Offisielt fra statsråd 23. juni 2021

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Mål med mening. Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 23. juni 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 224 L (2020-2021)
Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette)
(Nyhetssak)

Meld. St. 40 (2020-2021)
Mål med mening
Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 10. februar 2017 nr. 5 om endring i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. Loven §§ 34 d og 40 a trer i kraft 1. juli 2021.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. juli 2021 til og med 14. august 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 28. mai 2021 nr. 51 om endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav). Endringsloven del III (aksjeloven) § 6-11 første ledd, del IV (allmennaksjeloven) § 6-11 første ledd og § 6-36 andre ledd, del V (stiftelsesloven) § 27 andre ledd og del VII (samvirkelova) § 75, trer i kraft samtidig som frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia trer i kraft.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om oppheving av forskrift 13. oktober 1989 nr. 1044 om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 31. mars 2017 nr. 416 om overgangsregler til lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om vern av Rauerfjorden marine verneområde i Fredrikstad kommune, Viken fylke fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om vern av Teineholmen naturreservat i Fredrikstad kommune, Viken fylke fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrifter om vern av 16 skogområder i fylkene Viken, Innlandet og Trøndelag fastsettes.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 18. mars 2016 nr. 261 om offentlig parkeringsgebyr fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Styrer og utvalg

Kulturdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet.

Nils Kristian Bogen, prorektor, Skien (leder)
Olaug Nilssen, forfatter, Bergen
Faridah Shakoor, styreleder, Oslo
Henrik Syse, professor, Oslo
Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad
Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås
Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver, Tromsø
Jon Krognes, rektor, Hamar
Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo
Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet
Klage fra Hanne Remmen på Helse- og omsorgsdepartementets avslag datert 23. mars 2021 på krav om innsyn i fem trepartsavtaler inngått mellom Norge, Sverige og henholdsvis Pfizer/BioNTech, Moderna og Janssen tas ikke til følge.

Klage fra Elisabeth Seland på Helse- og omsorgsdepartementets avslag datert 3. mai 2021 på krav om innsyn i vaksineavtaler mellom Norge og EU tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Gunn Jorid Roset til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av generalkonsul Harriet Elisabeth Berg til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Jon Erik Strømø til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassaderåd Hege Haaland til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Andreas Motzfeldt Kravik til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Anne Heidi Kvalsøren til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Trine Liljan til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Sigrid Anna Oddsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Per Anders Pollen Nilsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Hanne Ulrichsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Bridgetown, Barbados.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Republikken Cuba, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Port-au-Prince, Republikken Haiti.

Utnevning av ambassadør i Roma, Johan Christopher Vibe, tillike til ambassadør i San Marino by, Republikken San Marino.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av fagdirektør Morten Søndergaard Henningsen til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Inger Harstveit til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Frabeordring av oberstløytnant Kristian Buvarp som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. juli 2021.

Beordring av oberstløytnant Alf Einar Ulvund Johnsen som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. august 2021, for en periode på tre år.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Fredrik Anton Sten Remers Hanssen til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Andreas Keus til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av politimester Ole Bredrup Sæverud til politimester i Sør-Øst politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av underdirektør Ida Ringdal til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av kommunaldirektør Erik Blom-Dahl til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Vegard Haukeland til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Iselin Nybø overtar ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Equinor ASA og Petoro AS, oppdragsstyringen av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE) og avsetningsinstruksen for Equinor.

Statsråd Nybø overtar styret av de delene av Olje- og energidepartementet som er knyttet til oppfølgingen av eierskapet i Equinor og Petoro og oppdragsstyringen av SDØE.

Endringene har virkning fra 1. juli 2021.  
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2019/2115 med hensyn til å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1381 om innsyn og bærekraft i EUs risikovurderinger i næringsmiddelkjeden. 

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/694 om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU (2021–2027).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021–2027).

Helse- og omsorgsdepartementet
Det gis samtykke til at staten pådras forpliktelser for fremtidige budsjettår under kap. 710, post 23 med inntil 3,5 mrd. kroner, for å kunne inngå koronavaksineavtaler for 2022 og 2023. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Opprettelse av Eksportstrategirådet som et bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 1. juli 2021.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Reviderte vilkår for tillatelser meddelt Hafslund E-CO Vannkraft AS for regulering av Hemsilvassdraget mv. fastsettes.
(Nyhetssak)

Reviderte vilkår for tillatelser til Statkraft Energi AS for å regulere Aura- og Litledalsvassdraget i Molde, Sunndal og Lesja kommuner fastsettes.
(Nyhetssak)