.

Personer som ønsker å krysse grensen over Storskog til fots, bes på forhånd om å ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk (cg.murmansk@mfa.no, tlf. +7 8152 400 300). Fra og med 15. april og inntil videre er grensen åpen for passering hver dag i tidsrommet 08.00–15.00 norsk tid (09.00–16.00 russisk tid).

For reisende til/fra St. Petersburg: Det er i prinsippet åpnet for å gjenetablere direkte internasjonale flyruter til/fra St. Petersburg. Kun et begrenset antall forbindelser er gjenopprettet (se informasjon på nettsidene til Pulkovo lufthavn). Den russisk-finske grensen er fremdeles stengt for ordinær ferdsel. Også i St. Petersburg må man ta hensyn til restriksjonene som følger av smittevernregimet. I butikker, på offentlig transport og i taxi er det pålegg om å bruke munnbind.

Utreise:
Personer med norsk, norsk og russisk statsborgerskap eller russisk statsborgerskap og oppholdstillatelse i utlandet, kan reise ut av Russland.

Russland har inngått bilaterale avtaler om innreise for vedkommende lands borgere (med ingen eller begrensete restriksjoner om karantene/testing) og gjenoppretting av regulære flyruter For nærmere detaljer, se bl.a. Aeroflot sine sider

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Generelt om helse: Russiske helseforhold er vanligvis gode og medisinsk pleie på et godt nivå. Tilberedelse av mat foregår som oftest på hygienisk akseptabel måte. Det anbefales ikke å drikke vann fra springen. Det kreves ikke spesielle vaksiner for kortere opphold i Russland.

Hiv-smitte er utbredt.

Det offentlige russiske helsevesen har høyt utdannet personell, men mangel på utstyr og medisiner gjør at standarden jevnt over er lavere enn i Norge. Det finnes internasjonale legesentre, tannlegeklinikker og spesialsykehus i de større byene som yter hjelp på høyt kvalifisert nivå mot betaling. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold Reisende bør derfor ha en reiseforsikring (et vilkår for visum).

For offisielle helsefaglige reiseråd henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider.

Man bør til enhver tid være på vakt mot lommetyver og svindlere. Særskilt utsatt er steder hvor mange mennesker trenges sammen, som på metroen, i underganger, på togstasjoner, flyplasser, markeder, turistattraksjoner, hoteller og restauranter. Utlendinger er spesielt utsatt i og rundt utesteder og  etter å ha nytt alkohol. Vær oppmerksom på at voldsterskelen i visse situasjoner kan være vesentlig lavere enn hva man er vant til.

Russisk politi kan sjekke både russere og utlendingers identifikasjonspapirer på gaten. Ha alltid med passet. Har man mistanke om at personer utgir seg for å være politi eller søker økonomisk vinning, bør man insistere på å se identifikasjon, notere seg denne, og eventuelt kreve å bli tatt med til nærmeste politistasjon. Korrupsjon er et problem som kan omfatte både politi og andre tjenestemenn. I tvilstilfeller kan man ta kontakt med ambassaden.

Økonomisk bedrageri er dessverre svært vanlig i forbindelse med ulike former for bekjentskapsformidling, spesielt over internett (se Advarsel mot internettsvindel).

Det forekommer fra tid til annen oversvømmelser, hovedsaklig i Sibir, samt jordskjelv i Nord-Kaukasus og landets stillehavsregion. Jevnlig forekommer det også store skog- og torvbranner.

Homofili er ikke forbudt i Russland, men homofobe holdninger er utbredt. Konservative og nasjonalistiske holdninger kan gi seg utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-russisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil. Generelt bør man holde seg unna sammenstimlinger o.l. der det er fare for at slike konflikter kan oppstå.

Lovforbud mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle relasjoner» trådte i kraft 1. juli 2013. For utenlandske statsborgere medfører overtredelse bot på et ikke ubetydelig beløp, eventuell administrativ forvaring i inntil 15 døgn, samt utvisning.

Norge er representert i Russland med ambassade i Moskva, generalkonsulater i St. Petersburg og Murmansk og honorært konsulat i Arkhangelsk.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Russland oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Nødtelefoner: Felles nødnummer: 112.
Brann 101, politi 102, ambulanse 103 (fra fasttelefon eller mobil)

I en nødsituasjon kontakt den norske ambassaden i Moskva eller generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk. Utenom konsulatenes og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på
tlf.: +47 23 95 00 00 eller på e-post: UDops@mfa.no. 

 

Russland. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Russland.