Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024 fra Finansdepartementet

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2024 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Skatt

Ekstra arbeidsgiveravgift

Innslagspunktet for den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften heves fra 750 000 til 850 000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Differensiert arbeidsgiveravgift - fribeløpet

Fribeløpet i arbeidsgiveravgiften økes fra 500 000 til 850 000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Formuesskatt

Kalkulasjonsrenten som benyttes ved beregningen av markedsverdien av næringseiendom for formuesskatt, økes med 1 prosentenhet for eiendommer som er lokalisert utenfor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Trinnskatt

Satsene for trinn 1 og 2 videreføres uendret, og innslagspunktene for disse trinnene lønnsjusteres. Satsene for trinn 3,4 og 5 økes med 0,1 prosentenheter. Innslagspunktene for trinn 3 og 4 økes noe mindre enn anslått lønnsvekst, mens innslagspunktet for trinn 5 reduseres. Trinn 3 får en sats på 13,6 prosent fra 670 000 kroner, trinn 4 får en sats på 16,6 prosent fra 937 900 kroner, og trinn 5 får en sats på 17,6 prosent fra 1 350 000 kroner.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Trygdeavgift

Satsene for trygdeavgift for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, til henholdsvis 7,8 og 11,0 prosent. Satsen for pensjon videreføres på 5.1 prosent. Nedre grense for trygdeavgift videreføres på 69 650 kroner.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Personfradrag

Personfradraget økes fra 79 600 kroner til 88 250 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Minstefradrag

Øvre grense for minstefradrag i lønn/trygd og pensjon videreføres nominelt fra 2023 på henholdsvis 104 450 kroner og 86 250 kroner.

Særskilt fradrag og trinnskatt i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms

Finnmarksfradraget økes fra 20 550 kroner til 30 000 kroner. Den særskilte trinnskattesatsen for trinn 3 i tiltakssonen oppheves, slik at satsen og innslagspunktet for trinn 3 blir lik som i resten av landet. Trinn 3 i tiltakssonen får derfor en sats på 13,6 prosent med innslagspunkt på 670 000 kroner.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Særskilt fradrag for sjøfolk

Reglene for sjøfolkfradrag endres når det gjelder kravet til utseilt distanse for skip i fart. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Fradrag for fagforeningskontingent mv.

Fradraget for fagforeningskontingent mv. økes fra 7 700 kroner til 8 000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Satser for kost på brakke mv. og for langtransportsjåfører

Satsene for fradrag og dekning av merkostnader til kost for opphold på brakke mv. og for langtransportsjåfører økes til 400 kroner per døgn. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Etterlatteytelser

Skattleggingen av etterlatteytelser fra folketrygden endres som følge av endringer i folketrygdens ytelser til etterlatte. Ny omstillingsstønad skattlegges som lønn.

Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Barnepensjon

Skattleggingen av barnepensjon endres. Barnepensjon fra folketrygden og fra andre ordninger skal skattlegges på samme måte som kapitalinntekt med et nytt særskilt fradrag i barnepensjonen på 30 000 kroner. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2024.

Avskrivningssats for elvarebiler

Den forhøyede satsen for avskrivning av elvarebiler oppheves. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Hjemmel til å skattlegge utenlandske selskap som deltar i mineralvirksomhet mv.

Det innføres skatteplikt til Norge for utenlandske selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel.

Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler

Grensen for direkte utgiftsføring av kostnad til erverv av driftsmidler økes fra 15 000 kroner til 30 000 kroner. Det samme gjelder grensen for avskrivning av rest på saldo.

Endringene gjelder fra og med 1. januar 2024.

Utflyttingsskatt

Reglene om utflyttingsskatt ved overføring av aksjer mv. til utlandet, er utvidet til å gjelde ved overføring til enhver person og innretning som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge.

Endringen gjelder fra og med 3. desember 2023.

Lovfesting av skattefritakspraksis

Reglene for skattefri omorganisering er endret, ved at tre typetilfeller fra skattefritakspraksis er lovfestet. Dette gjelder grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond, sammenslåing og deling av sparebanker og konvertering av fusjons- og fisjonsfordringer.

Endringene gjelder fra og med inntektsåret 2023.

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter mv.

Det blir presisert at oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte og -gevinster mv. også skal gjelde ved utbetalinger mv. til dødsbo.

Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Jordbruk

Som en oppfølging av jordbruksoppgjøret skal gevinst også ved separat realisasjon av melkekvote være fritatt for personinntektsberegning. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Rentebegrensningsreglene

Det er gjort endringer knyttet til den såkalte EBITDA-regelen mellom nærstående i skatteloven § 6-41 niende ledd, samt justering av hvilke typer konsernbidrag som skal trekkes fra i fradragsrammen etter skatteloven § 6-41 tredje ledd.

Inntektsfastsettingen i grunnrenteskatt for havbruk – finansielle instrumenter

For oppdrettsnæringen er finansielle sikringskontrakter et alternativ til å forplikte seg til fysisk levering av fisk, men likevel sikre inntekten. Finansielle kontrakter vil derfor kunne inngå i grunnrenteskattepliktig inntekt, dersom de er inngått mellom uavhengige og rapporteres til prisrådet.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Regjeringspartiene har blitt enige med Høyre, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra og med 2024. Formålet med grunnrenteskatten er at den over tid skal bidra med inntekter til fellesskapet, på en effektiv måte. På kort sikt anslås det ikke noe netto proveny fra grunnrenteskatten, hvilket må ses i lys av romslige overgangsordninger for eksisterende vindkraftanlegg. Vertskommunene sikres stabile inntekter gjennom produksjonsavgift på 2,3 øre/kWh.

Grunnrenteskatt på vannkraft

Industrikraftunntaket i grunnrenteskatten for vannkraft endres slik at det også gjelder for kraft i avtaler med varighet på mellom tre og sju år.

Skattebetaling

Utbetaling av tilgodebeløp på skatt og avgift skal skje til skattepliktiges konto, med mindre Skatteetaten har besluttet noe annet.

Kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt

Gjeldende praksis for utmåling av kompensasjon ved brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon, når vedtak om tilleggsskatt ikke er fattet innen rimelig tid, endres. Kompensasjonen vil utgjøre om lag 22 300 kr per år.

Frister for endring av klagenemndsvedtak på skatteområdet

Klagenemndene har adgang til å endre sine egne vedtak når det oppdages feil. Fristene for slik endring utvides nå, slik at det alltid skal løpe en frist på seks måneder fra vedtaket er sendt den skattepliktige.

Avgift

Engangsavgift

For personbilene (avgiftsgruppe b) reduseres innslagspunktet for de positive satsene i CO2- komponenten fra 82 g/km til 70g/km. For varebilene (avgiftsgruppe b) økes de positive satsene i CO2-komponenten med 10 pst. utover prisjustering. Det særlige vektfradraget for ladbare hybridbiler avvikles.  Reglene for beregning av refusjon av engangsavgift ved eksport endres slik at refusjonen baseres på opprinnelig betalt engangsavgift. Endringene gjelder fra og med 1. januar 2024.

Kjøretøy som benyttes i reindriftsnæringen

Adgangen til avgiftsfri bruk av snøscootere og firehjuls terrenggående motorsykler i reindriftsnæringen utvides til også å omfatte tohjulsmotorsykler. Dette gjelder både under engangsavgiften og merverdiavgiften. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Avgift på trafikkforsikringer

Satsene i trafikkforsikringsavgiften reduseres med 1,10 kroner pr døgn for alle kjøretøy unntatt elbiler (avgiftsgruppe f). Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Veibruksavgift på drivstoff

Veibruksavgiften på bensin og mineralolje reduseres med henholdsvis 0,26 og 0,32 kroner per liter etter prisjustering. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Avgift på kraftproduksjon (høyprisbidrag)

Avgiften på kraftproduksjon (høyprisbidraget) avvikles. Endringen trer i kraft fra og med 1. oktober 2023.

Økte klimaavgifter

I 2024 økes avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med 19 prosent. Økningen gjelder CO2-avgiften på mineralske produkter, avgiften på hydrofluorkarboner og perfluorkarboner, og avgiften på SF6.

Økningen følger opp den varslede opptrappingen av avgiftene til 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030. Avgiftene blir 1 176 kroner per tonn CO2 i 2024. I tillegg økes den generelle satsen for mineralolje med 4 øre utover prisstigning for å prise utslipp av lystgass (N2O). Satsene på naturgass og LPG til veksthusnæringen økes til 15 pst. av generelt nivå for ikke-kvotepliktige utslipp. I 2024 innføres det også en redusert sats for mineralolje, naturgass og LPG til bruk i kvotepliktig inneriks sjøfart. I tillegg økes den reduserte satsen for kvotepliktig industri fra 23 til 24 øre per liter slik at den er høyere enn minstesatsen i EUs energiskattedirektiv. Avgiftssatser for kvotepliktige utslipp i petroleumsvirksomheten og luftfarten videreføres reelt i 2024.

Avgift på forbrenning av avfall

Avgiften differensieres mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige forbrenningsanlegg med henholdsvis kr 176 og 882 per tonn CO2. Endringen gjelder fra 1. januar 2024.

Avgift på TRI og PER

Avgiften på TRI og PER avvikles fra 1. januar 2024.

Prosenttoll

Det innføres prosenttoll på potet mv., hel issalat, knollselleri, rødbeter og hel kålrot. Endringen gjelder fra og med 1. januar 2024.

Merverdiavgift – endring i avgiftsfritak for elektroniske aviser

Elektroniske aviser kan fra 1. januar 2024 ha et større innhold av levende bilder og lyd. I dag må aviser «i hovedsak» inneholde tekst eller stillbilder for å omfattes av merverdiavgiftsfritaket for aviser, i praksis et krav om at 80 pst. av innholdet må bestå av tekst og stillbilder. Dette endres til at aviser må inneholde «en overveiende andel tekst og stillbilder», som i praksis innebærer at kravet til innholdet av tekst eller stillbilder reduseres til mer enn 50 pst.

Finansmarkedene

Bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter

Lov om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. trer i kraft 1. januar 2024. Det innføres et sammenslått og kundefordelt bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter som vil erstatte dagens tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond, og kunne dekke negativ avkastning.

Forskrift om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter

I forbindelse med nye lovregler om bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter har det blitt fastsatt nødvendige forskriftsendringer for innføring av disse reglene. Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

Forlengelse av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

I endringsforskrift 14. desember 2023 har  Finansdepartementet forlenget midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud. Etter endringsforskriften oppheves den midlertidige forskriften 1. januar 2025.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader

Departementet har i forskrift 14. desember 2023 fastsatt forsinkelsesrenten og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner for første halvår 2024. Forskriften trer i kraft 1. januar 2024. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. juni 2023 nr. 1075.

Kapitalsammensetning i bankenes pilar 2-krav

Departementet har i forskrift 20. desember 2023 fastsatt en ny § 46 i CRR/CRD IV-forskriften i ny del XIV om foretaksspesifikke kapitalkrav og kapitalkravsmargin (pilar 2). Forskriftsendringen gjør at de kravene til kapitalsammensetning i pilar 2 som følger av kapitalkravsdirektivet vil gjelde for alle banker. Forskriften trer i kraft 31. desember 2023.

Endringer i forskrift om finansforetak og finanskonsern (Alpha Insurance-saken)

Departementet har i forskrift 21. desember 2023 fastsatt en ny § 20A-8 i finansforetaksforskriften. Forskriftsendringen følger opp bevilgningen i statsbudsjettet for 2024 som skal sikre at Garantiordningen for skadeforsikring kan behandle og utbetale krav fra skadelidte norske arbeidstakere på like vilkår, uavhengig av om yrkesskadeforsikringen var tegnet i den norske filialen til Alpha Insurance A/S eller direkte i det danske morselskapet. Forskriften trer i kraft 1. januar 2024.

Annet

Avvikling av det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer under 350 kroner

I 2020 ble 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer avviklet. For varer med verdi til om med 3 000 kroner er plikten til å beregne og betale merverdiavgift pålagt den utenlandske tilbyderen (selgeren) av varen gjennom VOEC-ordningen. Fortsatt gjelder et midlertidig deklareringsunntak for varer med verdi under 350 kroner. Dette midlertidige unntaket gjelder ikke for næringsmiddel, restriksjonsbelagte varer og særavgiftspliktige varer. For slike varer ble 350-kronersgrensen avviklet 1. januar 2020. Fra 1. januar 2024 avvikles også det midlertidige deklareringsunntaket for alle varer.

Som ledd i avviklingen innføres det en plikt for transportører til å gi opplysninger om VOEC-nummeret til for varer omfattet av VOEC-ordningen elektronisk til tollmyndighetene, kravet til å omfattes av ordningen med samlefortolling reduseres og det innføres en månedlig oppgjørsordning for varer som blir samlefortollet.