Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 12. april 2013

I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. april 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 112 L (2012-2013)
Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv.
(gjennomføring av miljømerkeforordningen)

Finansdepartementet

Meld. St. 27 (2012-2013)
Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 118 L (2012-2013)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 116 L (2012-2013)
Endringer i forvaltningsloven
(Pressemelding)

Prop. 114 L (2012-2013)
Endringer i politiregisterloven mv.

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 109 L (2012-2013)
Endringar i inndelingslova
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 119 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet
(Cermaq ASA – statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)
(Pressemelding)

Prop. 115 L (2012-2013)
Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip
(skipsarbeidsloven)

Meld. St. 28 (2012-2013)
Unike idear, store verdiar
- om immaterielle verdiar og rettar
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 113 L (2012-2013)
Endringer i energiloven
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Meld. St. 26 (2012-2013)
Nasjonal transportplan 2014-2023
(Pressemelding)

Prop. 117 S (2012-2013)
E39 Rogfast i Rogaland – førehandsinnkrevjing av bompengar
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. februar 2013 til lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven).
Lovvedtak 36 (2012-2013).  Lov nr. 13.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 16. mars 2007 nr. 277 om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark.

Kulturdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 24. juni 2011 nr. 644 om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift 17. november 1995 nr. 892 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg II, kap XIX (rådsforordning (EØF) nr. 339/93) om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra land utenfor EØS-området.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Rådmann Anne-Birgitte Sveri oppnevnes som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2013 til og med 31. mai 2017.

Advokat Trine Løland Gundersen, Lillesand, gjenoppnevnes som varamedlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. juni 2013 til og med 31. mai 2016.

5. Klagesaker mv.

Kulturdepartementet

Klage fra FilmCamp AS over Kulturdepartementets vedtak 29. november 2012 om tilbakebetaling av tilskudd for 2011. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Khartoum, Morten von Hanno Aasland, utnevnes tillike til ambassadør i Ndjamena, Republikken Tsjad.

Ambassadør i Rabat, Fred Harald Nomme, utnevnes tillike til ambassadør i Nouakchott, Mauritania.

Ambassadør i Abuja, Rolf Kristian Ree, utnevnes tillike til ambassadør i Yaoundé, Republikken Kamerun.

Ambassadør i Abuja, Rolf Kristian Ree, utnevnes tillike til ambassadør i Lomé, Republikken Togo.

Seniorrådgiver Heidi Olufsen utnevnes til generalkonsul i St. Petersburg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Kystdirektør Kirsti Lovise Slotsvik åremålsbeskikkes som kystdirektør i Kystverket for en ny periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Fiskeri- og kystdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Beordring av generalmajor Rune Jakobsen som generalinspektør for Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Seniorrådgiver Siri Halvorsen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Tone Evje utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel den 4. desember 2012.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Panama, undertegnet i London den 12. november 2012.

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til anlegg og drift av Varg gasseksport.