Russland - reiseinformasjon

Russlands grenser har siden våren 2020 vært generelt stengt. Kun visse kategorier reisende er tillatt å reise ut av eller inn i landet med fly eller over landegrensen. All ordinær flytrafikk til/fra Russland er suspendert. Direkte flyvninger mellom Norge og Russland er fortsatt suspendert. Russland har inngått bilaterale avtaler med enkelte land (for nærmere opplysninger, se avsnitt om utreise) om oppretting av regulære flyruter og som hovedregel med gjensidig karantenefri inn- og utreise forutsatt negativ covid-19-test. For annen relevant informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se under punktene Helse og Innreise.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Russland - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til de russiske delrepublikkene Dagestan, Tsjetsjenia, Ingusjetia, Kabardino-Balkaria (inkludert Elbrus-området), Nord-Ossetia og Karatsjajevo-Tsjerkessia, samt de østre og sydlige delene av Stavropolskij Kraj som grenser til Tsjetsjenia.

 

Helse

Koronavirus (covid-19): Russland er et av landene som er mest berørt av covid-19. Etter en periode med avtagende smittespredning er de fleste smittevernsrestriksjoner opphevet, og det russiske samfunnet er nå nærmest tilbake til normal aktivitet. Det enkelte føderasjonssubjekt (fylke/republikk) innfører smittevernstiltak og karantenebestemmelser etc. basert på lokale forhold. Det er derfor viktig å være klar over at det kan være variasjoner mellom regionene.

For mer informasjon se nettsiden til den russiske regjeringen (russisk) og den russiske grensekontrollen (FSB) (russisk) for oppdatert informasjon.

Russlands grenser ble midlertidig stengt våren 2020 med unntak for visse kategorier russiske og utenlandske statsborgere som kan forlate eller reise inn i landet, se lenke i forrige avsnitt. Bestemmelser om inn-/utreise endres fra tid til annen, ofte med kort frist. Det anbefales alltid å forhøre seg med russiske myndigheter om gjeldende regler for utreise og innreise.  

Utreise: Personer med norsk, dobbelt norsk-russisk statsborgerskap eller russisk statsborgerskap og oppholdstillatelse i Norge kan forlate Russland for å reise til Norge (begrenset til én enkelt utreise over landegrensen, men ubegrenset utreise med fly). Russiske statsborgere som har syke slektninger i utlandet og utlendinger med syke slektninger i Russland, kan reise ut av landet flere ganger.

Norske statsborgere med permanent oppholdstillatelse (вид на жительство) i Russland er likestilt med russiske statsborgere. Spørsmål om restriksjoner for utreise fra Russland må rettes til russiske myndigheter.

Russland har med enkelte land inngått bilaterale avtaler om oppretting av regulære flyruter og som hovedregel med gjensidig karantenefri inn- og utreise forutsatt negativ covid-19-test. Per i dag gjelder dette bl.a. landene Storbritannia (midlertidig suspendert til 16. mars 2021), Finland, Sverige, Tyrkia, Sveits, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan (merk krav til karantene med unntak for visse grupper). På flyvninger til Russland fra disse landene kreves ved innsjekking fremleggelse av negativ covid-19-test tatt tidligst 72 timer før ankomst til Russland. For nærmere opplysninger, se Aeroflots nettsider.

Andre flyvninger til Europa er for tiden europeiske eller russiske flyselskapers spesialflyvninger fra Moskva (til bl.a. Frankfurt, Amsterdam, Paris). Billetter legges ut for salg på de respektive flyselskapenes bookingsider.

Innreise: Som følge av reiserestriksjoner pga. pandemien kan som hovedregel bare russiske statsborgere reise inn i Russland.  Det gjøres unntak for innreise for visse kategorier, bl.a. diplomater, personer med tillatelse for å arbeide (og i noen tilfeller deres familiemedlemmer) og personer med oppholdstillatelse. For de to sistnevnte gruppene forutsettes forhåndstillatelse fra relevant myndighet, som gis på visse vilkår.

Personer som skal arbeide i Russland, må i 14 dagers karantene ved ankomst uavhengig av covid-19-test. For reisende med arbeid i Russland som formål er det arbeidsgivers ansvar å undersøke gjeldende regler og skaffe til veie de rette tillatelser.

