Invitasjon til innspillsmøte om utforming av insentivordning for ny norsk dramatikk

Kultur- og likestillingsdepartementet har startet arbeidet med å utforme en insentivordning for ny norsk dramatikk, herunder ny dramatikk på samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk. Nå ønsker departementet relevante aktørers innspill til arbeidet.

Kultur- og likestillingsdepartementet inviterer til innspillsmøte 5. mars 2024 kl. 13.30–15.00 i departementets lokaler i Grubbegata 1 i Oslo. Statssekretær Even Aleksander Hagen er tilstede.

Tema for møtet

Norsk samtidsdramatikk er i en rivende og spennende utvikling. Flere av våre skrivende talenter er ettertraktet internasjonalt, samtidig som mange nye stemmer kommer til her hjemme. Regjeringen ønsker å legge til rette for at ny norsk dramatikk blir framført på landets scener i enda større grad enn i dag. 

I Hurdalsplattformen har regjeringen slått fast at det skal etableres en insentivordning for ny norsk dramatikk, og Kultur- og likestillingsdepartementet er i gang med å utforme ordningen.

Alle typer innspill er velkomne, men departementet ønsker blant annet å få rede på følgende:

  • Hvordan bør ordningen innrettes?
  • Hvem bør omfattes av ordningen?
  • Er det mulig å se ordningen i sammenheng med andre etablerte strukturer på feltet?

Påmelding

Påmelding til Mikael.Helgaseth@kud.dep.no innen 16. februar 2024. Det er begrenset antall plasser i lokalet, så hver institusjon/organisasjon kan kun stille med én person. I påmeldingen må du oppgi navn og institusjon/organisasjon, og det må framgå om du ønsker å holde et innlegg eller ikke. Innspillene må være kortfattet.

Skriftlige innspill

Departementet ønsker å få tilsendt innleggene i skriftlig form etter møtet. Vi inviterer ellers alle aktuelle aktører til å sende skriftlige innspill med frist 8. mars 2024. Innspillene må være kortfattet og presise på maks én til to A4-sider. Innspillene vil være offentlige etter offentlighetsloven og publiseres her på regjeringens nettsider.

Mottatte innspill: