Invitasjon til å bidra med innspill til utforming av ordning for etablerte kompanier

Regjeringen har varslet at en tilskuddsordning for etablerte kompanier skal tre i kraft i 2022. Kulturdepartementet er i gang med utforming av en slik ordning, og ønsker en bred involvering fra scenekunstfeltet.

Se mottatte innspill lenger nede i saken

Departementet inviterer til et åpent, digitalt innspillsmøte torsdag 25. november kl. 09:00-10:30. De påmeldte aktørene kan holde korte, muntlige innlegg på 3-4 min.

Formålet med ordningen er å gi etablerte scenekunstkompanier mer økonomisk stabilitet og forutsigbarhet. Ordningen skal forskriftsfestes.

Påmeldingsfristen var innen utgangen av tirsdag 23. november. Lenke til digitalt møterom og innspillsrekkefølge sendes ut pr. e-post til de påmeldte onsdag 24. november.

Det inviteres også til å sende kortfattede, skriftlige innspill på inntil to sider. Innspill sendes til postmottak@kud.dep.no og merkes med "Innspill til ordning for etablerte kompanier". 
Alle innspill vil være offentlig tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at både muntlige og skriftlige innspill besvarer spørsmålene under:

  • Hvordan bør en ordning utformes for å gi etablerte scenekunstkompanier mer stabilitet og forutsigbarhet?
  • Hvordan definerer du et etablert scenekunstkompani (stikkord)?
  • Hvilke inngangskriterier bør en slik ordning ha? Uthev de fire kriteriene du mener er viktigst.
  • Foruten kriterier, hva slags innretning bør en slik ordning ha? Hvordan kan sirkulasjon i ordningen sikres, bør det være en exit-dimensjon og i så fall hvordan, bør kriteriene være objektive eller kvalitative – eller begge deler, etc.
  • Bør tildelte midler inkludere produksjonsmidler, eller bør produksjonsmidler holdes utenfor (eks at det kan søkes om midler til produksjon f.eks fra Norsk kulturråd eller andre)?
  • Det er ikke realistisk at en ordning kan gi tilskudd til alle som kvalifiserer, eller vokse i takt med behovet. Bør ordningen innrettes slik at noen få får litt høyere tilskudd eller bør avsetningen tildeles flere med noe lavere tilskudd.

Mottatte innspill