Russiske statsborgere som har syke slektninger i utlandet, og utlendinger med syke slektninger i Russland, kan reise inn i landet flere ganger.

For reise med fly til Russland, se foregående avsnitt om utreise.

For reiser over den russisk-norske landegrensen, se avsnittet om Murmansk.

Spørsmål knyttet til russiske reiserestriksjoner må rettes til russiske myndigheter.

For reisende til Moskva: Moskva er ifølge offisielle statistikker fremdeles episenteret for covid-19 i Russland. Smittetallene er stabilisert etter en vesentlig nedgang over sommeren. Fra 9. juni er det gitt lettelser i de strenge smitteverntiltakene som Moskva–myndighetene innførte for å unngå smittespredning. Per i dag er det så godt som normal aktivitet i Moskva, med påbud om munnbind og hansker på offentlige steder. Tiltak endres raskt og det anbefales å oppdatere seg på gjeldende tiltak og bestemmelser hos ansvarlig russisk myndighet, f.eks. på borgermesterens hjemmeside eller bymyndighetenes hjemmesider.

For reisende til/fra Murmansk fylke: Russlands regjering besluttet 12. mars 2020 midlertidig stopp av passering til Russland av utenlandske (ikke-russiske) statsborgere over den norsk-russiske landegrensen (Storskog/Borisoglebsk).

Også den norske grensen er stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse, men det er inntil videre mulig for norske statsborgere og personer med lovlig opphold å krysse grensen til Norge, forutsatt at man følger norske karantenebestemmelser. Det er ikke lenger krav om karantene for tilreisende til Murmansk fylke fra andre deler av Russland.

Personer som ønsker å reise til Norge over Storskog og ikke kjører egen bil, må ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk (cg.murmansk@mfa.no, tlf. +7 8152 400 300) for bistand til å organisere transport frem til grensen. Fra og med 15. april og inntil videre er grensen åpen for passering hver dag i tidsrommet 08:00-15.00 norsk tid (09.00-17.00 russisk tid).

Russiske og utenlandske borgere som reiser inn over landegrensen plikter å varsle om sin ankomst og må direkte i 14 dagers isolasjonskarantene. Ved fravær av symptomer skal man på den 10. dagen avlegge negativ covid-19-test for å kunne avslutte karantenen som planlagt. Utlendinger som ikke disponerer bopel i Murmansk fylke vil bli tatt inn til observasjon/innlagt.

Utenlandske borgere som ankommer med fly må ikke i karantene dersom de kan fremlegge en negativ covid-19-test som er tatt tidligst tre dager før avreise og som er oversatt til russisk.

Russiske borgere som reiser inn med fly plikter å varsle om sin ankomst og må innen tre dager fremlegge negativ covid-19-test, dersom karantene skal unngås.

For reisende til/fra St. Petersburg: Det er i prinsippet åpnet for å gjenetablere direkte internasjonale flyruter til/fra St. Petersburg. Kun et begrenset antall forbindelser er gjenopprettet (se informasjon på nettsidene til Pulkovo lufthavn). Den russisk-finske grensen er fremdeles stengt for ordinær ferdsel. Også i St. Petersburg må man ta hensyn til restriksjonene som følger av smittevernregimet. I butikker, på offentlig transport og i taxi er det pålegg om å bruke munnbind og hansker. Personer som er over 65 år eller tilhører en risikogruppe er pålagt å holde seg inne («selvisolasjon»).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Russiske helseforhold er vanligvis gode, og mat tilberedes som oftest hygienisk. Det anbefales ikke å drikke vann fra springen. Det kreves ikke spesielle vaksiner for kortere opphold i Russland.

Russland har et raskt voksende antall personer som er hiv-smittet.

Det offentlige russiske helsevesen har høyt utdannet personell, men mangel på utstyr og medisiner gjør at standarden jevnt over er lavere enn i Norge. Det finnes internasjonale legesentre, tannlegeklinikker og spesialsykehus i de større byene som yter hjelp på høyt kvalifisert nivå mot betaling. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold og det er derfor nødvendig å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Russland.

For offisielle helsefaglige reiseråd henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider.

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. 

Visum: Den reisende har et selvstendig ansvar for å lese innreisebestemmelsene (visum­bestemmelsene) og overholde disse, bl.a. benytte riktig søknadsprosedyre, oppgi korrekte og nøyaktige opplysninger og overholde visumbestemmelser inkludert gyldighetstid. Kontroller alltid at riktig visum er utstedt (visumtype, personlige opplysninger, varighet) før utreise.

