Offisielt fra statsråd 21. oktober 2022

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap - Statens direkte eierskap i selskaper" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 21 oktober 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 5 L (2022-2023)
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 6 S (2022-2023)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 4 LS (2022-2023)
Endringer i postloven (tilbyderbegrepet, pakkepostforordningen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (pakkepostforordningen)

Barne- og familiedepartementet
Meld. St. 7 (2022-2023)
Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021-2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 6 (2022-2023)
Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap.
Statens direkte eierskap i selskaper.
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. oktober 2022 til lov om endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)
Lovvedtak 1 (2022-2023)    Lov nr. 85

3. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av seniorrådgiver Heidi Blom som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2022 til og med 31. oktober 2026.

Oppnevning av program director Bente Kristin Malmo som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2022 til og med 31. oktober 2026.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Anne Grete Riise, tillike til ambassadør i Avarua, Cookøyene.

Utnevning av seniorrådgiver Liv-Kari Rudsbråten til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av politimester Beate Gangås som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Guri Gjertrudsdotter Storaas til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Tonje Sund til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Kommunal- og distriksdepartementets myndighet etter lov 4.  september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) § 41 tredje ledd overføres til Samferdselsdepartementet, for så vidt gjelder behandling av klager på vedtak etter forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit. 

Vedtak om delegering av myndighet etter postloven, fastsatt ved kongelig resolusjon 10. januar 2020, oppheves for så vidt gjelder vedtaket del I nr. 1 annet ledd annet punktum og nr. 4 annet ledd.

Endringene trer i kraft straks.

Landbruks- og matdepartementet tildeles myndighet etter følgende bestemmelser i lov 11. mars 2022 nr. 8 om tollavgift (tollavgiftsloven):

- § 3-1 tredje ledd annet punktum, for så vidt gjelder en sikkerhetsmekanisme for tilfeller    der preferansesystemet utløser vesentlige markedsforstyrrelser for landbrukssektoren
- § 3-4 tredje ledd
- § 5-1 til § 5-4

Landbruks- og matdepartementet tildeles myndighet etter følgende bestemmelser i lov 11. mars 2022 nr. 9 om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven):

-  § 4-8 tredje ledd annet punktum
-  § 13-10
-  § 13-11