Det anbefales å hente informasjon fra den russiske ambassaden i Oslo sine nettsider

Russland har visumplikt for norske statsborgere. Visum kan ikke skaffes ved grensepassering og må skaffes før innreise til landet. Er man i flytransitt, er det ikke nødvendig med transittvisum med mindre man skal skifte flyplass. For reiser fra Russland til Hviterussland og motsatt vei, kreves det visum. Fly fra Hviterussland lander alltid på innenriksterminal i Moskva, og det kreves visum for bytte av terminal. I visumsøknaden skal det oppgis hvilke steder man har planlagt å besøke.

Fra oktober 2019 er elektronisk visum introdusert for reiser til St. Petersburg og Leningrad oblast (fylke) samt Kaliningrad og landets østligste del, for innreiser for kortvarige opphold og på særskilte vilkår. E-visum søkes via elektronisk søknadsportal. Det anbefales å lese veiledning til søknadsprosedyren og vilkårene for e-visum nøye.

Utreisefrist må ikke overskrides. E-visum er kun gyldig i det området det er utstedt for. Det er ikke tillatt å benytte e-visum til å besøke andre deler av Russland. Utreise fra andre deler av Russland med e-visum er heller ikke mulig. Overtredelse av vilkårene for e-visum kan medføre avvisning på grensen og utvisning for en periode.

Eventuelle spørsmål rettes til Russlands ambassade eller det russiske visumsenteret i Oslo.

Opphold utover visumets gyldighetstid anses som brudd på russisk immigrasjonslov og kan straffes med bot og innreiseforbud. Personer som oppholder seg i Russland må sørge for å reise ut av landet innen visumet utløper og senest på visumets siste gyldighetsdag. Etter visumets utløpsdato kan personer uten gyldig opphold bli nektet hotell. Se nærmere informasjon om bistand ved oversittet gyldighetstid på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva. Gyldighetstiden regnes fra midnatt ankomstdagen kl. 00.00 til midnatt siste dag av visumets gyldighetsperiode, kl. 24.00.

Som en midlertidig ordning blir alle visum eller oppholdstillatelser automatisk forlenget. Dette gjelder inntil 15. september 2020. Dette gjelder uansett formål og ved forlengelse av visum som er gyldig eller allerede utløpt. Spørsmål knyttet til de til enhver tid gjeldende visumregler må rettes til russiske myndigheter ved lokalt politi (MVD).

På nettsidene til den russiske ambassaden i Oslo finnes mer informasjon om visum, samt annen nyttig informasjon.

Utenlandske statsborgere må registrere seg senest sju dager etter ankomst til Russland. Hotell eller turistorganisasjoner vil være behjelpelige med registrering. Dersom man bor privat, kan man f.eks. registrere visumet ved politiets passavdeling (pasportnyj stol/OVIR/ОВИР). Det er også mulig å registrere seg via posten.

Personer med dobbelt statsborgerskap (norsk/russisk) bør være oppmerksom på at Russland ikke anerkjenner doble statsborgerskap. Norske borgere som reiser inn i Russland på russisk pass, blir i Russland ansett som russiske borgere, og den norske ambassaden kan i slike situasjoner normalt ikke bistå overfor russiske myndigheter.

Personer som er reist inn i Russland med russisk pass, må også reise ut med russisk pass (utenrikspass), jf. «Reisedokument, pass», nedenfor.

Inn- og utførsel: Ved innreise er det tillatt å passere på grønn sone med inntil 10.000 USD (eller annen valuta) i kontanter uten å måtte fylle ut tolldeklareringspapirer. Det er ingen øvre grense for innførsel av utenlandsk valuta, men større summer og verdifulle gjenstander som elektriske artikler, smykker, instrumenter og antikviteter, må tollklareres (passere på rød sone). Klareringen ved innreise er avgjørende for eventuell utførsel av valuta/verdigjenstandene igjen ved utreise.

Ved utreise må kontantbeløp mellom 3000 og 10.000 USD tollklareres. Høyeste beløp for lovlig utførsel er USD 10.000 (eller annen valuta) med mindre annet er deklarert ved innreise. Tollklareringsdokumenter skal være tilgjengelig ved alle grensepasseringer. For flere detaljer se her.

Ved innførsel av kontanter bør man ha med sedler av nyere dato, og veksling av penger må kun gjøres ved offisielle vekslingskontorer. Det anbefales uansett å ta med minst mulig kontanter da det de fleste steder er lett tilgang på minibanker hvor betalingskort kan benyttes på vanlig måte.

Det er strenge restriksjoner på utførsel av russiske antikviteter, ikoner, medaljer, kunst og andre gjenstander av historisk eller kulturell verdi. Man må derfor ta vare på kvitteringer for alle kjøp av denne type gjenstander i Russland. Utførselssertifikat og godkjenning fra kulturministeriet må fremskaffes før varene kan tas ut av landet, men utførselssertifikater vil ikke bli utstedt for gjenstander som er eldre enn fra 1917.

Reisedokument, pass: Personer som har flyktningstatus i Norge får utstedt et reisebevis (grønt pass). Dette er gyldig for alle land unntatt flyktningens hjemland.

Personer med oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 38 (sterke menneskelige grunner) kan få utstedt et utlendingspass.

Personer som ikke er norske borgere, men har oppholdstillatelse og har fått utstedt reisebevis eller utlendingspass, kan i nødstilfeller (tap av pass) få utstedt et passerbrev ved ambassaden for én hjemreise til Norge.

Ambassaden utsteder manuelle nødpass i tilfeller hvor nordmenn er frastjålet eller har mistet sine ordinære pass. Nødpass utstedes bare til norske borgere. Det er ikke anledning til å utstede nødpass til en person med dobbelt statsborgerskap som er reist inn i Russland med sitt russiske pass.

Pressevisum: Norske journalister trenger både pressevisum og akkreditering for å kunne jobbe som journalist i Russland. Det er viktig å være ute i god tid hvis man vil reise til Russland som journalist. Pressevisum må man søke om på den russiske ambassaden i Oslo eller det russiske generalkonsulatet i Kirkenes. Akkreditering må man søke om fra det russiske utenriksministeriet (MID).

For hele oversikten, les om pressevisum og akkreditering på nettsidene til den norske ambassaden i Moskva.


Sikkerhet

I Russland, med unntak av områder omfattet av reiserådet, er det i hovedsak trygt å reise men ekstra årvåkenhet anbefales. Det er gitt offisielle reiseråd fra UD for reiser til Nord-Kaukasus.

Obs.: Krim (inkludert Sevastopol) er i henhold til folkeretten del av Ukraina. Reiseråd for Krim står følgelig oppført under Ukraina. Reiserådet ser du her.

Merk: I de siste årene, og nå i 2019 er en rekke byer i Russland, blant annet Moskva, St. Petersburg, og Murmansk, ved flere anledninger blitt rammet av et større antall bombetrusler rettet mot blant annet kjøpesentre, jernbanestasjoner, skoler og andre offentlige bygninger. Dette har ført til evakuering av bygninger og midlertidig avstengning av aktuelle områder. Hittil har disse bombetruslene vist seg å være falske. Norske borgere som oppholder seg eller reiser i Russland oppfordres generelt til å være årvåkne, spesielt på offentlige steder, og følge lokale myndigheters råd.

                                                           ***

Norske borgere som oppholder seg i eller er på reise i Russland oppfordres til å være nøye med å følge reglene for visum og alltid bære passet på seg. Det er viktig å overholde visumets gyldighetstid og sjekke varigheten før utreise. Det anbefales å ha kopi av pass og visum et annet sted i bagasjen enn der passet oppbevares.

Russland rammes fra tid til annen av terroraksjoner eller voldshandlinger med tap av menneskeliv, hovedsakelig i Nord-Kaukasus og større byer. Terrorangrepene har tidligere primært vært rettet mot russisk politi, soldater og myndighetspersoner, men vilkårlig terror har også vært årsak til titalls sivile ofre, herunder utenlandske statsborgere. Det er offentlige samlingsplasser og transportsystemer som er mest utsatt, jernbanestasjoner og metroen, undergrunnsbanene.

Nord-Kaukasus utgjør et spesielt fattig og usikkert område, hvor det har forekommet kidnappinger, gisselaksjoner, selvmordsbombere, veibomber og andre voldelige hendelser. Utlendinger har også vært rammet. Ambassaden har liten mulighet til å yte konsulær bistand i Nord-Kaukasus. Bare strengt nødvendige reiser til regionen bør foretas.

Det er de senere år registrert en økning i rasistisk og ekstremistisk motivert voldsbruk, herunder i forbindelse med demonstrasjoner fra rettighetsaktivister.

Russland har som mange andre land sin andel kriminalitet, og man bør til enhver tid være på vakt mot lommetyver og svindlere. Særskilt utsatte steder er områder hvor mange mennesker trenges sammen, som på metroen, i underganger, på togstasjoner, flyplasser, markeder, turistattraksjoner, hoteller og restauranter. Utlendinger har vist seg å være spesielt utsatte i og rundt utesteder og på vei hjem etter å ha nytt alkohol. Man bør være oppmerksom på at voldsterskelen i visse situasjoner kan være vesentlig lavere enn hva man er vant til.

Homofili er ikke forbudt i Russland, men homofobe holdninger er utbredt i det russiske samfunnet. Tradisjonelle og nasjonalistiske holdninger kan gi seg utslag i aggresjon eller vold mot mennesker med ikke-russisk utseende eller ikke-heteroseksuell livsstil. Generelt bør man holde seg unna sammenstimlinger o.l. der det er fare for at slike konflikter kan oppstå.

Lovforbud mot «propaganda overfor mindreårige for utradisjonelle seksuelle relasjoner» trådte i kraft 1. juli 2013. For utenlandske statsborgere medfører overtredelse bot på inntil 100.000 rubler (ca. 14000 kroner), eventuell administrativ forvaring i inntil 15 døgn, samt utvisning fra Den russiske føderasjon.

Russisk politi sjekker både russeres og utlendingers identifikasjonspapirer på gaten, og man bør derfor alltid ha med seg passet for å unngå ubehageligheter. Har man mistanke om at personer utgir seg for å være politi eller søker økonomisk vinning, bør man insistere på å se identifikasjon, notere seg denne, og eventuelt kreve å bli tatt med til nærmeste politistasjon. Korrupsjon er et problem i Russland, som kan omfatte både politi og andre offentlige tjenestemenn. I tvilstilfeller kan man ta kontakt med ambassaden. 

Økonomisk bedrageri er vanlig i forbindelse med ulike former for bekjentskapsformidling, spesielt over internett (se Advarsel mot internettsvindel).

Russland har et vel utbygd tognett som det stort sett er trygt å bruke. Man bør imidlertid ikke forlate kupeen ubevoktet, og man bør ta spesielt godt vare på eiendelene når man reiser med nattog.

Russiske flygninger oppfyller ICAOs internasjonale tekniske sikkerhetskrav for luftfart (se ICAO). Innenriksruter, særskilt i fjernere strøk, kan ha varierende sikkerhetsstandard. Servicenivået er gjennomgående på høyde med vestlige selskap.

Det russiske veinettet er av svært varierende kvalitet. Det kreves internasjonalt førerkort (som i Norges utstedes av NAF), og sammen med bilforsikring er dette tilstrekkelig for å kjøre bil i Russland for kortere perioder. Russland ble i januar 2009 medlem av "grønt kort-systemet", men nordmenn som ikke er kjent med russiske trafikkforhold bør innhente nødvendig informasjon om dette på forhånd. Russerne har høye dødstall i trafikken og en uryddig kjørestil sett med norske øyne. Promillegrensen er 0,0, men det forekommer at førere kjører i påvirket tilstand. Det er også rapportert om ran av biler langs landeveiene. Det tas ikke alltid hensyn til fotgjengere.

Det forekommer fra tid til annen oversvømmelser i Russland, hovedsakelig i Sibir, samt jordskjelv i Nord-Kaukasus og Russlands stillehavsregion. Med jevne mellomrom forekommer det også store skog- og torvbranner.

Norge er representert i Russland med ambassade i Moskva, generalkonsulater i St. Petersburg og Murmansk og honorært konsulat i Arkhangelsk.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Russland oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Nødtelefoner: Felles nødnummer: 112.
Brann 101, politi 102, ambulanse 103 (fra fasttelefon eller mobil)

I en nødsituasjon kontakt den norske ambassaden i Moskva eller generalkonsulatene i St. Petersburg og Murmansk. Utenom konsulatenes og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på
tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.


Praktisk informasjon

Russland strekker seg over elleve tidssoner. Tidsforskjell mellom Norge og sentral russisk tid (Moskva, St. Petersburg) er om sommeren + 1 time og om vinteren + 2 timer (UTC+3)

Den russiske rubelen er eneste gangbare valuta. Det er ikke nødvendig å ta med seg store mengder hard valuta. Minibanker er svært vanlig i de større byene, og de fleste butikker og restauranter aksepterer kredittkort. Ved reise til mindre steder bør man ta med russiske kontanter. 

Retningsnummer +7, Moskva +7 495 og +7 499.  Mobilnettet i Russland er av type GSM og godt utbygd. Det er dekning i alle sentrale strøk.

Russland benytter 220 volt med samme type stikkontakter som i Norge.

Bank, offentlige kontorer og butikker har vanligvis åpningstid fra 10.00-19.00. Mange butikker har også døgnåpent og på søndager. I mindre sentrale strøk er det vanlig med pause midt på dagen.

Nasjonale helligdager: 1.-5. januar (nyttår), 7. januar (russisk-ortodoks jul),
23. februar («Fedrelandets forsvareres dag»), 8. mars (kvinnedagen), 1. mai (arbeidernes dag), 9. mai (seiersdagen), 12. juni (russisk nasjonaldag/uavhengighetsdagen) og 4. november («fredens og forsoningens dag»). Faller helligdagen på en lørdag eller søndag, flyttes fridagen ofte til nærmeste vanlige ukedag.

Grønt kort (bilforsikring): Fra 1. januar 2009 er Russland, som det 45. landet i rekken, medlem i grønt kort-systemet. Dette innebærer at kjøretøy fra de øvrige 44 land, herunder norskregistrerte, med gyldig grønt kort utstedt i registreringslandet kan passere inn over russisk grense og kjøre i Russland uten å måtte tegne russisk grenseforsikring. 

Russisk er offisielt språk, og kun et mindretall, hovedsakelig yngre mennesker i de større byene, behersker engelsk. Det er en fordel å kunne det kyrilliske alfabetet. Russere kler seg forholdsvis formelt, og det er vanlig å pynte seg når man skal ut på konserter, restauranter osv.

Det er forbudt å fotografere militære installasjoner eller områder av strategisk betydning, deriblant flyplasser, og enkelte offentlige bygg.

Promillegrensen i Russland er satt til 0,0. Det er strenge straffer for bruk og besittelse av narkotika. Forholdene i fengslene er ulik de man finner i Norge.

Under finner du en liste over Norges ambassade i Moskva og konsulater i Russland:

Den Kongelige Norske ambassade i Moskva
Adresse: Ulitsa Povarskaja 7, 115127 Moskva
Nærmeste metrostasjon: Arbatskaja (lyseblå linje) 
Telefon: +7 499 951 1000
Faks: +7 499 951 1001
E-post: emb.moscow@mfa.no
Hjemmeside: https://www.norway.no/ru/russia/
Kontortid: 09.00-17.00 (16.00 fredag). Sommertid: 09.00-16.00

Generalkonsulatet i St. Petersburg
Adresse: Ligovskij prospekt 13-15 (3. etasje), 191014 St. Petersburg
Telefon: +7 812 612 41 00 / +47 23 95 90 00
Faks: + 7 812 612 41 01
E-post: cons.gen.stpetersburg@mfa.no
Hjemmeside: Generalkonsulatet i St. Petersburg
Kontortid: 09.00-17.00 (16.00 fredag). Sommertid: 09.00-16.00

Generalkonsulatet i Murmansk
Adresse: Proezd Kapitana Tarana 25 (6. etasje), 183025 Murmansk
Telefon: +7 815 240 0300
Faks: +7 815 240 0301
E-post: cons.gen.murmansk@mfa.no
Hjemmeside: Generalkonsulatet i Murmansk
Kontortid: 09.00-16.00 

Kgl. norsk honorært konsulat, Arkhangelsk
Adresse: Ul. Pomorskaja, 16, 163000 Arkhangelsk, Russland
Honorær konsul i Arkhangelsk er Andrej Sjaljov
Telefon: +7 8182 65 10 43
E-post: arkhangelsk@barents.no